copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]


 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ :


Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

22.gif - 1.58 KB 18/09/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1-ม.7และม.9-ม.12 จำนวน 20 สาย ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  ายละเอียด 

21/08/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคสล.ซอยอู่ประเทือง ศรีสุข หมู่ที่3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.วังแดงกำหนด) โดยวิธีตกลงราคา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

21/08/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1-7 และหมู่ที่ 9-12 จำนวน 20 สาย ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

17/08/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1-ม.7และม.9-ม.12 จำนวน 20 สาย ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ 1-12  ตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :22 KB]


 

Hits: 0 
13 ตุลาคม อบต.วังแดง นำโดยท่านนายกสมนึก จำปา และพนักงาน ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  ณ วัดบ้านวังแดงสอง หมู่ที่2 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 0 
29 กันยายน วันนี้เวลา 9.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็ก อบต.วังแดง จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ อบต.วังแดง


Hits: 0 
28 กันยายน วันนี้เวลา 08.00 น. ผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมร้องเพลงชาติในวันธงชาติไทยครบ 100 ปี ในวันที่ 28 กันยายน เพื่อรำลึกถึงความสำคัญของธงชาติไทยและความสำคัญต่างๆก่อนที่จะมาเป็นธงชาติไทยจนถึงปัจจุบัน


Hits: 0 
21 กันยายน เวลา 9.30 น. สำนักปลัด อบต.วังแดง จัดอบรมโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดง เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางกฏหมายให้กับพนักงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ อบต.วังแดง


Hits: 1 
วันที่ 19 ก.ย.60 สำนักปลัด ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับส่วนเกษตร เตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ และเตรียมเสาหลัก ปักธงชาติ จำนวน 170 ผืน เพื่อเตรียมประดับธงชาติ จากสายบ้านหัวดาน - บ้านใหม่โพธิ์เย็น ในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 28 ต.ค.60


Hits: 0 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบประกาศนียบัตรเพื่อแสดงว่าชุมชนบ้านหัวดาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะ ปี2560 ผ่านระดับดี ณ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยนายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม


Hits: 0 
ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2560 เป็นต้นไป กองสวัสดิการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุและผู้พิการภายในตำบลวังแดงทั้งหมด 12 หมู่บ้าน 


Hits: 1 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน  ขึ้น และได้จัดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมี  นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอตรอน เป็นประธานรับมอบดอกไม้จันทน์พระราชทาน  รวมทั้งสิ้น 4,596 ดอก  เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม  2560


Hits: 0 
 จังหวัดอุตรดิตถ์มอบเกียรติบัตร ให้บ้านหัวดาน ได้รับรางวัลชนะเลิศ และบ้านใหม่โพธิ์เย็น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ส่วนบ้านห้วยพิกุลและบ้านวังหินพัฒนาได้รับรางวัลชมเชย ในการประกวด หมู่บ้าน ชุมชนสะอาด ระดับตำบล ด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี2560  ให้ไว้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560 


Hits: 0 
  ที่ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ระยะปี 20 ปี(2560-2579) เพื่อดำเนินการตามนโยบายของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ที่ได้กำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปีเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ทิวาประเทศมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ( จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย ตาก และอุตรดิตถ์)ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดได้จัดทำ โครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มจังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดระยะ 20 ปีที่ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียครบทุกกลุ่มเป้าหมายและเป็นไปตาม แนวทางที่รัฐบาลกำหนดก่อนที่จะแปลงไปสู่แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปีและแผนพัฒนาการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดเพื่อกำหนดเป็นแผนงานและโครงการที่มีคุณภาพเกิดผลชัดเจนและเป็นรูปประธรรมต่อไป


 

Read more...

โพลล์

แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการบริการอบต.วังแดง