copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]


 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ :


Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

02/11/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ซื้อเครื่องเรือ 40 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

18/09/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1-ม.7และม.9-ม.12 จำนวน 20 สาย ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  ายละเอียด 

21/08/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคสล.ซอยอู่ประเทือง ศรีสุข หมู่ที่3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.วังแดงกำหนด) โดยวิธีตกลงราคา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

21/08/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1-7 และหมู่ที่ 9-12 จำนวน 20 สาย ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

17/08/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1-ม.7และม.9-ม.12 จำนวน 20 สาย ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ 1-12  ตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :22 KB]


Hits: 0 
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. อบต.วังแดงเข้าร่วมพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ที่วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น


Hits: 0 
วันนี้ 26 ต.ค. ข้าราชการ ทุกสังกัด นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน ในอำเภอตรอน  พร้อมกัน ณ. วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกอบต.วังแดง พนักงาน ลูกจ้างได้เข้าร่วมพิธี ประกอบกับร่วมการให้บริการประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน จนเสร็จพิธีการ


Hits: 0 
25 ต.ค. จิตอาสา อบต. วังแดง ร่วมกันขนน้ำดื่ม ล้างทำความสะอาดถนนและบริเวณจัดงานภายในวัด การตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมพร้อมบริการประชาชน ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค. 2560


Hits: 0 
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 กองส่งเสริมการเกษตรร่วมด้วย งานป้องกัน สำนักปลัด  ณ บริเวณบึงทับกระดาน


Hits: 0 
24 ต.ค. จิตอาสา อบต. วังแดง  ร่วมกันขนน้ำดื่ม ล้างทำความสะอาดถนนและบริเวณจัดงานภายในวัด การตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


Hits: 0 
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นำโดยผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ณ บริเวณหน้าอำเภอตรอน


Hits: 0 
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล.....อำเภอตรอนขอเชิญร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค(รอบที่ 2) ในวันจันทน์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอตรอน ดังนี้ค่ะ
 􏿿ภาคเช้า ลำดับที่ 323-922
 􏿿ภาคบ่าย ลำดับที่ 923-1,503
....ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและขอให้มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดด้วย การแต่งกายของจิตอาสาที่จะมารับสิ่งของพระราชทานในวันที่23ตค.นี้ โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์  งดกางเกงยีนส์.  กางเกงขาสั้น กางเกงขาดแบบแฟชั่น. เสื้อแขนกุด เสื้อแบบเปิดไหล่หรือบางรัดรูป


Hits: 0 
สำนักปลัด งานป้องกัน สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ รดน้ำต้นดอกดาวเรือง เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น ม.10


Hits: 0 
งานซ่อมดอกไม้จันทร์กลุ่มดอกไม้จันทร์ ม.3 วังแดง เสร็จแล้วจำนวน 2,911 ดอก เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค. 


Hits: 0 
18 ต.ค. ทีมจิตอาสา อบต. วังแดง. นำดอกไม้จันทน์ไปรวมไว้ที่วัดบ้านใหม่ ม.10 ต.วังแดง พร้อมเข้าไปดำเนินการพ่นยุง เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


 

Read more...

โพลล์

แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการบริการอบต.วังแดง