copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.257 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 17.919
Categories

Hits: 22
   ศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอตรอน สถานที่ตั้ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง บริการ การจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ เด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  เด้กที่มีความบกพร่องทางสายตา  เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสุขภาพ  เด็กที่มีปัญหาทางการเรียนรู้  เด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และสังคม  เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม  เด็กปัญญาเลิศ  เด็กพิการซ้ำซ้อน  ซึ่งเด้กกลุ่มพิเศษเหล่านี้  จะไม่สามารถได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากการศึกษาจัดการศึกษาแบบเดียวกันกับเด็กปกติ
   ดังนั้น การศึกษาพิเศษจึงมีความจำเป็นต่อการจัดการศึกษาแก่เด็กกลุ่มพิเศษดังกล่าว ซึ่งการจัดการศึกษาพิเศษได้รวมถึงด้านกระบวนการ สอน วิธีการสอน เนื้อหาวิชา (หลักสูตร) เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่สนองตอบต่อความสามารถ และความต้องการของเด็กพิเศษเป็นรายบุคคล


Hits: 15
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพจะต้องมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ซึ่งกองสวัสดิการฯ ได้เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 ในวันเวลาราชการตั้งแต่ 08.30 น. - 16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 26
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น. อบต.วังแดงเข้าร่วมพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ที่วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น


Hits: 43
วันนี้ 26 ต.ค. ข้าราชการ ทุกสังกัด นักเรียน นักศึกษา พี่น้องประชาชน ในอำเภอตรอน  พร้อมกัน ณ. วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เริ่มถวายดอกไม้จันทน์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกอบต.วังแดง พนักงาน ลูกจ้างได้เข้าร่วมพิธี ประกอบกับร่วมการให้บริการประชาชนที่เข้ามาร่วมงาน จนเสร็จพิธีการ


Hits: 16
25 ต.ค. จิตอาสา อบต. วังแดง ร่วมกันขนน้ำดื่ม ล้างทำความสะอาดถนนและบริเวณจัดงานภายในวัด การตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมพร้อมบริการประชาชน ก่อนพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ต.ค. 2560


Hits: 12
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 กองส่งเสริมการเกษตรร่วมด้วย งานป้องกัน สำนักปลัด  ณ บริเวณบึงทับกระดาน


Hits: 26
24 ต.ค. จิตอาสา อบต. วังแดง  ร่วมกันขนน้ำดื่ม ล้างทำความสะอาดถนนและบริเวณจัดงานภายในวัด การตกแต่งสถานที่ เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


Hits: 22
วันที่ 23 ตุลาคม 2560 นำโดยผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เป็นวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ซึ่งมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส ณ บริเวณหน้าอำเภอตรอน


Hits: 4
เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันทุกตำบล.....อำเภอตรอนขอเชิญร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ ในงานถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค(รอบที่ 2) ในวันจันทน์ที่ 23 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอตรอน ดังนี้ค่ะ
 􏿿ภาคเช้า ลำดับที่ 323-922
 􏿿ภาคบ่าย ลำดับที่ 923-1,503
....ขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและขอให้มารายงานตัวตามเวลาที่กำหนดด้วย การแต่งกายของจิตอาสาที่จะมารับสิ่งของพระราชทานในวันที่23ตค.นี้ โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์  งดกางเกงยีนส์.  กางเกงขาสั้น กางเกงขาดแบบแฟชั่น. เสื้อแขนกุด เสื้อแบบเปิดไหล่หรือบางรัดรูป


Hits: 9
สำนักปลัด งานป้องกัน สนับสนุนรถบรรทุกน้ำ รดน้ำต้นดอกดาวเรือง เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น ม.10


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.257 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 17.919

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810