copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 999 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.931
Categories

Hits: 2
5 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 13.00น. งานรถน้ำ ออกล้างทำความสะอาดเครื่องเล่นออกกำลังกาย ที่สวนสาธารณบึงทับกระดาน และล้างอุโบสถวัดวังแดง ม.3


Hits: 2
5 กรกฎาคม 2562 อบต.วังแดง รณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์


Hits: 2
3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุอาทิตย์ที่10 โดยจัดทุกวันพุธของสัปดาห์ วัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ


Hits: 2
27 มิถุนายน 2562 อบต.วังแดง รณรงค์ใส่ผ้าไทย ขอเชิญชวนรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย และสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ของอำเภอตรอน ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าท้องถิ่น ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์


Hits: 7
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กองการศึกษาฯ นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร และนายประทีป ลำใย รองนายก อบต.วังแดง เข้าร่วมพิธีไหว้ครู พร้อมกับคณะครู ศพด.อบต.วังแดง


Hits: 3
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร องค์กรดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 จาก นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี


Hits: 2
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 และส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL ชาย/หญิง โดยส่ง นายธีรไชย รักษา และนางสาววริษฐา เม่นวันแดง เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ของฝ่ายชาย และรางวัลรองชนะลำดับที่ 2 ของฝ่ายหญิง ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์


Hits: 4
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นำโดย ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างนายอำเภอกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ บริเวณวัดบ้านแก่งใต้ไปยังหอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ทั้งนี้ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน ได้เยี่ยมชมบูทของทาง อบต.วังแดง อีกด้วย


Hits: 4
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ได้ดำเนินการจัดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งทีการเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยจัดทุกวันพุธของสัปดาห์ วัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ


Hits: 2
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ศป.ปส.อบต.วังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง เพื่อค้นหาผู้เสพสารเสพติด ณ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) โดยมีกลุ่มเสี่ยงในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 58 ราย ผลการตรวจมีผลเป็นลบ ไม่พบผู้เสพสารเสพติด


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 999 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.931

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810