copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.357 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.627
Categories

Hits: 122

  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ทำการซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย โดยให้ อปพรทำการซ้อมดับเพลิง โดยถังดับเพลิงและรถดับเพลิง ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ และความความพร้อมในกรณีเกิดอัคคีภัย


Hits: 53

นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน มีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


Hits: 101

เมื่อวันที่  13  มกราคม  2556  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ร่วมกับมวลชนทั้ง  12  หมู่บ้านในตำบลวังแดง  จัดการแข่งขันกีฬาตำบลวังแดงสัมพันธ์  ครั้งที่  13 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่เยาวชน   หมู่ที่  5  ต.วังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  ด้วยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกีฬา เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  สามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแล้ว  ยังทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วย  พร้อมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ เป็นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และเพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกทางหนึ่ง ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้   การแข่งขันแบ่งออกเป็น  4  สี  คือ  สีส้ม  ประกอบด้วย  หมู่ 2, 3, 5   สีน้ำเงิน  ประกอบด้วย  หมู่  1, 11, 12  สีชมพู  ประกอบด้วย  หมู่  4, 7, 8  สีแดง  ประกอบด้วย  หมู่  6, 9, 10  จัดการแข่งขันกีฬาประเภทลาน  คือ  ฟุตบอลชาย(11 คน)  วอลเล่ย์บอลหญิง  ตะกร้อชาย  เปตองผสม  และแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอีก  5  ชนิดกีฬา  โดยมีท่าน ชลิต  ธนวัฒน์   ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี


Hits: 116

เมื่อวันที่  11  มกราคม  2556     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  ได้จัดงานวันเด็ก  ประจำปี  2556  มีนายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเป็นประธานในพิธีเปิด โดยในงานมีการแสดงของเด็ก จำนวน  6  ชุด  จับสลากรับของรางวัลพิเศษ  เล่นเกมส์ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ สร้างความสนุกสนาน  และได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ด้วยการนำพาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจนจบงาน
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตน และเป็นไปในทางที่ถูกต้อง 


Hits: 71

นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับคณะนักกีฬา เพื่อใช้ทำการแข่งขันกีฬาเมืองตรอน 2 เกมส์ ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ.2555 ณ โรงเรียนบ้านวังหิน อำเภอตรอน จ.อุตรดิตถ์
 


Hits: 150

วันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2555 เด็กๆศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมเดินพาเหรดในการแข่งขันกีฬาเมืองตรอน 2 เกมส์ ประจำปี 2555 ส่วนกิจกรรมภาคบ่าย  มีการแข่งขันกีฬาเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ซึ่งสร้างความสนุกสนานและแสดงถึงความสามัคคีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตอำเภอตรอน


 Re x-ray (2 pictures)
Hits: 25

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เครือข่ายวังแดงร่วมใจพัฒนา ศตส.หมู่บ้าน กลุ่มประสานงานพลังแผ่นดิน คณะกรรมการ ศพส.อ.ตรอน และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ร่วมออกปฏิบัติการ  Re x-ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 133
    องค์การบริหารวังแดง รับรางวัลพระปกเกล้า” ประจำปี 2555 ด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ติดต่อกันเป็นปีที่ 2  นายกฯเผยภมิใจเป็นการวัดมาตรฐานการทำงานขององค์การบริหารวังแดง
    เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ที่ห้องประชุม ESCAO HALL ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร สถาบันพระปกเกล้าได้จัดให้มีการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 14 ประจำปี 2555 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การปฏิรูปรัฐสภา: มุมมองเชิงเปรียบเทียบ”  และจัดให้มีพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ในด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม หรือ รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2555 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าฯเป็นผู้มอบโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณฯ
    ผลการพิจารณาคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้า ปรากฎว่า องค์การบริหารวังแดงมีความเป็นเลิศในด้านการสร้างเสริมเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม โดยมีนายสำนึก จำปา นายกองค์การบริหารวังแดง เป็นตัวแทนขึ้นรับประกาศเกียรติคุณ
    นายสำนึกเปิดเผยว่า ตนและคณะผู้บริหาร พนักงานทุกคนรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ สำหรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ ด้านการสร้างเสริมเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ของสถาบันพระปกเกล้าฯนั้น ปีนี้ เป็นปีที่ 2 ที่องค์การบริหารวังแดงได้รับ ซึ่งองค์การบริหารวังแดงได้นำเสนอนวัตกรรมและโครงการเด่น ที่มีการบริหารอย่างโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำงานในรูปแบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน  สำหรับรางวัลที่องค์การบริหารวังแดงได้รับนั้นถือเป็นการวัดมาตรฐานการทำงานของพนักงานอีกทางหนึ่งด้วย
 


Hits: 14
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาทางการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชน จึงได้จัดทำโครงการสอนเสริมวิชาต่างประเทศเตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 เพื่อให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และเด็ก เยาวชนในตำบลวังแดงได้เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     ฝึกทักษะให้เด็ก และเยาวชน สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ พร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยมีระยะเวลาดดำเนินการ เดือนพฤศจิกายน 2555 - กันยายน 2556


Hits: 129
อำเภอตรอน จัดพิธีรำลึกพระปิยมหาราช ประจำปี 2555 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรอน  โดยมีนายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี ฯ พร้อมกล่าว ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ นำหัวหน้าส่วนราชการ  พลเรือน  องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน  ตลอดจนประชาชน โดย นายสำนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราชของปวงชนชาวไทย  ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและประเทศชาติอย่าง ใหญ่หลวง ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงปกครองทำนุบำรุงพระราชอาณาจักรให้มั่งคั่งสมบูรณ์ ด้วย รัฐสมบัติ พิทักษ์พสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข บำบัดภัยอันตรายทั้งภายในภายนอกประเทศ ทรงบำเพ็ญพระราช กรณียกิจต่างๆ อันก่อให้เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ ให้รอดพ้นจากวิกฤตการณ์ และสามารถธำรงเอกราชไว้ตราบจนทุกวันนี้


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.357 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.627

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810