นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.184
Categories

Hits: 21
256322 กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วังแดง ศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลจริมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพ และเป็นศูนย์การเรียนรู้เสริมสร้างภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง


Hits: 14
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐น. นำโดยหัวหน้าสำนักปลัด  กองสาธารณสุขฯ จพง.ป้องกัน ผอ.รพ.สต.บ้านวังแดงและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ลงพื้นในกรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องเผาขยะในชุมชน จนท.ได้ให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาจุดเผาขยะในชุมชน โดยให้ฝังกลบขยะที่ย่อยสลายและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ผู้ถูกร้องเรียนรับทราบและให้ความร่วมมือจะไม่จุดไฟเผาขยะอีก หมู่ที่ ๒ บ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 51
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์อนามัยพิษณุโลก ได้ออกเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน " ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง "


Hits: 46
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ปี 2563 โดยมีกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการนำขยะมาใช้ประโยชน์โดยขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนต่อไป


Hits: 54
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่จาก สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก ได้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำประปาตามแผนเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาควบคุมระบบน้ำประปาหมู้บ้านให้มีคุณภาพน้ำประปาได้มาตรฐาน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายนิวัฒน์ พงศ์พงันเป็นผู้ประสานงาน นายสมชาย ไวยกูลทำหน้าที่ให้ข้อมูลและนายภานุพงษ์ รักวิง ทำหน้าที่ พขร.


Hits: 67
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศพด.อบต.วังแดงจัดประชุมผู้ปกครอง​ ภาคเรียนที่1/2563 ณ​ อาคารเอนกประสงค์​ รพ.สต.วังแดง


Hits: 14
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัด อปท. ผู้อำนวยการกองคลังของ อปท.ในเขตพื้นที่ นางเอื้องชมพู กิจสวน ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลังและการพัสดุ ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) โดยนายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก และนายอิทธิพร จิระพัฒนากุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 27
องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตําบลวังแดง ในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 25 สิงหาคม 2563 ในสัปดาห์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทําบัญชีครัวเรือน และการทําน้ำยาล้างจานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตําบลวังแดงจํานวน 50 คน


Hits: 106
30/06/2563 กองส่งเสริมการเกษตรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ


Hits: 36
ตัวแทนคณะกรรมการ ศป.ปส. อบต.วังแดง เข้าร่วมประชุมประชาคมของตำบลวังแดง โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 18.00 น. ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.184

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810