copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515
Categories

Hits: 12
 5 ก.ค.61 เวลา 09.09น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการประดับธงชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 ก.ค.61 และได้ดำเนินการติดตั้งป้าย ศูนย์รถเกษตรกรรมปลอดภัยทางถนน องค์การบริหารส่วนตำบวังแดง


Hits: 6
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 นายธีระ ลำใย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ตามด้วยคณะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทน เข้ารับรางวัลธัญลักษณ์อวอร์ด ดีเด่นประจำปี 2561 ประเภทชุมชนหรือหมู่บ้านที่ให้การดูแลและช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด ณ ห้องแกนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


Hits: 9
วันที่ 3 ก.ค.2561 เวลา 09.00 น.งานป้องกันร่วมกับกองช่างและกองเกษตร อบต.วังแดง ได้สนับสนุนตั้งเต้นท์ พร้อมเก้าอี้ 50 ตัว ให้กับสาธารณสุขอำเภอตรอน เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9  ตามโครงการ 3 ล้าน 3ปี  ณ ปั้มน้ำมันคาลเท็กซ์แยกวังโป่ง - ข่อยสู่ง


Hits: 6
ในวันจันทร์ ที่ 2 กรกรฎาคม 2561 เวลา13.30น. กองสวัสดิการสังคม 
จัดการประชุมเพื่อปรึกษาแนวทางจัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง


Hits: 3
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561
รัฐบาลขอเชิญประชาชนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี  ด้วยการประดับธงชาติคู่กับธงพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. พระฉายาลักษณ์พร้อมตั้งเครื่องราชสักการะ ตามหน่วยงาน อาคาร บ้านเรือน ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม 2561


Hits: 11
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30-16.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำผู้พิการ ม.3 เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่1 พ.ศ.2560-2564 ณโรงแรมต้นทองรีสอร์ท อุตรดิตถ์


Hits: 9
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครั้งที่ 3/2561  ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ พร้อมหาข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  โดยมี นางพรชนิตว์  กาญจนมณีเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานในการประชุม


Hits: 14
วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 โดยมี นางพรชนิตว์  กาญจนมณีเสถียร  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เป็นประธานในพิธี การจัดพิธีในครั้งนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด พิธีไหว้ครูหรือบูชาครู เป็นพิธีที่สำคัญตามประเพณีที่มีมาตั้งแต่โบราณ โดยจัดขึ้นเพื่อให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือต่อครู-อาจารย์ว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมในกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ และการที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ พิธีไหว้ครูจึงเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไป


Hits: 11
วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ อบจ. ทำการเป่าล้างบ่อบาดาล บ้านวังแดงแถวไร่ดง หมู่ที่ 11 ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค -บริโภค และได้ทำการทดสอบปั้มน้ำ ปริมาณน้ำที่ได้หลังจากการเป่าบ่อ ก็ได้ปริมาณเท่าเดิมซึ่งไม่เพียงพอ 
 สาเหตุเบื้องต้น 
1.บ่อเดิมเป็นบ่อแบบโยกแล้วมาเปลี่ยนเป็นแบบปั้มน้ำด้วนระบบซัมเมิร์ส ความลึกของบ่ออาจจะไม่เพียงพอต่อการปั้มน้ำ 
2.ใต้พื้นดินอาจจะไม่มีน้ำให้เพียงพอต่อการปั้มน้ำ
 
  แนวทางการแก้ไข 
1.ทำการเจาะบ่อเดิมให้มีความลึกมากกว่าเดิม 
2.สำรวจแหล่งน้ำเพื่อทำการเจาะบ่อใหม่


Hits: 3
ไปติดตามมาตรการของชุมชนห้วยพิกุลทอง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ที่เอาชนะปัญหายาเสพติดได้ด้วยกลไกชุมชนเข้มแข็ง รั้วที่ดีที่สุดที่จะปกป้องประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810