copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

Smileระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ายละเอียด    

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)จึงแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญญัติแนบด้วยประกาศนี้ เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง จัดทําขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๑๕ วัน
  ายละเอียด       ายละเอียด ภ.ด.ส.๓ 

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]
  • Smileรางวัลผลงานโดดเด่น  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง     อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  download ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ : Smile27/01/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 265 kB]

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

05/08/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๘ และหมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ (จํานวน ๑๔ สาย) ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ายละเอียด 

30/07/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ ายละเอียด 

22/07/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๘ และหมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ (จํานวน ๑๔ สาย) ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ ๔,๒๖๑,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ายละเอียด 

29/06/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกัน 2 โครงการายละเอียด 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


21/08/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

21/08/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

13/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

08/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

01/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

01/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

23/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

10/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561- พฤจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2562 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2563 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2563 (แบบ สขร.1) download

22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2563 (แบบ สขร.1) download


Smileข่าวประชาสัมพันธ์


Hits: 0
วันที่ 14 กันยายน 2563 กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ ม.9 เพื่อดำเนินการฝั่งกลบต่อไป


Hits: 0
วันที่ 14 กันยายน 2563 นางน้องนุช เสือน้อย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังแดง เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
ส.อบต.วังแดงเข้าร่วม โครงการอบรม สัมมนา อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ระหว่างวันที่ 11-13 กย 2563 ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท นครสวรรค์


Hits: 0
"โครงการเด็ก-เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด-19 ประจำปี 2563" 12 กันยายน 2563 อบต.วังแดงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันตนเองจากโรคโคโรนาไวรัส ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง โดย #สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังแดง #กองสวัสดิการสังคม สนับสนุน งปม.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. งานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรูณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หมู่ที่ 7 ตำบล. วังแดง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนและดำเนินการแก้ไขต่อไป


Hits: 0
วันนี้ (10 กันยายน 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้.


Hits: 0
วันที่ 10 กันยายน 2563 งานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรูณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป


Hits: 3
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 ก.ย.63 ที่ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟายเดย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นายปฏิญญา ทองนวม รองนายก อบต.วังแดง ได้เข้าร่วมประชุม โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยาย คลองลอย จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธิเปิดการประชุมปฐมนิเทศโดยมี นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน นายอำเภอลับแล , ตลอดจนผู้แทนจากกรมชลประทาน , หน่วยงานภาคราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ภาคเอกชน , นักวิชาการ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ, คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด, สื่อมวลชนจากพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือ


 STRONG (3 pictures)
Hits: 0
วันที่ 3 ก.ย.63 อบต.วังแดง เข้าร่วม โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมโรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชนและทุกภาคส่วน ทั้ง 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอทองแสนขัน อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก จำนวนกว่า 100 คน . ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ ศึกษา และพัฒนา ร่วมกันต่อต้านทุจริตตั้งแต่เด็ก ส่งเสริมให้โตไปไม่โกง รู้บทลงโทษของผู้กระทำความผิด พร้อมรู้ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต . สำหรับ การจัดตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้สมาชิกชมรม ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตในพื้นที่ หรือรักษาประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมต้านการทุจริต ให้กับสมาชิกชมรมให้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น


Hits: 0
วันที่ 2-3 ก.ย.63 คณะ จาก อบต.วังแดง จ.อุตรดิตถ์ นำโดย นายปฏิญญา ทองนวม รองนายก อบต.วังแดง เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 459 บ้านไร่ ม.1 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
มีฐานศึกษาเรียนรู้ ดังนี้
 ฐานการเลี้ยงใส้เดือน  ฐานการเลี้ยงไก้พื้นเมือง ฐานการปลูกผักสวนครัว  ฐานการเลี้ยงไก่ใข่   ฐานการเลี้ยงวัว
 ฐานการเลี้ยงกบ   การปลูกยางพารา การปลูกกล้วย การปลูกบัว

 
Read more...