copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Facebook
ข่าวประชาสัมพันธ์

Smileระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ายละเอียด    

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)จึงแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญญัติแนบด้วยประกาศนี้ เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง จัดทําขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๑๕ วัน
  ายละเอียด       ายละเอียด ภ.ด.ส.๓ 

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]
  • Smileรางวัลผลงานโดดเด่น  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง     อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  download ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ : Smile27/01/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 265 kB]

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

09/10/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ายละเอียด 

05/08/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๘ และหมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ (จํานวน ๑๔ สาย) ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ายละเอียด 

30/07/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ ายละเอียด 

22/07/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๘ และหมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ (จํานวน ๑๔ สาย) ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ ๔,๒๖๑,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ายละเอียด 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

02/10/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

02/10/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download Smileข่าวประชาสัมพันธ์

Hits: 0
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เมื่อเวลา 19.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุไฟไหม้ต้นไม้ข้างทางบริเวณทางโค้งต้ นยาง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โพธิ์เย็น


Hits: 0
18/11/2563 กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ รพ.สต.วังแดง ,รพ.สต.บ้านวังแดง อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ Cg ออกเยี่ยมผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ม. 1,2,3,8,9,11


Hits: 0
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 นายปฏิญญา ทองนวม รองนายกอบต.วังแดงเข้าร่วมประชุม โดยมีรองศาสตราจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศไทย ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว. พร้อมด้วย นายสมปรารถนา ทวีสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้การต้อนรับ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก อปท. ทั่วประเทศ กว่า 300 คน


Hits: 0
18/11/2563 อบต.วังแดง เข้าร่วม เสวนา ณ ห้องประชุมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนสิริกิติ์ นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดการเสวนาผู้ใช้น้ำจากเขื่อนสิริกิต์ ลุ่มน้ำน่านประจำปี 2563 โดยการเสวนาครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 3 ผู้บริหารกรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมประมง ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม การประปานครหลวง คณะวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และตัวแทนประชาชนผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่าน ได้แก่ จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก พิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอีกหลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพฯ รวมจำนวนกว่า 150 คน เข้าร่วมการเสนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำน่านให้เกิดความร่วมมือพัฒนาลุ่มน้ำ สร้างความเข้าใจด้านการบริหารจัดการน้ำ และความต้องการใช้น้ำ และเพื่อการสื่อสารสร้างการรับรู้ร่วมกับของผู้ใช้น้ำจากลำน้ำน่านในทุกระดับ รวมถึงปัจจัยสำคัญในการพิจารณาการจัดสรรน้ำของแต่ละกิจกรรมได้อย่างถูกต้อง 


Hits: 0
17/11/2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สารวัตรและกักกัน และปศุสัตว์อำเภอตรอน ร่วมกันดำเนินการจับสุนัข(สายพันธุ์บางแก้ว) ซึ่งมีพฤติกรรมดุร้ายไล่กัดเจ้าของและเพื่อนบ้านจนได้รับบาดเจ็บสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน ในบริเวณบ้านของนางบุญลือ ครไทย 104/3 ซ.9 หมู่ที่ 1 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จนท.ได้ให้คำแนะนำในการเลี้ยงดู และเจ้าของได้นำสุนัขไปเลี้ยงนอกพื้นที่ต่อไป


Hits: 0
แจ้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่เกิดวันที่ 2 กันยายน 2504 ถึง 1 กันยายน 2505 
🌤พรุ่งนี้ วันที่11กันยายน2563 ม.7 เวลา 09.00 - 10.30 น. ม.8 เวลา 10.30 - 12.00 น. ม.3 เวลา 13.00 - 14.30 น. ม.11 เวลา 14.30 - 16.00 น.  
หมายเหตุ: 
1.บัตร ปชช. ตัวจริง พร้อมสำเนา 
2.ทะเบียนบ้านเล่มจริง พร้อมสำเนา 
3.สมุดบัญชีธนาคารเล่มจริง พร้อมสำเนา (ปรับสมุดบัญชีให้เป็นหน้าปัจจุบัน)


Hits: 9
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม พิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอําเภอตรอน และกิจกรรมจิตอาสา ณ ประปาหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่ 5 ต.วังแดง 


Hits: 1
อบต.วังแดงเข้าร่วม กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 1
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณ ม 9 จำนวน 3 ป้าย


Hits: 4
“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” อบต.วังแดงจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เห็นสมควรโดย ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันที่ 14 ตุลาคม 2563  ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัด อบต.วังแดงและประชาชน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านหัวดาน หมู่ที่ 8 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

 
Read more...