copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)จึงแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญญัติแนบด้วยประกาศนี้ เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง จัดทําขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๑๕ วัน
  ายละเอียด       ายละเอียด ภ.ด.ส.๓ 

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]
  • Smileรางวัลผลงานโดดเด่น  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง     อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  download ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ : Smile27/01/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 265 kB]

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

09/04/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองต่อจากบ้านนายบุญเลิศถึงสะพานทางแยกไปวัดดอยสวรรค์ หมู่ที่9 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

09/04/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย9 (เพิ่มเติม) หมู่ที่6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

08/04/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย7/1 พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่1 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

07/04/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.วังแดง (หลังเก่า) จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.วังแดงกำหนด) หมู่ที่10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

31/03/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่2  สายหน้าสหกรณืการเกษตรเมืองตรอน ไปบ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

18/03/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.วังแดง (หลังเก่า) จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.วังแดงกำหนด) ายละเอียด 


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

08/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

01/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

01/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

23/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

10/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561- พฤจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) download

22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) download


Smileข่าวประชาสัมพันธ์


Hits: 0
20/05/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำ “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอื่นๆเพื่อการบริโภค ให้กับผู้ที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนที่เดือดร้อนหรือขาดแคลนอาหารบริโภคสามารถมาหยิบได้ที่ตู้ปันสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดตั้ง ณ บริเวณหน้าตึกห้องประชุมสภาฯ #หยิบแต่พอดี เมื่อมีก็มาแบ่งปัน และสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะแบ่งปันสามารถมาแบ่งปันได้ที่ สำนักงาน อบต.วังแดง ครับHits: 0
20/05/2563 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง และวัดเขาเหล็ก จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506Hits: 0
18 พ.ค.63 เวลา 09.30น. กองสาธารณสุข,กองการศึกษา,สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6
Hits: 0
15/05/2563 วันนี้ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่บ้านป่าควง ม.9 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ รถน้ำ อบต เข้าฉีดน้ำระงับเหตุได้เรียบร้อย

Hits: 0
14/05/2563 กองสาธารณสุข กับผู้ประกอบกิจการตลาด ประชุมแนวทางการเปิดตลาดนัดตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา

Hits: 0
วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับ กองช่าง ออกดำเนินการมอบวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน (วาตภัย) ในหมู่ที่ 1,2,3,6,7,11 จำนวน 13 ราย
Hits: 2
6 พ.ค.63 เวลา 10.00น. นายก อบต.วังแดง พร้อม จนท.อบต.วังแดง ลงพื้นที่สำรวจสถานที่พักสงฆ์ป่าเขาเหล็ก ปรึกษาหารือ กับพระพิเชษฐ์ โทนสังข์อินทร์ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 กำนันตำบลวังแดง ปลัดอำเภอตรอน ข้อสรุปเบื้องต้น ขอใช้สถานที่ปฏิบัติธรรม (ศาลาอเนกประสงค์)ให้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลวังแดงHits: 0
วันที่ 27 เม.ย.63 เวลา 08.30น. กองสาธารณสุข จนท.กองการศึกษา จนท.งานป้องกันและบรรเทา ร่วมกันดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเซื้อเพื่อป้องกันเชื้อโรคโคโรนา โควิด -19 หมู่ที่ 3 บ้านวังแดง

Hits: 5
24/4/63  อบต.วังแดงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ นำน้ำยาทำความสะอาดเช็ดฆ่าเชื้อไปมอบให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทั้ง12หมู่บ้านเพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 พร้อมกับมอบหมายแบ่งเจ้าหน้าที่อีกชุด นำเจลล้างมือ และสเปรย์ทำความสะอาด ไปมอบให้กับด่านตรวจคัดกรองไวรัสโควิค-19 ทั้ง11ด่าน  เพื่อสนับสนุนการตั้งด่านคัดกรองศูนย์รับแจ้งบุคคลเข้าออกหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 12 หมู่บ้านและศาสนสถานในพื้นที่ตำบลวังแดง อำเถอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 2
22/04/2563 อบต.วังแดงออกพื้นที่ ช่วงเช้าได้ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจัดงาน เพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 ให้กับพี่น้องที่จะไปร่วมงานวัดบ้านใหม่เยาวชน เนื่องจากจะมีงานเผาศพตอนช่วงบ่าย

ค่นล้ม ที่โรงเรียนวังแดง

 
Read more...