copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.220 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.927
Categories

Hits: 34
เมื่อวันที่ 6 – 9  กุมภาพันธ์  2561  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.วังแดง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ จังหวัดตาก  และจังหวัดสุโขทัย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ทำให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น  ได้รับการศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความโดดเด่นในด้านบริหารจัดการที่ดี   น้อมนำพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการพัฒนาตำบล   และเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานระหว่างคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 26
เมื่อวันที่  1-2  กุมภาพันธ์  2561  กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดทำโครงการตำบลพอเพียง  ประจำปี พ.ศ. 2561  เข้าศึกษาดูงานไร่กำนัลจุล  หมู่ที่ 3  ตำบลวังชมภู  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐบาล   ให้ประชาชนได้รับประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่   ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานได้เข้าชมจุดเรียนรู้สวนเกษตรในไร่กำนันจุลไร่สวนเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำวิธีการทำไร่ผสมผสานกลับมาพัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้


Hits: 14
เมื่อวันที่  24 – 25   มกราคม  2561 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน (เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ  เขื่อนสิริกิติ์  ตำบลผาเลือด  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน   และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต  เสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ อปท.  เกิดการสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และเพื่อเผยแพร่กฎหมายในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ซึ่งในการจัดโครงการนี้ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ และกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ที่สนุกสนานเกิดความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต


Hits: 12
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยสำนักปลัดฯ ได้จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ” ณ บ้านวังแดง หมู่ที่ 3 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 14
เมื่อวันที่  12  มกราคม  2561  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย พร้อมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้มั่นคงสืบไป สำหรับบริเวณงานมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองและเด็กทำร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว และทุก ๆ กิจกรรมช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี


Hits: 7
เมื่อวันที่  21  ธันวาคม  2560  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561” ณ บ้านวังแดงสิบเอ็ด หมู่ที่  11 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป      


Hits: 49
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกองทุนหมู่บ้านวังแดงสิบเอ็ด หมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน (โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)) พร้อมเยี่ยมชมร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน/สินค้าชุมชน เยี่ยมชมร้านค้าประชารัฐฯ ซึ่งได้ดำเนินการประกอบการร้านค้าประชารัฐ งบประมาณประชารัฐ 500,000 บาท เริ่มมาตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีผลกำไรกว่า 8 แสนบาท มีคณะกรรมการกองทุนหมุนเวียนดูแลโครงการ สมาชิกได้รับเงินปันผลร้อยละ 1 จากยอดซื้อสินค้า ประการสำคัญคือเมื่อมีร้านค้าประชารัฐขึ้นในหมู่บ้านซึ่งเดิมไม่มีร้านค้าประชารัฐในพื้นที่ใกล้เคียง ทำให้เกิดความสะดวกต่อพี่น้องประชาชน โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของทุกกองทุนที่สามารถขับเคลื่อนตามแนวนโยบายประชารัฐของรัฐบาลได้อย่างเข้มแข็งในอันที่จะบริหารจัดการสามารถสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปในหมู่บ้านนำดอกผลมาพัฒนากองทุนหมู่บ้านต่อไปได้


Hits: 58
วันที่ 19 ธ.ค.60 เวลา 8.00 น ท คณะทีมตำบลสุขภาวะ สสส.อบต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้เข้าศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลวังแดง เพื่อร่วมแลกเปลี้ยนเรียนรู้ในสถานที่ของตำบลวังแดง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้ารับรองหลักสูตรตำบลสุขภาวะ โครงการ “รวมพลังเครือข่ายร่วมพัฒนาชุมชนจัดการตนเองสู่ตำบลสุขภาวะ” (สสส.) จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  โดยการลงพื้นที่ตามแหล่งเรียนรู้ในตำบลวังแดงเพื่อให้เกิดการพัฒนา  การเกิดแนวคิดใหม่ ๆ  และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของแหล่ง  ซึ่งการลงพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาลงพื้นที่ได้เป็นอย่างดี


Hits: 81
ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา "ไหลแพไฟวันพ่อแห่งชาติ พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ" หนึ่งเดียวในประเทศไทย ประชาชนเรือนแสนร่วมแห่ชม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ท่าน้ำหน้าวัดวังแดง หมู่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ในงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2560 เนื่องวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ชาวอำเภอตรอนมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน อันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชาชนมาโดยตลอด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และตอบแทนบุญคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่ยังความอุดมสมบูรณ์ทำให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอตรอน ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น ซึ่งประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึง 19 ปีแล้ว โดยมีท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลตรอน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านแก่ง อบต.วังแดง อบต.หาดสองแคว อบต. ข่อยสูง และอบต.น้ำอ่าง ร่วมจัดแพไฟเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 หลัง ปล่อยลงในแม่น้ำน่าน ตามจุดท่าน้ำทั้ง 5 แห่ง ที่ขบวนแพไฟไหลผ่าน ตั้งแต่จุดท่าน้ำวังแดง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขบวนไหลแพไฟออกเดินทาง,จุดท่าน้ำเทศบาลตรอน, จุดท่าน้ำ อบต.บ้านแก่ง, จุดท่าน้ำเทศบาลบ้านแก่งและท่าน้ำวัดหาดสองแคว ด้วยระยะทาง 12 กิโลเมตร นานกว่า 5 ชั่วโมง โดยมีนายเสฐียรพงษ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ รอรับแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ จำนวน 7 หลัง ที่บริเวณท่าน้ำวัดหาดสองแคว จุดสุดท้ายที่แพไฟทั้งหมดจะไหลมารวมกันและสิ้นสุดที่นี่ ขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ สร้างความสวยงามตระการตาอลังการให้กับท้องน้ำน่านอย่างมาก มีประชาชนจากทั่วสารทิศทั้งจากจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดใกล้เคียงเรือนแสนคน ร่วมเดินทางมาชมงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ริม 2 ฝั่งของแม่น้ำน่านที่ขบวนแพไฟไหลผ่าน


Hits: 25
วันที่ 4 ธ.ค.60 สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้มอบหมายให้ ส.ท.เชิดพงษ์ แดงกองโค เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรำรึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุโลก เพื่อยกระดับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2560 และรับเกียรติบัตร อบต.วังแดง เป็นองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทย รับมอบจาก นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ศาลาประชาคมศาลากลาง จังหวัดอุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.220 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 4.927

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810