นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

ข่าวประชาสัมพันธ์

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 ายละเอียด   

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ายละเอียด   

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]
  • Smileรางวัลผลงานโดดเด่น  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง     อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  download ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ :

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

13/12/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางประทุมพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่5 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง 

13/12/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายริมน้ำน่าน(เพิ่มเติม) หมู่ที่6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง 

9/12/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวงแหวนซอย4-ซอย7 หมู่ที่1 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง 

9/12/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 4 ไปทุ่งสามขา(เพิ่มเติม) หมู่ที่4 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ประกาศราคากลาง 


แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565

12/01/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

11/01/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

14/09/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

26/08/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 


ประกาศผลผู้ชนะ

22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 ต.ค. 2564 ถึง ธ.ค. 2564 download


Smileข่าวประชาสัมพันธ์


Hits: 0
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง จัดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565 จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และ สติปัญญา ได้รู้จักกฎกติกา “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา” ฝึกพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ได้รับความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข


Hits: 0
วันนศุกร์ที่ 7มกราคม 2565 เวลา 09. 30 น. ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ สำนักปลัดฯ จัดประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมิน เพื่อยกระดับผลการประเมินในปี 2565


Hits: 0
วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ประชุมส่วนราชการและหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมเชิญ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ประกาศเเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อเป็นหลักฐานตรวจประเมิน ITA ปี 2565


Hits: 3
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรม พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 ณ หอประชุมอำเภอตรอน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


Hits: 0
25/11/2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22-25 พฤษจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนและห้องประชุม อบต.วังแดง


Hits: 2
25/11/2564 อบต.วังแดง จัดสถานที่วางถังขยะตามซุ้มบริเวณสวนสาธารณะบึงทับกระดาน เพื่อบริการจุดทิ้งขยะสำหรับประชาชน นักท่องเที่ยว โปรดช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะค่ะ


Hits: 5
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2564 ณ บริเวณลานด้านหน้าสถานีรถไฟตรอน อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 3
วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวีระ ฉิมเลี้ยง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระปิยมหาราช) รัชกาลที่ 5 หรือ วันปิยมหาราช ประจำปี 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 39
วันนี้ (11 ต.ค.64) นายวีระ ฉิมเลี้ยง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ อบต.วังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า บรรยากาศวันแรกของการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต. ของ อบต.วังแดง ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนใหญ่เป็นผู้สมัครหน้าเดิม ซึ่งมีความเข้าใจกระบวนการรับสมัคร มีเพียงส่วนน้อยที่สอบถามในเรื่องหลักฐานการเสียภาษีย้อนหลัง 3 ปี ซึ่งกฎหมายได้กำหนดขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ในพื้นที่ อบต.วังแดง มี 12 หมู่บ้าน มีเขตการเลือกตั้ง12 เขต สมาชิก อบต.เขตละ 1 คน ทั้งนี้กำหนดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และ นายก อบต.  ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ และจัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ 28 พ.ย.2564 เวลา 08.00-17.00 น. ทาง อบต. ได้จัดพนักงานดูแลความสงบเรียบร้อยบริเวณสถานที่รับสมัครเลือกตั้ง การให้เดินทางเข้า-ออก ทางเดียว และจัดจุดตรวจวัดอุณภูมิ เจลล้างมือบริการ จัดโต๊ะเขียนใบสมัคร-ตรวจเอกสาร โดยมีการรักษาระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้ง อบต. ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ผู้สมัครสมาชิกสภา อบต. ต้องมีอายุไม่ตำกว่า 25 ปีบริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง นายก อบต.ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี บริบูรณ์นับถึงวันเลือกตั้ง มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขต อบต.ที่สมัครเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง ผู้สมัครนายก อบต.ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเคยเป็นสมาชิกสภา อบต. สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกรัฐสภา และคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายกำหนด


Hits: 2
เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ กปท. ที่ให้ความร่วมมือ ดำเนินกิจกรรมเป็นแบบอย่าง มีส่วนสนับสนุนการเฝ้าควบคุมโรคโควิด ๑๙ ในชุมชน สนับสนุนงบประมาณได้เป็นจำนวนมาก และมีผลงานภาพรวมดีเยี่ยม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๒ พิษณุโลก จึงขอมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ กองทุนสุขภาพตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นแบบอย่างการดำเนินงานและการบริหารการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) 

 
Read more...