copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]


 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ :


Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

02/11/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ซื้อเครื่องเรือ 40 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

18/09/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1-ม.7และม.9-ม.12 จำนวน 20 สาย ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  ายละเอียด 

21/08/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคสล.ซอยอู่ประเทือง ศรีสุข หมู่ที่3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.วังแดงกำหนด) โดยวิธีตกลงราคา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

21/08/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1-7 และหมู่ที่ 9-12 จำนวน 20 สาย ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

17/08/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1-ม.7และม.9-ม.12 จำนวน 20 สาย ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ 1-12  ตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :22 KB]


Hits: 0 
ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา "ไหลแพไฟวันพ่อแห่งชาติ พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ" หนึ่งเดียวในประเทศไทย ประชาชนเรือนแสนร่วมแห่ชม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ท่าน้ำหน้าวัดวังแดง หมู่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ในงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2560 เนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ชาวอำเภอตรอนมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน อันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชาชนมาโดยตลอด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และตอบแทนบุญคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่ยังความอุดมสมบูรณ์ทำให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอตรอน ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น ซึ่งประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึง 19 ปีแล้ว โดยมีท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลตรอน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านแก่ง อบต.วังแดง อบต.หาดสองแคว อบต. ข่อยสูง และอบต.น้ำอ่าง ร่วมจัดแพไฟเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 หลัง ปล่อยลงในแม่น้ำน่าน ตามจุดท่าน้ำทั้ง 5 แห่ง ที่ขบวนแพไฟไหลผ่าน ตั้งแต่จุดท่าน้ำวังแดง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขบวนไหลแพไฟออกเดินทาง,จุดท่าน้ำเทศบาลตรอน, จุดท่าน้ำ อบต.บ้านแก่ง, จุดท่าน้ำเทศบาลบ้านแก่งและท่าน้ำวัดหาดสองแคว ด้วยระยะทาง 12 กิโลเมตร นานกว่า 5 ชั่วโมง โดยมีนายเสฐียรพงษ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รอรับแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ จำนวน 7 หลัง ที่บริเวณท่าน้ำวัดหาดสองแคว จุดสุดท้ายที่แพไฟทั้งหมดจะไหลมารวมกันและสิ้นสุดที่นี่ ขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความสวยงามตระการตาอลังการให้กับท้องน้ำน่านอย่างมาก มีประชาชนจากทั่วสารทิศทั้งจากจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงเรือนแสนคน ร่วมเดินทางมาชมงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ริม 2 ฝั่งของแม่น้ำน่านที่ขบวนแพไฟไหลผ่าน


Hits: 0 
วันที่ 4 ธ.ค.60 สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้ ส.ท.เชิดพงษ์ แดงกองโค เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรำรึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโลก เพื่อยกระดับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 และรับเกียรติบัตร อบต.วังแดง เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย รับมอบจาก นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศาลาประชาคมศาลากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 1 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 7 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลตำบล (ทต.) บ้านแก่ง ทต.ตรอน อบต.ข่อยสูง อบต.น้ำอ่าง อบต.บ้านแก่ง อบต.หาดสองแคว และ อบต.วังแดง ร่วมกับอำเภอตรอน รวมทั้งทุกภาคส่วนราชการ พร้อมใจกันจัดงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2560 ขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมามีการงดจัด เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิธ เสด็จสวรรคต จึงไม่เหมาะสมที่จะจัดงานรื่นเริง


Hits: 0 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง 28 พฤศจิกายน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และกองสวัสดิการ อบต.วังแดง มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน. ให้กับผู้พิการ ชื่อนายฉัตร สีหราช หมู่ที่ 2 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์. จำนวน 1,000 บาท


Hits: 3 
รายงานความคืบหน้าแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วเสร็จประมาณ 80% และฝากติดตามความสวยงามของแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 4-5 ธันวาคมนี้ ณ บริเวณท่าน้ำวัดวังแดง 


Hits: 5 
23 พฤศจิกายน เวลา วันนี้เวลา 05.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังแดงและศูยน์ปราบปรามยาเสพติดอำเภอตรอน ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลวังแดง ทั้ง 12 หมู่้บ้านเพื่อลดและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่นั้นๆ


Hits: 1 
22 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดงและศูยน์ปราบปรามยาเสพติดอำเภอตรอน ลงพื้นที่สุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนนักเรียน ครั้งที่2/2560


Hits: 0 
อบต.วังแดง กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม นายสุบิน แตงเพร็ช เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 20-24 พ.ย. 2560 และ 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 2560 โดยศูนย์อนามัย2พิษณุโลก ณ วังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก


Hits: 0 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา บึงทับกระดานเกมส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 พ.ย. 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังแดง สหจิตฯ 


Hits: 0 
ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ มาพร้อมกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ อีก 3 คน สำรวจข้อมูลพื้นที่ทำวิจัยเพื่อหาค่าจำเพาะแร่เหล็กที่อยู่ในบริเวณเขาเหล็ก และได้เก็บภาพก้อนหินที่มีแร่เหล็กพร้อมขอก้อนหินที่มีแร่เหล็กไปจำนวนหนึ่งพร้อมกับจะขอติดต่อประสานงานไปวิจัยอีกในอนาคต


 

Read more...

โพลล์

แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการบริการอบต.วังแดง