copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919
Categories

Hits: 7
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” ณ บ้านวังแดงหมู่ที่ ๒ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 42
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับเยาวชนตำบลวังแดง เข้าร่วมงานแสดงผลงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนเกษตรกร ๒๕๕๗   ณ  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์  ตำบลหาดสองแคว  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร  ภูมิปัญญา นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถในการนำเสนอองค์ความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ของตนเอง  เพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ  และเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียน พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในโครงการและผู้สนใจ  ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้ร่วมงานได้เกิดการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพอีกด้วย


Hits: 24
เมื่อวันที่  ๑๐ – ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๓๔  จากจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้เข้าพัฒนาเส้นทาง ทางการเกษตรบ้านหัวดาน หมู่ที่ ๘ ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน  จำนวน ๓ เส้นทาง ระยะทางประมาณ  ๗  กิโลเมตร  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก  เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


Hits: 21
เมื่อวันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดประชุมหารือเรื่องสถานการณ์น้ำในการปลูกข้าว บริเวณพื้นที่ตำบลวังแดง ให้งดการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ และข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และงดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และให้ประชาชนปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทน


Hits: 31
รองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการเพื่อจะรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ในวันเวลาราชการ


Hits: 33
เมื่อวันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดการแข่งขันตะกร้อวังหินสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมพัฒนาการนักกีฬาของตำบลวังแดงให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยการจัดการแข่งขันกีฬาได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดความเพลิดเพลินในการจัดการแข่งขันและกิจกรรมในครั้งนี้ส่งผลดีต่อสังคมให้มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ซึ่งผลการแข่งขันทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโชคปลางาม รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม หมู่ ๔ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมริมน่าน


Hits: 45
เมื่อวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับวัดวังแดง ๓  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ   ณ วัดวังแดง ๓  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังวันออกพรรษา   โดยจะมีพระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งรอบหมู่บ้าน มีขบวนเทวดา นางฟ้า เปรต สัตว์นรก อสูรกาย การแสดงของเด็กนักเรียน และการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละซอย และยังมีมหรสพทั้งกลางวัน และกลางคืน ประกอบไปด้วย มวยไทย ลิเก ภาพยนตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่เป็นอย่างมาก


Hits: 28
เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐  ตุลาคม ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน ๒  จัดโครงการแข่งขันกีฬา-กรีฑา เยาวชนตำบลวังแดงต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2557  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังแดง (หมู่สองสามัคคี)   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้เด็กได้รู้จักกฎกติกา การรู้แพ้ การรู้ชนะ การรู้อภัย การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ฝึกพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ได้รับความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม  ให้เด็กรู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  และเพื่อฝึกให้เด็กมีมนุษยสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น


Hits: 27
เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับเครือข่ายเยาวชนตำบลวังแดงต้านภัยยาเสพติด  จัดกิจกรรมโครงการประชุมพัฒนาศักยภาพเยาวชนแกนนำเยาวชนตำบลวังแดง  ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ ๖ ตำบลวังแดง อำเภอตรน จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้เป็นกลุ่มแกนนำในชุมชนเด็กและเยาวชนสามารถทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม ร่วมกัน   เกิดเครือข่ายกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550  และเพื่อพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับให้สามารถบริหารจัดการให้สภาเด็กและเยาวชน  เป็นศูนย์กลางการประสานการดำเนินกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งมีเยาวชนในตำบลวังแดงเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพการเป็นแกนนำที่ดีในชุมชนอีกด้วย


Hits: 0
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรณะ   ในวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗   ณ วัดวังแดง ๓  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังวันออกพรรษา   โดยจะมีพระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งรอบหมู่บ้าน มีขบวนเทวดา นางฟ้า เปรต สัตว์นรก อสูรกาย การแสดงของเด็กนักเรียน และการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละซอย และยังมีมหรสพทั้งกลางวัน และกลางคืน ประกอบไปด้วย มวยไทย ลิเก ภาพยนตร์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810