copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]Hits: 0 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายจากต้นทางที่ครัวเรือน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ตามหลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป


Hits: 3 
วันที่ 7 ก.ย.61 เวลา 10.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศพด.อบต.วังแดง ให้มาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “การเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ”ผลการปฏิบัติผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี เด็กๆให้ความสนใจดีมาก
Hits: 4 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง 31 สิงหาคม 61 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตำบลวังแดง ในกิจกรรมของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนั้น นับเป็นกระบวนการเพิ่มสมรรถนะ ให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพ และเป็นผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม


Hits: 2 
30 สิงหาคม 61ทาง อบต.วังแดง ขอขอบคุณ "ท่าทรายโชคนภา" ที่สนับสนุน กรวดถม ให้กับ ศพด.อบต.วังแดง เพื่อใช้ปรับปรุงพื้นสนาม คณะครูและเด็กๆHits: 3 
 29 สิงหาคม เวลา 09.00 น. สำนักปลัด อบต.วังแดง จัดกิจกรรม/โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดงอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยให้ประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ได้เพิ่มความรู้ทางกฎหมายที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตต่อไปHits: 2 
27 สิงหาคม 61กองสาธารณสุขฯ อบต.วังแดง ร่วมกับ อสม ม.3 บ้านวังแดง พ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่หมู่3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออกHits: 5 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้มงวดเรื่องความสะอาด ป้องกันโรคมือเท้าปาก ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ของเล่นเด็ก และให้ครูช่วยตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนทุกเช้า หากพบว่าเด็กมีไข้หรือพบตุ่มใสขึ้นที่ฝ่ามือ  นิ้วมือ  ฝ่าเท้า หรือตุ่มในปาก ในกระพุ้งแก้ม ให้แยกเด็กออก และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่  เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างอย่างถูกต้อง และควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด


Hits: 4 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561  ซึ่งประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561   มีข้าราชการ ตำรวจ ส่วนราชการในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาภายในพื้นที่ สถานประกอบการภายในพื้นที่ และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธี หลังผู้แทนหน่วยงานขึ้นถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน ได้จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 5 
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแดง ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “วันแม่” ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย มีการจัดพิธี การประกวดคำขวัญวันแม่ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ เป็นวันที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยกำหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ”สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และการนำดอกมะลิกราบขอพรจากแม่ โดยมี นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานในพิธีเปิด


Hits: 6 
นายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง พร้อมเจ้าหน้าที่ พนักงาน อบต.วังแดง   และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เพื่อทำความดี และสนองแนวทางตามพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 9 

Read more...

โพลล์

แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการบริการอบต.วังแดง