copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.599 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.054
Categories

Hits: 123

เมื่อวันที่  11  มกราคม  2556     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  ได้จัดงานวันเด็ก  ประจำปี  2556  มีนายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเป็นประธานในพิธีเปิด โดยในงานมีการแสดงของเด็ก จำนวน  6  ชุด  จับสลากรับของรางวัลพิเศษ  เล่นเกมส์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สร้างความสนุกสนาน  และได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ด้วยการนำพาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจนจบงาน
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตน และเป็นไปในทางที่ถูกต้อง 


Hits: 73

นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับคณะนักกีฬา เพื่อใช้ทำการแข่งขันกีฬาเมืองตรอน 2 เกมส์ ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ โรงเรียนบ้านวังหิน อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์
 


Hits: 158

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2555 เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมเดินพาเหรดในการแข่งขันกีฬาเมืองตรอน 2 เกมส์ ประจำปี 2555 ส่วนกิจกรรมภาคบ่าย  มีการแข่งขันกีฬาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งสร้างความสนุกสนานและแสดงถึงความสามัคคีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอตรอน


 Re x-ray (2 pictures)
Hits: 26

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เครือข่ายวังแดงร่วมใจพัฒนา ศตส.หมู่บ้าน กลุ่มประสานงานพลังแผ่นดิน คณะกรรมการ ศพส.อ.ตรอน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมออกปฏิบัติการ  Re x-ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 138
    องค์การบริหารวังแดง รับรางวัลพระปกเกล้า” ประจำปี 2555 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2  นายกฯเผยภมิใจเป็นการวัดมาตรฐานการทำงานขององค์การบริหารวังแดง
    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ที่ห้องประชุม ESCAO HALL ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร สถาบันพระปกเกล้าได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การปฏิรูปรัฐสภา: มุมมองเชิงเปรียบเทียบ”  และจัดให้มีพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม หรือ รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าฯเป็นผู้มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณฯ
    ผลการพิจารณาคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้า ปรากฎว่า องค์การบริหารวังแดงมีความเป็นเลิศในด้านการสร้างเสริมเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยมีนายสำนึก จำปา นายกองค์การบริหารวังแดง เป็นตัวแทนขึ้นรับประกาศเกียรติคุณ
    นายสำนึกเปิดเผยว่า ตนและคณะผู้บริหาร พนักงานทุกคนรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ สำหรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการสร้างเสริมเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ของสถาบันพระปกเกล้าฯนั้น ปีนี้ เป็นปีที่ 2 ที่องค์การบริหารวังแดงได้รับ ซึ่งองค์การบริหารวังแดงได้นำเสนอนวัตกรรมและโครงการเด่น ที่มีการบริหารอย่างโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำงานในรูปแบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน  สำหรับรางวัลที่องค์การบริหารวังแดงได้รับนั้นถือเป็นการวัดมาตรฐานการทำงานของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย
 


Hits: 15
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทางการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการสอนเสริมวิชาต่างประเทศเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และเด็ก เยาวชนในตำบลวังแดงได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ฝึกทักษะให้เด็ก และเยาวชน สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ พร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีระยะเวลาดดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2555 - กันยายน 2556


Hits: 132
อำเภอตรอน จัดพิธีรำลึกพระปิยมหาราช ประจำปี 2555 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรอน  โดยมีนายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี ฯ พร้อมกล่าว ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ นำหัวหน้าส่วนราชการ  พลเรือน  องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน  ตลอดจนประชาชน โดย นายสำนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทย  ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศชาติอย่าง ใหญ่หลวง ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปกครองทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ ด้วย รัฐสมบัติ พิทักษ์พสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข บำบัดภัยอันตรายทั้งภายในภายนอกประเทศ ทรงบำเพ็ญพระราช กรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้


Hits: 565
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 นายสำนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้ารับเกียรติบัตรกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 2 ฉบับ จาก ร้อยเอก ภูรีวรรธน์ โชติเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  โดย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ชนะเลิศอันดับ 1 ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับจังหวัด ปี 2555 ประเภทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับจังหวัด ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลตามเกณบูรณาการ ประจำปี 2555


Hits: 78
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสำนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันด้านการตลาดการท่องเที่ยว วันที่ 19-21 กันยายน 2555 ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเชอร์ รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดสุโขทัย  โดยมีการเสวนา การเข้าสู่กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC การบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน การสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยว กระบวนการและเครื่องมือการทำ เรียนรู้สู่การปฎิบัติให้เกิดผลในการทำตลาดยุุคใหม่ กับการใช้เทคโนโลยี เพื่อนำมาปรับใช้กับตำบลวังแดงของเราในการสร้างฐานข้อมูลการท่องเที่ยวและเป็นแนวทางการบริหารจัดการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไป.....


Hits: 142

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2555 นายสมนึก จำปานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน ประชาชน ได้ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจการสำนักนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ทุ่งสามขา เป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรมในพื้นที่อำเภอตรอน โดยเฉพาะตำบลวังแดง ในหมู่ที่ 1, 2 ,4 ,9 และ 12 จำนวน 10,773 ไร่ เสียหายเต็มพื้นที่ และหมู่อื่นๆ บางส่วน ส่งผลให้ไร่นาของราษฎรได้รับความเสียหายมากกว่า 50,000 ไร่ โดยโครงการดังกล่าวประชาชนตำบลวังแดงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอตรอน และอำเภอพิชัย และอำเภอเมืองอุตรดิตถ์บางส่วน ต่อไป

 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.599 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.054

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810