นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

คู่มือประชาชน

1.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)  

3.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2  ขั้นตอนออกใบอนุญาต)    

4.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

5.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน(ระยะที่1ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

6.การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่2ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

7.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

8.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) 

9.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) 

10.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

11.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ  

13.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ    

14.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) 

15.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ

16.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท 

17.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท

18.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำ

19.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำ

20.การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

21.การรับชำระภาษีป้าย

22.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

23.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

24.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร

25.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

26.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

27.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

28.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

29.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

30.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

31.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

32.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

33.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

34.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

35.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

36.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

37.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป

38.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล

39.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตาราง

40.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
This Category is currently empty