copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

Smileระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒  ายละเอียด    

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)จึงแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญญัติแนบด้วยประกาศนี้ เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง จัดทําขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๑๕ วัน
  ายละเอียด       ายละเอียด ภ.ด.ส.๓ 

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]
  • Smileรางวัลผลงานโดดเด่น  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง     อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  download ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ : Smile27/01/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 265 kB]

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

29/06/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกัน 2 โครงการ ายละเอียด 

09/04/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายริมคลองต่อจากบ้านนายบุญเลิศถึงสะพานทางแยกไปวัดดอยสวรรค์ หมู่ที่9 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

09/04/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย9 (เพิ่มเติม) หมู่ที่6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

08/04/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย7/1 พร้อมรางระบายน้ำ หมู่ที่1 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

07/04/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.วังแดง (หลังเก่า) จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.วังแดงกำหนด) หมู่ที่10 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

31/03/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่2  สายหน้าสหกรณืการเกษตรเมืองตรอน ไปบ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

18/03/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.วังแดง (หลังเก่า) จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.วังแดงกำหนด) ายละเอียด 


แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

08/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

01/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

01/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

23/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

10/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561- พฤจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) download

22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) download


Smileข่าวประชาสัมพันธ์


Hits: 0
30/06/2563 กองส่งเสริมการเกษตรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ


Hits: 0
ตัวแทนคณะกรรมการ ศป.ปส. อบต.วังแดง เข้าร่วมประชุมประชาคมของตำบลวังแดง โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 18.00 น. ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น


Hits: 1
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตาม link นี้ http://uttaradit.mnre.go.th/th/news/detail/62770/


Hits: 2
วันที่ 18 มิถุนายน 63 อบต.วังแดงออกบริการร่วมอำเภอตรอน จิตอาสา ร่วมช่วยกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อำเภอตรอน และล้างท่อรางระบายน้ำดาดฟ้าแฟลตอำเภอตรอน เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำอุดตันมีขี้นกไม่สามารถระบายน้ำได้ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกอีกด้วย


Hits: 3
วันที่ 18 มิถุนายน 63 อบต.วังแดง นำโดยนายปฎิญา ทองนวม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.  โดย ท่าทรายโชคนภา ช่วยสนับสนุนบริจาคทรายให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


Hits: 1
วันที่ 17 มิถุนายน 63 อบต.วังแดงร่วมผู้นำหมู่บ้านร่วมออกบริการประชาชนล้างท่อรางระบายน้ำที่วังแดงหมู่ 11 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำอุดตันไม่ระบายน้ำ


Hits: 1
วันที่ 17 มิถุนายนเวลา 9.00 น.นายปฎิญา ทองนวม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อมนักวิชาการตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีและรับทราบปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านใหม่เยาวชน หมู่บ้าน 5 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 8
01/06/2563 ระหว่างเดือนมิถุนายน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ออกบริการฉีดพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 12 


Hits: 5
20/05/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำ “ตู้ปันสุข” เพื่อแบ่งปันอาหารแห้ง น้ำดื่ม และอื่นๆเพื่อการบริโภค ให้กับผู้ที่ขาดแคลนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ประชาชนที่เดือดร้อนหรือขาดแคลนอาหารบริโภคสามารถมาหยิบได้ที่ตู้ปันสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดตั้ง ณ บริเวณหน้าตึกห้องประชุมสภาฯ #หยิบแต่พอดี เมื่อมีก็มาแบ่งปัน และสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะแบ่งปันสามารถมาแบ่งปันได้ที่ สำนักงาน อบต.วังแดง ครับ


Hits: 8
20/05/2563 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง และวัดเขาเหล็ก จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506

 
Read more...