copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

สปอตประเพณีไหลแพไฟ
ข่าวประชาสัมพันธ์

Smileระกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่องราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ายละเอียด    

Smileประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)จึงแจ้งให้ผู้เสียภาษีตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามบัญญัติแนบด้วยประกาศนี้ เฉพาะในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง หากปรากฏว่าแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง จัดทําขึ้นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ให้ยื่นคําร้องต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อขอแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๑๕ วัน
  ายละเอียด       ายละเอียด ภ.ด.ส.๓ 

เอกสารแนบ :
  • คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ :888 KB]
  • คู่มือสำหรับประชาชน ของ อบต.วังแดงตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 (ฉบับเพิ่มเติม) ตามกระบวนงานให้บริการประชาชนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
     [ขนาดไฟล์ :3.4MB]
  • Smileรางวัลผลงานโดดเด่น  ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๒ ของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง     อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  download ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เอกสารแนบ :

เอกสารแนบ : Smile27/01/2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเรื่อง การรับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร  [ขนาดไฟล์ : 265 kB]

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

09/10/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ายละเอียด 

05/08/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๘ และหมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ (จํานวน ๑๔ สาย) ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ายละเอียด 

30/07/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ ายละเอียด 

22/07/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๘ และหมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ (จํานวน ๑๔ สาย) ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ ๔,๒๖๑,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ายละเอียด 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

02/10/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download 

02/10/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2564 download Smileข่าวประชาสัมพันธ์

Hits: 0
08/01/2564 ระหว่างเดือน มกราคม 2564  อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง และวัดเขาเหล็ก จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506


Hits: 0
07/01/2564 คลังจังหวัดอุตรดิตถ์ลงพื้นที่ติดตามการใช้จ่ายเงินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ ห้องประชุม อบต.วังแดงHits: 0
06/01/2564 กองสาธารณสุขฯ ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุตรดิตถ์ ประจำปี 2564 โดยได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านหัวดานร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคความดันโลหิตสูง หมู่ที่ 8


Hits: 0
อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจากสถานการณ์โควิด อำเภอตรอน จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning day ของอำเภอตรอน ในวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอตรอน เมื่อเสร็จจากการทำกิจกรรม Big Cleaning day ณ อำเภอตรอน แล้วทุกคนมาร่วมกันทำกิจกรรม ณ อบต.วังแดง โดยเน้นทำความสะอาดบริเวณ พื้นที่บริการประชาชนและพื้นที่ผิวสัมผัส เช่น ประตู หน้าต่าง จุดบริการประชาชน เป็นต้น ต่อไป


Hits: 0
24/12/2563 กองสาธารณสุขร่วมกับ รพ.สต.วังแดง , สาธารณสุขอำเภอตรอน ออกตรวจตลาดนัด ซ.8 บ้านวังแดง ม.11 ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19)


  Re X-Ray (4 pictures)
Hits: 0
23 ธันวาคม 2563 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังแดงสถานีตำรวจภูธรตรอน จัดโครงการ กิจกรรมในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.วังแดง ปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลวังแดง ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง โดยมีกลุ่มเป้าหมายส่งตรวจปัสสาวะทั้งสิ้น 12 หมู่บ้่านในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 1
21 ธันวาคม 2563  รายงานผลคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) อุตรดิตถ์ อย่างไม่เป็นทางการ ผู้สมัครนายก อบจ. หมายเลข1 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา 117,969 คะแนน, หมายเลข2 นายโปรย สมบัติ 32,002 คะแนน, หมายเลข3 นายเอกกาพัทธ์ พุฒโต 11,330 คะแนน, หมายเลข4 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล 37,845 คะแนน โดยอำเภอตรอน เขต1 เบอร์1 นายพีรัช สารทรง 3,370 คะแนน, เบอร์2 นายอุดมศักดิ์ จักรน้ำอ่าง 3,877 คะแนน, เขต2 เบอร์1 นายชวลิต วีระศิริวัฒน์ 5,938 คะแนน


 Kick off (2 pictures)
Hits: 4
21 ธันวาคม 2563 อบต.วังแดงเข้าร่วมเปิด กิจกรรม Kick off มอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามนโยบาย “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” และขอส่งมอบการ์ดของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.สต.บ้านวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 2
อบต.วังแดงร่วมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สืบสานภูมิปัญญา นานาวัฒนธรรม ก้าวล้ำนำสู่ สูงวัยใจเกินร้อย ประจำปี 2563 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ณ โดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลจริม


Hits: 1
12 ธันวาคม 2563 อบต.วังแดงร่วมกรมเจ้าท่า ออกพื้นที่มาตรวจสอบการขอใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ แพสูบน้ำ และแพสูบน้ำประปา ในเขตพื้นที่ตำบลวังแดง

 
Read more...