copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.665 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.183
Categories

Hits: 40
เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการ “หนูน้อยเรียนรู้จังหวัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ทัศนะศึกษาออกนอกสถานที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทำให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้นและเกิดการเชื่อมโยงการเรียนรู้กับสภาพชีวิตประจำวัน  เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและการพักผ่อนหย่อนใจ โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้นำเด็กนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและนักวิชาการศึกษา  ไปเรียนรู้ที่พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้ำพี้ เรียนรู้วิถีชีวิตของคนสมัยก่อน และศึกษาแร่เหล็กจาก บ่อเหล็กน้ำพี้  เป็นต้น


Hits: 21
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  ๒๕๕๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง  โดยนำแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ทำให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง  สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  ชุมชนมีการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนชุมชนด้วยตนเอง


Hits: 45
         เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี ๒๕๕๘  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตัวเอง  รู้ถึงความมีระเบียบวินัย   รู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี ส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของเด็กทางด้านการกีฬา ดนตรี วิชาการอย่างถูกต้องและเหมาะสม  เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาของเด็กให้เต็มศักยภาพ  ซึ่งภายในงานได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเช่น เกมส์หัวเราะ เกมส์วิ่งลูกโป่ง และเกมส์ปิดตาแต่งหน้า เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี   ทำให้การจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 


Hits: 49

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้เข้าร่วมงานเดินขบวนงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖  มกราคม ๒๕๕๘  ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์    โดยได้นำศิลปวัฒนธรรมภาษา วิถีชีวิต ของตำบลวังแดงเข้าร่วมในงานเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์  และประชาชนทั่วไปได้รับชมตลอดเส้นทางจนถึงบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  


Hits: 30
เมื่อวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดงานสืบสานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   รวมถึงยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีและธำรงค์ไว้ซึ่งสถาบันกษัตรย์   โดยได้รับเกียรติจากนายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในการปล่อยแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ  


Hits: 29
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( ประเทศไทย ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม  โดยได้ทำกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณในการต่อต้านคอร์รัปชั่นของสมาชิก พนักงานและลูกจ้าง  


Hits: 7
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” ณ บ้านวังแดงหมู่ที่ ๒ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 42
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับเยาวชนตำบลวังแดง เข้าร่วมงานแสดงผลงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนเกษตรกร ๒๕๕๗   ณ  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์  ตำบลหาดสองแคว  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร  ภูมิปัญญา นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถในการนำเสนอองค์ความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ของตนเอง  เพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ  และเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียน พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในโครงการและผู้สนใจ  ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้ร่วมงานได้เกิดการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพอีกด้วย


Hits: 24
เมื่อวันที่  ๑๐ – ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๓๔  จากจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้เข้าพัฒนาเส้นทาง ทางการเกษตรบ้านหัวดาน หมู่ที่ ๘ ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน  จำนวน ๓ เส้นทาง ระยะทางประมาณ  ๗  กิโลเมตร  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก  เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


Hits: 22
เมื่อวันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดประชุมหารือเรื่องสถานการณ์น้ำในการปลูกข้าว บริเวณพื้นที่ตำบลวังแดง ให้งดการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ และข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และงดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และให้ประชาชนปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.665 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.183

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810