copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919
Categories

Hits: 91
 

ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ร่วมกันจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 มีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...

 


Hits: 61
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555  ทีมประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ระดับเขตจากสำนักงานควบคุมโรคที่ 9  จังหวัดพิษณุโลกได้มาประเมินเพื่อคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคระดับเขต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตรอน และโรงบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง  โดยนายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ให้การต้อนรับ


Hits: 1015
  วันที่ 15 สิงหาคม 2555 อบต.วังแดง ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก สสจ.อต.  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมประจำปี 2555  นำโดย นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ นวก.สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการเข้ามาประเมินศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เพื่อดำเนินการคัดเลือกประกวดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมประจำปี 2555 ระดับเขต


Hits: 118
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นายกสมนึก จำปานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอตรอน ทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยส่วนราชการและเอกชน ประชาชน ร่วมกันจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดให้มีพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากนั้น ทุกคนร่วมใจกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ..


Hits: 304
 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 2555 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค นำโดยนายสุขุม หนูสวัสดิ์ หัวหน้างานโรคติดต่อทั่วไป สสจ.อต. และนางสุทธาสินี ทารัตร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและงานโรคติดต่อทั่วไปออกติดตามโรคมือเท้าปากเพื่อคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กดีเด่น ระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับเขต และระดับประเทศ ต่อไป

 


Hits: 175
เมื่อวันศุกร์ที่๑๐สิงหาคมพ.ศ.๒๕๕๕ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นโดยเชิญผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหาร  ในวันงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงของนักเรียนในศูนย์ กิจกรรมกราบแม่,มอบดอกมะลิให้แม่ เลี้ยงของว่างอาหารกลางวัน งานเป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะทุกๆ ฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


Hits: 146
        พสกนิกรชาวตำบลวังแดงกว่า 250 คนร่วมปลูกป่าโครงการ 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี บนเนื้อที่ 400 ไร่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555       
       วันนี้ (8 ส.ค.) ที่ป่าชุมชนเขาเหล็ก ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดงานโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น       
       ทั้งนี้ มีข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.วังแดง ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวตำบลวังแดงกว่า 250 คนร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2000 ต้น ประกอบด้วย  คูน   มะค่า  สะเดา ขี้เหล็ก และกาสะลอง เป็นต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555


Hits: 156
   ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นตัวแทนระดับอำเภอ เข้ารับการประเมินในระดับจังหวัด โดยวันที่ 7 สิงหาคม 55 ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2555  โดยเกณฑ์การประเมินคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก เข้ารับการตรวจประเมิน เช่น ด้านทันตสาธารณสุข ด้านโภชนาการ ด้านความปลอดภัย การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กในด้านต่าง ๆ เป็นต้น  ทั้งนี้ท่าน สมนึก  จำปา  นายกงค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จะได้ผ่านการประเมินและเป็นตัวแทนของจังหวัดและไปประเมินเป็นศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับเขตประจำปี 2555 ต่อไป


Hits: 245
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้เข้าร่วมงาน"60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ" โดยมี นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอตรอน ทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยส่วนราชการและเอกชน ประชาชน ร่วมกันจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานบำเพ็ญกุศลและเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 27 กรกฎาคม 2555  ณ หอประชุมอำเภอตรอน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


Hits: 81
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 55 ที่ผ่านมา อบต.วังแดงได้ดำเนินการออก Re X Ray ตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ออกตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลวังแดง เป็นผู้ตรวจ และมีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810