copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.409 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.925
Categories

Hits: 27
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาในระยะห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและให้การพัฒนามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   พร้อมได้ร่วมกับหมู่บ้านจัดทำแผนชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองและเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และได้ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนสามปี ( ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ ) เพื่อกำหนดโครงการพัฒนาและสามารถสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีในการลงประชาคมหมู่บ้านในครั้งนี้


Hits: 68
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพระดับอำเภอจัดการแข่งขันกีฬายุวชน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประเภทกีฬาฟุตบอล   ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต ( วิทยาคาร ) หมู่ที่ ๓  ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลจากยาเสพติดและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากการเล่นกีฬา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก  นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอตรอน  มาเป็นประธานในการเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย  โดยผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีม อบต. วังแดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม อบต.น้ำอ่าง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม อบต. บ้านแก่งและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ทีม อบต. ข่อยสูง 


Hits: 54
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  นายวินัย  ระนาดเสนาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย พร้อมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้มั่นคงสืบไป สำหรับบริเวณงานมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองและเด็กทำร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว และทุก ๆ กิจกรรมช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี


Hits: 39
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ( ภัยหนาว )  โดยนำผ้าห่มกันหนาว  จำนวน ๒,๐๖๖ ผืน   ไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือคนชราผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ๑๒ หมู่บ้าน ในตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยขอความร่วมมือจากกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเข้ามารับแจกผ้าห่มขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อย่างทั่วถึง สร้างความดีใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก


Hits: 62
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี ๒๕๕๖   ณ ท่าน้ำหน้าวัดวังแดง หมู่ ๓ ตำบลวังแดง    เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รวมถึงยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีและธำรงไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติไทย รณรงค์การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันรำลึกถึงพระคุณของพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลวังแดง อำเภอตรอน โดยในงานมีมหรสพสมโภช ดนตรี การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ช่วยสร้างความน่ารักสดใสให้กับการจัดการงาน


Hits: 37
เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑาเยาวชนตำบลวังแดงต้านยาเสพติด “เมืองตรอน ๒ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ความสามัคคีและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของนักเรียน เด็กและเยาวชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและประชาชน ส่งเสริมการมีพัฒนาการที่ดีทางด้านกีฬาให้กับเยาวชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่เร็วขึ้น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด


Hits: 19
เมื่อวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” ณ บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ ๔   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 15
นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรณะระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖   ณ วัดวังแดง ๓  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ โดยจะมีพระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งรอบหมู่บ้าน มีขบวนเทวดา นางฟ้า เปรต สัตว์นรก อสูรกาย การแสดงของเด็กนักเรียน การละเล่นพื้นบ้านของแต่ละซอย และยังมีมหรสพทั้งกลางวัน และกลางคืน ประกอบไปด้วย มวยไทย ลิเก ภาพยนตร์ ให้ชม


Hits: 8
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖”ณ สวนสาธารณะบึงทับกระดาน โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 51
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชนได้เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  และโครงการ “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ วัดถาวรสามัคคีธรรม หมู่ ๘ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยนายธาตรี  บุญมาก นายอำเภอตรอนเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ  การจัดโครงการนี้เพื่อให้ส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆของรัฐ ได้เข้ามารับทราบปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆของพื้นที่ในภาพรวมต่อไป ภายในงานมีสินค้าOtopของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมนี้สร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.409 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 19.925

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810