copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.665 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.183
Categories

Hits: 12
เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน   ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการตำบลพอเพียง    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖  ตำบลวังแดง   อำเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบาลของรัฐบาล ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี


Hits: 14
เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน   ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านใหม่เยาวชน  หมู่ที่ ๕   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 19
เมื่อวันที่  30 มีนาคม ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  และแสดงความยินดีกับบัณทิตน้อย ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง เผยแพร่ผลงานทางวิชา  โครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถในทางที่ถูกต้อง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความมือจากผู้ปกครองและทุกส่วนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 26
วันที่ ๒๕   มีนาคม  ๒๕๕๙   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณีอันดีงาม  และร่วมรักษาและสืบสานประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงสืบไป   โดยกิจกรรมมีการสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร  และนอกจากนี้ยังนำเอากิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านให้นักเรียนได้ร่วมสนุก เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้นักเรียน


Hits: 48
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับความสนับสนุนจากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุตามโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนคนละ 1,000 บาท และได้มอบของใช้ภายในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในพื้นที่ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 32
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดกิจกรรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต , ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เข้ารับการทำกิจกรรมนำความรู้ช่วยเหลือสถานประกอบการ และชีวิตประจำวัน สามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี


Hits: 28
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดทำโครงการการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้ชุมชนมีความรู้ และสามารถใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้อง โดยได้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดงร่วมเป็นอาสาสมัครในการป้องกันไฟป่า และได้ลงพื้นที่จริงในการทำแนวป้องกันไฟป่าเพื่อลดความเสี่ยงก่อนเกิดไฟป่าได้ทันที


Hits: 34
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับความสนับสนุนจากนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลวังแดง จำนวน 400 ผืน เพื่อคลายความยากลำบากในการดำเนินชีวิต จึงเปรียบเสมือนได้ช่วยสนับสนุนภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนด้วย และถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ได้มอบให้แก่ผู้ที่กำลังประสบภัยหนาวด้วยน้ำใจ ความรัก และความห่วงใยที่มีให้กัน


Hits: 43
เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์  2559    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์   จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสาธิตและให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยวิธีกิจกรรม5R   ณ บ้านหัวดาน หมู่ที่ 8   ตำบลวังแดง อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตระหนัก และเข้าใจสภาพปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากขยะ และสิ่งปฏิกูลที่มีภายในชุมชนว่ามีผลกระทบในลักษณะใดบ้างต่อชุมชน และวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน   เป็นการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของขยะ ในแง่ของความหมายประเภทของขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน วิธีการจัดการกับขยะ และการคัดแยกประเภทของขยะก่อนจะเข้าสู่วิธีการกำจัดต่อไป 


Hits: 22
เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดงจัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้จังหวัด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ทัศนะศึกษานอกสถานที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้เรียนรู้จากการลงมือกระทำ ปฎิบัติหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง มีจิตสำนึกในการรักท้องถิ่นตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงเรียนรู้กับสภาพชีวิตประจำวัน  เกิดความนุกสนานเพลิดเพลิน  ได้แก่ อนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองและวัดพระแท่นศิลาอาสน์ อำเภอลับแล ซึ่งเป็นสถานที่จริง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.665 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.183

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810