copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.320
Categories

Hits: 33
เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับ อำเภอตรอน และโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต (วิทยาคาร)  จัดกิจกรรม  ปฏิบัติการ Re X-Ray  ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  มีการขับเคลื่อนเฝ้าระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงใน โรงเรียน  หมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่งการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียน คณะครูโรงเรียน  ในการให้ตรวจปัสสาวะ  ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด


Hits: 5
เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่  ๑๒  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 30
เมื่อวันที่ ๑๐   พฤศจิกายน   2559      กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง    จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ครั้งที่ 2/2559  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดูแล  ช่วยเหลือ   ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ  เพื่อนำมาปรับปรุงและให้เกิดการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงต่อไป


Hits: 9
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีคุณสมบัติ คือ 1.มีสัญชาติไทย  2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงตามทะเบียนบ้าน  3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ซึ่งเกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2500  และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน   และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อแนบบแบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ โดยกำหนดรับลงทะเบียนในระหว่างวันที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2559  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.320

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810