copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919
Categories

Hits: 25
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง ดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก พ่นสารเคมีกำจัดตัวแก่ยุงลาย ในวันที่ ๒ และ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ให้กับหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของตำบลวังแดง เพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในบ้านตนเองอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลฯ กับชุมชน


Hits: 29
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและชมรม To Be Number One  ตำบลวังแดง   จัดทำ “โครงการกิจกรรม To Be Number One  ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลวังแดง”  ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ  โรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต(วิทยาคาร)  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและองค์ความรู้เรื่องบทบาทและคุณค่าของความเป็นชาย/หญิงในสังคมพัฒนาการทางเพศการจัดการอารมณ์สัมพันธภาพทางเพศพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นการเสริมสร้างสุขภาพวัยรุ่น   สร้างความภาคภูมิใจในตนเองของวัยรุ่นและมีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดำรงชีวิตและเพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในพื้นที่ตำบลวังแดง ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๑๐๐ คน ในการระดมความคิดแก้ไขปัญหาท้องก่อนวัยอันควรลดน้อยลงจากชุมชน  โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากอาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างดี


Hits: 32
เมื่อวันที่  ๒๙  สิงหาคม ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับการตรวจประเมินภาคสนามจากคณะกรรมการประเมินผลงาน “โครงการรางวัลพระปกเกล้า ๒๕๕๗” ในประเภทที่ ๑ ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ร่วมให้ข้อมูลเป็นอย่างดี  


Hits: 34

องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  และชมรม To Be Number One ตำบลวังแดง จัดทำ “โครงการเยาวชน To Be Numbaer One แอโรบิค รักสุขภาพเพื่อแม่  เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่เยาวชนในชุมชนและใส่ใจในเรื่องสุขภาพมากขึ้น  ส่งเสริมให้มีการออกกำลังการและลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ  เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในชุมชนและให้เยาวชนรักการออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด ซึ่งมีเยาวชนในพื้นที่ตำบลวังแดงให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมส่งทีมเข้าแข่งขันเต้นแอโรบิค ทั้งสิ้น ๖ ทีม  โดยทีมชนะเลิศได้รับเงินรางวัล๒,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ทีมโพธิ์เย็นสตาร์ บ้านใหม่โพธิ์เย็นหมู่ที่ ๖  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ได้รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ทีมมะนาวหวาน บ้านวังแดงหมู่ที่ ๑๑ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาทพร้อมถ้วยรางวัล ได้แก่ทีม SPIRIT บ้านวังแดงหมู่ที่ ๓ และรางวัลชมเชยอีก ๓ รางวัลๆละ ๕๐๐ บาท   โดยการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมชมและเชียร์ตลอดการแข่งขันทำให้บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกและเรียบร้อยด้วยดี


Hits: 38
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ๒๕๕๗” ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการศึกษา  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กเล็ก  ได้รับทราบการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของประชาชนและทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่นในทศวรรษหน้า  ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และเพื่อให้บุคลากรทางการศึกษา  หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ครูผู้ดูแลเด็กเล็กและผู้ดูแลเด็กเล็กได้นำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตน   และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมโครงการครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๗  ได้แก่  นางนิภารัตน์  เชื้อน่วม  ได้รับโล่พร้อมเกียรติบัตรครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องรอยัลจูบีลี่  ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 


Hits: 40
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดกิจกรรม “โครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗” วันศุกร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ เผยแผ่พระคุณและบทบาทหน้าที่ของแม่ที่มีต่อครอบครัว มุ่งพัฒนาเสริมสร้างให้เด็กเป็นบุคคลที่ดี มีคุณธรรม กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง เด็ก ครู พนักงานเจ้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ประสานสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ด้วยการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ร่วมกันและมุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคมและสติปัญญาของเด็กให้เต็มศักยภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมด้วยดีทำให้การจัดกิจกรรมลุล่วงด้วยดี


Hits: 55
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ศูนย์การเรียนรู้องค์กรต้นแบบไร้พุง  มุ่งสู่สุขภาพดี” ปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป มีพฤติกรรมการบริโภคอาหาร  การใช้แรงกายที่เหมาะสม  รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานสร้างสุขภาพ  ด้วยการสร้างแกนนำการเชื่อมประสานงานภาคีเครือข่าย  องค์การ/ชุมชนให้มีการจัดการและสนับสนุนเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะด้าน ๓ อ. ( อาหาร ออกกำลังกาย  อารมณ์ ) จนสามารถควบคุมน้ำหนักตนเองได้ ไม่เป็นโรคอ้วน  โดยองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดงได้เป็นตัวแทน ศูนย์อนามัยที่ ๙  ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานองค์กรต้นแบบไร้พุงและจัดแสดงบูทนิทรรศการให้ความรู้ ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ขวัญใจนิทรรศการองค์กรต้นแบบไร้พุง  จากสำนักโภชนาการ  กรมอนามัย 


Hits: 56
เมื่อวันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน    ณ บ้านหัวดาน   หมู่ที่ ๘  จากคณะกรรมการประกวดศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดในหมู่บ้าน / ชุมชน  ให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายและใจ การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน / ชุมชน และเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนให้มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองมากยิ่งขึ้นและเป็นแบบอย่างของการพัฒนา การพึ่งพาตนเอง การระดมทุนในชุมชน และสามารถเป็นแบบอย่างของการบูรณาการเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวนการพัฒนาได้เป็นอย่างดี   ซึ่งภายในงานมีการนำเสนอผลงานที่ดำเนินการแล้วและมอบเกียรติบัตรให้กับครอบครัวห่างไกลจากยาเสพติดอันจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชุมชนในการร่วมมือกันห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ  อีกด้วย


Hits: 34
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ ๑๐   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 46
เมื่อวันที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗   นายสมนึก  จำปา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   จัดโครงการกิจกรรมไหว้ครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้กับเด็กปฐมวัย   ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อธำรงไว้ซึ่งระเบียบปฏิบัติ  ประเพณีอันดีงามคุณธรรม จริยธรรมให้ศิษย์ยึดมั่นในคำสั่งสอนของครู  ทั้งต่อหน้าและลับหลัง และปลูกฝัง ค่านิยม  ความรัก  ภาคภูมิใจและสืบสานวัฒนธรรมไทย   เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู  มีความมั่นใจในคำว่า “ศิษย์มีครู” และสร้างความสามัคคีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กับผู้ปกครองและชุมชน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810