นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.187
Categories

Hits: 38
วันที่ 10 ต.ค.63 กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ ม.9 ดำเนินการฝั่งกลบและจะดำเนินการติดป้ายห้ามทิ้งขย ะเพื่อการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนต่อไป


Hits: 43
วันที่ 9 ต.ค.63 เวลา 09.00น. สำนักปลัด.อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตรวิทยาคาร และผู้นำชุมชน ในการวางแผน ปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน


Hits: 50
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 อบต.วังแดงร่วมกับบ้านวังแดงหมู่ 11 ได้แจกวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับกลุ่มเป้ายหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 1. การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ 2. การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร 3. การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอิทรีย์


Hits: 55
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักปลัด ได้ดำเนินการประดับธงน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บามนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ บริเวณรั้วด้านหน้าสำนักงาน


Hits: 58
เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยคัดเลือกมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง เป็นต้นแบบในการนำร่องการจัดโครงการฯ และได้ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ โดยมีประชาชนหมู่ 11 ตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน


Hits: 49
เมื่อวันที่15กันยายน2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.วังแดง จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.วังแดง ในปีงบประมาณ2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50 คน ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 36
วันที่ 15 กันยายน 2563 กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ ม.9 เพื่อดำเนินการฝั่งกลบต่อไป


Hits: 26
วันที่ 14 กันยายน 2563 นางน้องนุช เสือน้อย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังแดง เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 52
ส.อบต.วังแดงเข้าร่วม โครงการอบรม สัมมนา อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ระหว่างวันที่ 11-13 กย 2563 ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท นครสวรรค์


Hits: 37
"โครงการเด็ก-เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด-19 ประจำปี 2563" 12 กันยายน 2563 อบต.วังแดงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันตนเองจากโรคโคโรนาไวรัส ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง โดย #สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังแดง #กองสวัสดิการสังคม สนับสนุน งปม.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.187

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810