copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.320
Categories

Hits: 211
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของเด็กทางด้านการกีฬา ดนตรี วิชาการ อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กให้เต็มศักยภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือและสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กนักเรียนจากคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปกครองนักเรียน ทำให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 31
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการฯ ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในอำเภอตรอน ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็นหมู่ที่ 6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 20
เมื่อวันที่  10 มกราคม  2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และอาสาสมัครดูแลคนพิการ  ได้มอบเงินและมอบผ้าห่มช่วยเหลือคนพิการยากไร้ ในพื้นที่ตำบลวังแดง จำนวน 10 ราย  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการดำรงชีพให้คนพิการมีกำลังในการกายภาพบำบัดตนเองให้กลับมาสู่สภาวะที่ปกติได้


Hits: 27
เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพพลาอนามัย  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  มีคำสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ  เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน มีกิจกรรมในองค์มากขึ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกกองในการร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในครั้งนี้


Hits: 17
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ” ณ บ้านวังแดงสิบเอ็ด หมู่ที่ ๑๑ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 43
 ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60 เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อบต.วังแดงจึงได้ตั้งด่านตรวจเพื่อบริการประชาชน และประกาศมาตรการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงวและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตำบลวังแดง ตามมาตราการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


Hits: 39
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)  ณ บริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง อบต.วังแดง ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  และกิจกรรม อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต


Hits: 30
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ร่วมกับศูนย์ป่าไม้จังหวัดอุตรดิตถ์  โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต (วิทยาคาร) และชาวบ้าน  ร่วมปลูกกล้ายางนา ตามโครงการ “๙ ยางนา ก้าวตามรอยพระบาท” “ต้นไม้ของพ่อ (ต้นยางนา)” และโครงการป้องกันดูแลรักษาป่าชุมชนเขากก เขาไก่เขี่ย และเขาเหล็ก จำนวน ๙ ต้น พร้อมทำแนวกันไฟ ณ ป่าชุมชนเขากก บ้านหัวดาน ต.วังแดง อ.ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมทั้งมอบกล้ายางนาให้ป่าชุมชนเขาเหล็ก และป่าชุมชนเขาเหล็ก จำนวน ๙ ต้น ร่วมปลูกตามรอยพระบาทด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ ๑๒๐ คน


Hits: 33
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เพื่อถวายความอาลัยและร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคต  โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง  ข้าราชการและพนักงานทุกส่วน ร่วมทำบุญตักบาตรในครั้งนี้


Hits: 37
เมื่อวันที่ ๒  ธันวาคม ๒๕๕๙    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรม  Re X-Ray บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในองค์กร  ซึ่งการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการ พนักงานลูกจ้างในองค์กร  ในการให้ตรวจปัสสาวะ ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.238 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.320

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810