copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]

 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ :


Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ 1-12  ตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :22 KB]


22.gif - 1.58 KB 06/07/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1-ม.7และม.9-ม.12 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

06/07/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่   หมู่ที่ 1 - 12  ตำบลวังแดง   อำเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามปริมาณงานและตามแบบแปลนที่ อบต.วังแดง กำหนด)  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดวันเวลา เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประมูลจ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก

15/06/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่   หมู่ที่ 1 - 12  ตำบลวังแดง   อำเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามปริมาณงานและตามแบบแปลนที่ อบต.วังแดง กำหนด)  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

15/06/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ จ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะลานกีฬา ม.4  ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีตกลงราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

01/06/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ ม.1-ม.12 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 


22.gif - 1.58 KBประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล (ในระบบแท่ง) ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดูรายละเอียด


Hits: 0 
เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรม  Re X-Ray บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร  ซึ่งการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในองค์กร  ในการให้ตรวจปัสสาวะ ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด


Hits: 0 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2560 ณ บริเวณบึงทับกระดาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรัก ความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มีความสวยงามดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยว รวมถึงส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาบริเวณรอบบึงทับกระดาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานและประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบบึงทับกระดานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 0 
เมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม ๒560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี


Hits: 0 
เมื่อวันที่ 25 - 28  เมษายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.วังแดง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น  ได้รับการศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความโดดเด่นในด้านบริหารจัดการที่ดี   เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานระหว่างคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.วังแดง ได้รับความรู้จากสถานที่ศึกษาดูงานต่าง ๆ  สามารถนำกลับมาพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นต่อไป


Hits: 0 
เมื่อวันที่  25 เมษายน  2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60” ณ บ้านวังแดง หมู่ที่ 3   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 9 
เมื่อวันที่ 3 - 12   เมษายน 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต.วังแดงคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวงแดง (สหจิตวิทยาคาร) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของตำบลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยการจัดการแข่งขันฯได้รับความสนใจจากประชาชนและเยาวชนในการเข้าร่วมแข่งขัน ทำให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


 

Read more...

โพลล์

แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการบริการอบต.วังแดง