นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

ข่าวประชาสัมพันธ์เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]

ic.gif - 4.34 KB05/08/2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง รับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรร  เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  ายละเอียด

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

04/08/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่11 ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด

12/07/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่11 ซอย 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

30/06/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องเพิ่มเติมประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

29/06/2565 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3,12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565

12/01/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

11/01/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

14/09/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

26/08/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 


ประกาศผลผู้ชนะ

22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 เม.ย. 2565 ถึง มิ.ย. 2565 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ม.ค. 2565 ถึง มี.ค. 2565 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 ต.ค. 2564 ถึง ธ.ค. 2564 download


Smileข่าวประชาสัมพันธ์


Hits: 0
ในวันที่ 11 สิงหาคม 65 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้โครงการปลูกป่าเฉลิม  พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  “รวมใจท้องถิ่น  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน  สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”       ณ  วัดถาวรสามัคคีธรรม  หมู่ที่ 8  ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยขอรับการสนับสนุนพันธุ์ไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ตรอน   จำนวน  200  ต้น  เพื่อดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  “รวมใจท้องถิ่น  ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน  สืบสานสู่ 90 ล้านต้น”


Hits: 0
 10 สิงหาคม 65 เวลา 08.30 น. กองการศึกษาฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเพื่อเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณธรรม มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยจัดกิจกรรมให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกัน ณ บริเวณหน้าเสาธง อบต.วังแดง


Hits: 4
5 สิงหาคม 2565 เวลาเวลา 08.00 น. อบต.วังแดง นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมวันมหกรรม to be number one อำเภอตรอน โดยร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและจัดบูธกิจกรมม to be number one ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์


Hits: 0
3สิงหาคม2565 เวลา 09.30 น. -ประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดย.. ปกครองอำเภอตรอน/พัฒนาชุมชนอำเภอตรอน/กองสวัสดิการสังคม อบต.วังแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 1
02/08/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความเป็นห่วงพี่น้องชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลวังแดงทำให้น้ำท่วมนา จึงได้ออกพื้นที่ สั่งการ ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบในพื้นที่ต่อไป


Hits: 2
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น.นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565โดยมีนายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน เป็นประธานพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 


Hits: 0
26/07/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกเทศบาล และประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 8 คน เข้ารับฟังบรรยายด้านบริหารจัดการภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหิน 


Hits: 3
กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกม Cisco webex Meeting โดยมีร้อยตำรวจตรีหญิงวรางคนา ขุนเณรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง สัญญากู้ยืมเงินเบื้องต้น การผิดชำระหนี้ การบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การวางทรัพย์ การขายฝาก การขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 79 แห่งๆละ5 คน รวมทั้งสิ้น 395 คน อบรม:ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดง @ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์​ อบต.วังแดง 


Hits: 0
23 กรกฎาคม 65 ชาวบ้านแจ้งน้ำไม่ไหล กองช่อง งานประปาออกพื้นที่ ทำการช่อมประตูน้ำและมาตรน้ำ ประตูน้ำรั้ว บ้านนาง รัตนา ปะจิราพ้ง 202/3 ม.12 


Hits: 0
12 กรกฎาคม 65 กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงออกพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านวังแดงหมู่ที่สอง

 
Read more...