copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB] ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ :
Smileข่าวประชาสัมพันธ์


Hits: 0 
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพื้นที่และตรวจความพร้อมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะบึงทับกระดาน ตำบลวังแดง


Hits: 0 
10 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง เข้าร่วมกิจกรรมทำเสวียน ณ บึงทับกระดาน และภายในอบต.วังแดง เพื่อลดการใช้ปุ๋ย ลดขยะ ลดปัญหามลพิษ ลดปัญหาหมอกควัน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 


Hits: 0 
 9 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง , รองนายก อบต.วังแดง , ประธานสภา ,รองประธานสภา , สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ จิตอาสา เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมบึงทับกระดาน ณ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมบึงทับกระดาน


Hits: 0 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีงบประมาณ 2562  จากหน่วยงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0 
5 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 13.00น. งานรถน้ำ ออกล้างทำความสะอาดเครื่องเล่นออกกำลังกาย ที่สวนสาธารณบึงทับกระดาน และล้างอุโบสถวัดวังแดง ม.3


Hits: 0 
5 กรกฎาคม 2562 อบต.วังแดง รณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์


Hits: 0 
3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุอาทิตย์ที่10 โดยจัดทุกวันพุธของสัปดาห์ วัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ


Hits: 0 
27 มิถุนายน 2562 อบต.วังแดง รณรงค์ใส่ผ้าไทย ขอเชิญชวนรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย และสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ของอำเภอตรอน ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าท้องถิ่น ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์


Hits: 4 
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กองการศึกษาฯ นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร และนายประทีป ลำใย รองนายก อบต.วังแดง เข้าร่วมพิธีไหว้ครู พร้อมกับคณะครู ศพด.อบต.วังแดง


Hits: 3 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร องค์กรดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 จาก นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

Read more...

โพลล์

แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการบริการอบต.วังแดง