copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

Smileระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ายละเอียด    

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)จึงแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญญัติแนบด้วยประกาศนี้ เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง จัดทําขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๑๕ วัน
  ายละเอียด       ายละเอียด ภ.ด.ส.๓ 

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]
  • Smileรางวัลผลงานโดดเด่น  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง     อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  download ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ : Smile27/01/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 265 kB]

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

05/08/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๘ และหมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ (จํานวน ๑๔ สาย) ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ายละเอียด 

30/07/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ ายละเอียด 

22/07/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๘ และหมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ (จํานวน ๑๔ สาย) ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ ๔,๒๖๑,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ายละเอียด 

29/06/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกัน 2 โครงการายละเอียด 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

08/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

01/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

01/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

23/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

10/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561- พฤจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) download

22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) download


Smileข่าวประชาสัมพันธ์


Hits: 0
 12 สิงหาคม 2563 นายประทีป ลำใย รองนายกอบต.วังแดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอตรอน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 0
คณะผู้บริหาร​ และบุคลากรในส่วนราชการ อบต.วังแดง และประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง​ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ​ ในวันอังคารที่11 ส.ค.​2563 เวลา​09.00 น.​ ณ​บริเวณลานจอดรถ​ อบต.วังแดง​


Hits: 0
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563กองสาธารณสุข จัดทำโครงการ "สู่วัยชราอย่างสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ"


Hits: 0
วันเสาร์ที่ 8 ส.ค.2563 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2563 #สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังแดง


Hits: 0
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อบต.วังแดงจัดโครงการพัฒนาสตรีตำบลวังแดง เดินทางถึงตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล และจะเข้าศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้านตำบลฝายหลวงต่อไป


Hits: 0
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขออกพื้นที่พ่นยากำจัดยุงที่ศูนย์เด็กเล็ก อบต.วังแดง และโรงเรียนบ้านท่าอวน


Hits: 0
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักปลัด ร่วมกันประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว พร้อมประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.บริเวณหน้า อบต วังแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563


Hits: 0
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาสตรีตำบลวังแดง "กิจกรรมบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน" วันที่5-6สิงหาคม2563


Hits: 0
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรใหักับ อบต.วังแดง ที่สนับสนุนสถานที่แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอตรอน


Hits: 0
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. ชุดปฏิบัติการตำบลมั่นคง ประจำตำบลวังแดงร่วมกันตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าวัดวังแดงสอง ตำบลวังแดง และออกตรวจลาดตระเวนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

 
Read more...