copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.456
Categories

Hits: 155
   ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นตัวแทนระดับอำเภอ เข้ารับการประเมินในระดับจังหวัด โดยวันที่ 7 สิงหาคม 55 ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2555  โดยเกณฑ์การประเมินคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก เข้ารับการตรวจประเมิน เช่น ด้านทันตสาธารณสุข ด้านโภชนาการ ด้านความปลอดภัย การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กในด้านต่าง ๆ เป็นต้น  ทั้งนี้ท่าน สมนึก  จำปา  นายกงค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จะได้ผ่านการประเมินและเป็นตัวแทนของจังหวัดและไปประเมินเป็นศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับเขตประจำปี 2555 ต่อไป


Hits: 245
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้เข้าร่วมงาน"60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ" โดยมี นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอตรอน ทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยส่วนราชการและเอกชน ประชาชน ร่วมกันจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานบำเพ็ญกุศลและเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 27 กรกฎาคม 2555  ณ หอประชุมอำเภอตรอน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


Hits: 81
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 55 ที่ผ่านมา อบต.วังแดงได้ดำเนินการออก Re X Ray ตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ออกตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลวังแดง เป็นผู้ตรวจ และมีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


Hits: 97
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2555 ในวันที่ 28 มิ.ย. 55 เพื่อให้เด็กๆ แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์ และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัว สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า


Hits: 175
26 มิ.ย.55 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อำเภอตรอน ที่สะพานริมน่านไปร.ร.ตรอนตรีสินธุ์ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานการรณรงค์และดื่มน้ำสาบานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2555 โดยมี หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วยความพร้อมเพรียง ได้จัดกิจกรรมในการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยกิจกรรมเอกของงานในครั้งนี้ ได้แก่ การดื่มน้ำสาบานร่วมประกาศเจตนารมย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมกับงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2555 เพื่อก่อให้เกิดกระแสที่จะร่วมมือต่อต้านและกำจัดภัยร้ายจากยาเสพติดให้หมดสิ้นไปในที่สุด........


Hits: 31
นายสำรวย เพ็งแจ่ม (เสื้อสีส้ม)ประธานเครือข่ายวังแดงร่วมใจพัฒนา  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2555 ในงานวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์


Hits: 182

     ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดงาน “มหกรรมรวมพล สมาชิก To Be Number One จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2555 เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี To Be Number One” ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ซึ่งตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
     โดยมีนายโยธินศร์  สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน มีกิจกรรมประกวดดังนี้ อำเภอ To Be Number One , ชมรม To Be Number One สถานศึกษา, ชมรม To Be Number One สถานประกอบการ, ชมรม To Be Number One หมู่บ้าน / ชุมชน /อบต. ชมรม To Be Number One โรงเรียนขยายโอกาส และมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ตลอดจนกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ มากมาย   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสาธารณสุขอำเภอตรอน ได้จัดส่งสมาชิกเข้าประกวดชมรม To Be Number One และมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานด้วย


Hits: 496
เมื่อวันที่ 7 - 10 มิ.ย. 2555 อบต.วังแดง ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำชุมชน ประจำปี 2555 ณ จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.พระนครศรีอยุทธยา โดยได้สร้างความสามัคคีระหว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำชุมชน ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ก็เพื่อนำมาปรับใช้กับตำบลวังแดงของเรา  โดยเฉพาะ การบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการขยะในชุมชน พร้อมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ป่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ียว  เพื่อประชาชน คนตำบลวังแดงได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


Hits: 188

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำชุมชน ประจำปี 2555 ณ จังหวัดระนอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวันที่ 7 มิ.ย. 2555 ได้มีพิธีเปิดอบรมโดย นายวระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอตรอน มีการอบรมธรรมะเพื่อการพัฒนางานและชีวิตให้มีความสุขโดย พระอาจารย์วิรัตน์ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา อบรมการบริหารงนท้องถิ่นแบบบูรณาการโดย นายจริน อุดมเลิศ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอตรอน และแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ของ อปท.โดยนายเอกชัย อ่อนกลั่น ท้องถิ่น อำเภอตรอน และปิดพิธีการอบรม โดยนายสมนึกจำปา นายก อบต.วังแดง ทั้งนี้จะออกเดินทางวันที่ 7 มิ.ย. 2555 เลา 20.30 น. และวันที่ 8 มิ.ย. จะเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่ดี และการบริหารจัดการขยะ ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านจำรุง ณ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ในวันที่ 9 มิ.ย. ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ น้ำตกพริ้ว อ.แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี วันที่ 10 มิ.ย. ศึกษาดูงานการบำรุงรักษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์และเยี่ยมชมมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาดน้ำและเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวตลาดน้ำอโยธยา และเดินทางกลับจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 300
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง ได้จัดกิจกรรมโครงการในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อจัดกิจกรรมประชุมสรรหาสมาชิก To Be Number One และแต่งตั้ง คณะกรรมการ To Be Number One ประจำปี 2555 มีกิจกรรมให้เยาวชนได้แสดงความคิดกิจกรรมที่เยาวชนอยากทำ และออกมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางให้ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้พิจารณาและเป็นแนวทาง เพื่อดำเนินการต่อไป...


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.456

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810