copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 492 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.188
Categories

Hits: 2
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศพด.อบต.วังแดงจัดประชุมผู้ปกครอง​ ภาคเรียนที่1/2563 ณ​ อาคารเอนกประสงค์​ รพ.สต.วังแดง


Hits: 1
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัด อปท. ผู้อำนวยการกองคลังของ อปท.ในเขตพื้นที่ นางเอื้องชมพู กิจสวน ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลังและการพัสดุ ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) โดยนายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก และนายอิทธิพร จิระพัฒนากุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 3
องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตําบลวังแดง ในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 25 สิงหาคม 2563 ในสัปดาห์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทําบัญชีครัวเรือน และการทําน้ำยาล้างจานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตําบลวังแดงจํานวน 50 คน


Hits: 9
30/06/2563 กองส่งเสริมการเกษตรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ


Hits: 5
ตัวแทนคณะกรรมการ ศป.ปส. อบต.วังแดง เข้าร่วมประชุมประชาคมของตำบลวังแดง โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 18.00 น. ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น


Hits: 1
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตาม link นี้ http://uttaradit.mnre.go.th/th/news/detail/62770/


Hits: 3
วันที่ 18 มิถุนายน 63 อบต.วังแดงออกบริการร่วมอำเภอตรอน จิตอาสา ร่วมช่วยกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อำเภอตรอน และล้างท่อรางระบายน้ำดาดฟ้าแฟลตอำเภอตรอน เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำอุดตันมีขี้นกไม่สามารถระบายน้ำได้ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกอีกด้วย


Hits: 3
วันที่ 18 มิถุนายน 63 อบต.วังแดง นำโดยนายปฎิญา ทองนวม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.  โดย ท่าทรายโชคนภา ช่วยสนับสนุนบริจาคทรายให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


Hits: 3
วันที่ 17 มิถุนายน 63 อบต.วังแดงร่วมผู้นำหมู่บ้านร่วมออกบริการประชาชนล้างท่อรางระบายน้ำที่วังแดงหมู่ 11 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำอุดตันไม่ระบายน้ำ


Hits: 3
วันที่ 17 มิถุนายนเวลา 9.00 น.นายปฎิญา ทองนวม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อมนักวิชาการตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีและรับทราบปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านใหม่เยาวชน หมู่บ้าน 5 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 492 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.188

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810