copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]


 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ :


Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

22.gif - 1.58 KB 21/08/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคสล.ซอยอู่ประเทือง ศรีสุข หมู่ที่3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.วังแดงกำหนด) โดยวิธีตกลงราคา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

22.gif - 1.58 KB 21/08/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1-7 และหมู่ที่ 9-12 จำนวน 20 สาย ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

22.gif - 1.58 KB17/08/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1-ม.7และม.9-ม.12 จำนวน 20 สาย ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ หมู่ที่ 1-12  ตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :22 KB]


 31/07/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนคสล.ซอยอู่ประเทือง ศรีสุข ม.3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

 31/07/2560  งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส บริเวณนา นายกมล อ้นแดง ม.8 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์    ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

 06/07/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1-ม.7และม.9-ม.12 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

06/07/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่   หมู่ที่ 1 - 12  ตำบลวังแดง   อำเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามปริมาณงานและตามแบบแปลนที่ อบต.วังแดง กำหนด)  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  รายละเอียดวันเวลา เวลา สถานที่ และเงื่อนไขประมูลจ้าง ผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือกHits: 0 
กิจกรรมวันแม่แห่งขาติ ปี2560  โดยนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนกยก เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียน ถวายราชสักการะ กล่าวราชสดุดี ถวายพระพร และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีมหาราชาบรรยายเต็มไปด้วยความอบอุ่นและปราบปลื้มใจ


Hits: 0 
เวลา 09.00 น กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการปลูกป่าชุมชนและต้นไม้สองข้างทางตามแนวราชเสาวนีย์ ประจำปี 2560 เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 โดยมีประชาชน นักเรียน และคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณสองข้างทางเขาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการขอรับการสนับสนุนกล้าไม้จากสำนักงานสำนักงานขยายพันธุ์พืชแม่เฉย จำนวน 500 ต้น ได้แก่ ต้นคูณ ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นประดู่ป่า ต้นราชพฤกษ์ ต้นเสลา ต้นอินทนิล


Hits: 0 
อบต.วังแดง ขอขอบคุณทีมงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้จัดกิจกรรมโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ให้พี่น้องประชาขนตำบลวังแดงได้เกิดความรักต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์อบต.วังแดง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560


Hits: 2 
3 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น พัฒนากรอำเภอตรอน และสำนักปลัด อบต.วังแดง จัดกิจกรรมขอตั้งปณิธานเพื่อปฏิบัติตาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการสร้างความดีเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมาหากรุณธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ บ้านวังแดงหมู่ 3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 0 
27 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. นำโดยรองนายก อบต. พนักงาน อบต.วังแดง ร่วมกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการซ้อมแผนดับเพลิง


Hits: 0 
5 กรกฎาคม เวลา 10.00 น. วันนี้เวลา 10.00 ท่านผู้บริหารและพนักงาน อบต.วังแดง ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูล ณ บริเวณแม่น้ำน่าน หลังที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 0 
เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการไหว้ครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์  ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอัน ดีงามของไทย  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ และเพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู  โดยการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองในการประดิษฐ์พานไหว้ครูให้แก่นักเรียนอย่างสวยงาม


Hits: 0 
เมื่อวันที่ 7 กรกราฎาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยรองนายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้ร่วมกัน ถวายเทียนพรรษา ณ วัดบ้านใหม่เยาวชน 


Hits: 0 
4 กรกฎาคม เวลา 9.00 น. กองสวัสดิการ จัดทำโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆของประชาชนในตำบลการฝึกอาชีพหลักสูตร "การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" และเชิญชวนประชาชนตำบลวังแดงร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพิธีพระราชเพลิงพระศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9


Hits: 13 
เมื่อวันที่ 11  พฤษภาคม 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรม  Re X-Ray บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร  ซึ่งการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร สมาชิกฯ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในองค์กร  ในการให้ตรวจปัสสาวะ ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด


 

Read more...

โพลล์

แบบสอบถามความพึงพอใจ ในการบริการอบต.วังแดง