copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

Smileระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ายละเอียด    

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)จึงแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญญัติแนบด้วยประกาศนี้ เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง จัดทําขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๑๕ วัน
  ายละเอียด       ายละเอียด ภ.ด.ส.๓ 

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]
  • Smileรางวัลผลงานโดดเด่น  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง     อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  download ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ : Smile27/01/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 265 kB]

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

09/10/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ายละเอียด 

05/08/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๘ และหมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ (จํานวน ๑๔ สาย) ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ายละเอียด 

30/07/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ ายละเอียด 

22/07/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๘ และหมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ (จํานวน ๑๔ สาย) ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ ๔,๒๖๑,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ายละเอียด 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

02/10/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

02/10/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download Smileข่าวประชาสัมพันธ์


Hits: 0
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม พิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอําเภอตรอน และกิจกรรมจิตอาสา ณ ประปาหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่ 5 ต.วังแดง 


Hits: 0
อบต.วังแดงเข้าร่วม กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 1
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณ ม 9 จำนวน 3 ป้าย


Hits: 3
“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” อบต.วังแดงจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เห็นสมควรโดย ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันที่ 14 ตุลาคม 2563  ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัด อบต.วังแดงและประชาชน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านหัวดาน หมู่ที่ 8 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ


Hits: 2
ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกิจกรรน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 
– ​เวลา 07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
– เวลา 08:15 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม 
– เวลา 18:30 น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
โดยมี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 1
วันที่ 10 ต.ค.63 กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ ม.9 ดำเนินการฝั่งกลบและจะดำเนินการติดป้ายห้ามทิ้งขย ะเพื่อการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนต่อไป


Hits: 1
วันที่ 9 ต.ค.63 เวลา 09.00น. สำนักปลัด.อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตรวิทยาคาร และผู้นำชุมชน ในการวางแผน ปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน


Hits: 2
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 อบต.วังแดงร่วมกับบ้านวังแดงหมู่ 11 ได้แจกวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับกลุ่มเป้ายหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 1. การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ 2. การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร 3. การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอิทรีย์


Hits: 1
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักปลัด ได้ดำเนินการประดับธงน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บามนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ บริเวณรั้วด้านหน้าสำนักงาน


Hits: 0
เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยคัดเลือกมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง เป็นต้นแบบในการนำร่องการจัดโครงการฯ และได้ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ โดยมีประชาชนหมู่ 11 ตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน

 
Read more...