copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.220 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.927
Categories

Hits: 35
เมื่อวันที่ 1-4 พฤษภาคม ๒560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง และร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับความรู้จากการศึกษาดูงานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายเป็นไปตามพระราชกฤษฏีกาหลักเกณฑ์และการบริหารบ้านเมืองที่ดี


Hits: 38
เมื่อวันที่ 25 - 28  เมษายน  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.วังแดง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น  ได้รับการศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความโดดเด่นในด้านบริหารจัดการที่ดี   เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานระหว่างคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.วังแดง ได้รับความรู้จากสถานที่ศึกษาดูงานต่าง ๆ  สามารถนำกลับมาพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นต่อไป


Hits: 0
เมื่อวันที่  25 เมษายน  2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60” ณ บ้านวังแดง หมู่ที่ 3   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 53
เมื่อวันที่ 3 - 12   เมษายน 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดโครงการแข่งขันกีฬา อบต.วังแดงคัพ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวงแดง (สหจิตวิทยาคาร) ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของตำบลให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสนองนโยบายเร่งด่วนของคณะรัฐมนตรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยการจัดการแข่งขันฯได้รับความสนใจจากประชาชนและเยาวชนในการเข้าร่วมแข่งขัน ทำให้การจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 33
เมื่อวันที่  31  มีนาคม  2560   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาและแสดงความยินกับบัณทิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล  ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนในระดับชั้นต่าง ๆ และบอร์ดนิทรรศการผลงานของเด็กนักเรียน  การจัดโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีทำให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 28
เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2560   สำนักปลัด  ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลป่า  ไม่ให้เกิดไฟลุกลาม  ป้องกันการเสียหายของทรัพย์สินต่าง ๆ   โดยได้ลงพื้นที่ทำแนวป้องกันไฟป่า   ณ   ป่าชุมชนเขาเหล็ก  หมู่  7  ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการจัดโครงการนี้ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ วิธีการดับไฟป่าที่ถูกต้อง ช่วยลดการเกิดอันตรายต่อตนเองในขณะที่ดับไฟป่า โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นอาสาสมัครป้องกันไฟป่า และการโครงการนี้สำเร็จไปด้วยดี


Hits: 33
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดตั้งจุดตรวจปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและยาเสพติด ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ( 7 วันอันตราย) ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2560  เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน  ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บให้ลดลงเหลือน้อยที่สุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตามมาตรการลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนทั้ง 6 ด้าน  และติดตั้งธงแดงตามจุดเสี่ยงทางโค้งอันตราย โดยใช้ชื่อของการรณรงค์ว่า “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”


Hits: 36
เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กเล็กได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่แข็งแรง รู้จักการมีน้ำใจให้แก่กัน รู้จักแพ้ ชนะ และสร้างความสามัคคีในการแข่งขัน ซึ่งการจัดโครงการนี้ได้รับความสนใจจากศูนย์เด็กเล็กในพื้นที่อำเภอตรอนและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้การจัดโครงการเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเรียบร้อยด้วยดี


Hits: 20
เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์  2560   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้น   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ  สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้   ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี  และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต , ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เข้ารับการทำกิจกรรมนำความรู้ช่วยเหลือสถานประกอบการ และชีวิตประจำวัน สามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี


Hits: 20
เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ” ณ บ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่  6  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.220 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.927

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810