copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.456
Categories

Hits: 48

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๘    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้เข้าร่วมงานเดินขบวนงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๖  มกราคม ๒๕๕๘  ณ สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์    โดยได้นำศิลปวัฒนธรรมภาษา วิถีชีวิต ของตำบลวังแดงเข้าร่วมในงานเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนชาวจังหวัดอุตรดิตถ์  และประชาชนทั่วไปได้รับชมตลอดเส้นทางจนถึงบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก  


Hits: 29
เมื่อวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดงานสืบสานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี ๒๕๕๗ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช   รวมถึงยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีและธำรงค์ไว้ซึ่งสถาบันกษัตรย์   โดยได้รับเกียรติจากนายชัยศิริ  ศุภรักษ์จินดา  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานในการปล่อยแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ  


Hits: 29
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านคอร์รัปชั่น เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ( ประเทศไทย ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักและแก้ไขปัญหาคอรัปชั่นซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคม  โดยได้ทำกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณในการต่อต้านคอร์รัปชั่นของสมาชิก พนักงานและลูกจ้าง  


Hits: 7
เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗” ณ บ้านวังแดงหมู่ที่ ๒ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พนักงาน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 38
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับเยาวชนตำบลวังแดง เข้าร่วมงานแสดงผลงานนิทรรศการวิชาการโรงเรียนเกษตรกร ๒๕๕๗   ณ  ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนอุตรดิตถ์  ตำบลหาดสองแคว  อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร  ภูมิปัญญา นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงความสามารถในการนำเสนอองค์ความรู้และประสบการณ์เรียนรู้ของตนเอง  เพิ่มศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ  และเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่อาเซียน พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในโครงการและผู้สนใจ  ซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้ร่วมงานได้เกิดการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพอีกด้วย


Hits: 24
เมื่อวันที่  ๑๐ – ๑๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗  หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ ๓๔  จากจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้เข้าพัฒนาเส้นทาง ทางการเกษตรบ้านหัวดาน หมู่ที่ ๘ ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน  จำนวน ๓ เส้นทาง ระยะทางประมาณ  ๗  กิโลเมตร  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก  เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน


Hits: 21
เมื่อวันที่ ๒๔  ตุลาคม  ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดประชุมหารือเรื่องสถานการณ์น้ำในการปลูกข้าว บริเวณพื้นที่ตำบลวังแดง ให้งดการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่องในเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ และข้าวนาปรังในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๕๗/๒๕๕๘ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และงดการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๕๘ และให้ประชาชนปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยทดแทน


Hits: 30
รองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการเพื่อจะรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ กำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ ให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน มาลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ในวันเวลาราชการ


Hits: 33
เมื่อวันที่ ๔ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดการแข่งขันตะกร้อวังหินสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ ๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักใช้เวลาวางให้เป็นประโยชน์ ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด ส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมพัฒนาการนักกีฬาของตำบลวังแดงให้มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น โดยการจัดการแข่งขันกีฬาได้รับความสนใจเป็นอย่างดีจากเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ ทำให้เกิดความเพลิดเพลินในการจัดการแข่งขันและกิจกรรมในครั้งนี้ส่งผลดีต่อสังคมให้มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ซึ่งผลการแข่งขันทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโชคปลางาม รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม หมู่ ๔ และรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีมริมน่าน


Hits: 43
เมื่อวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับวัดวังแดง ๓  จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ   ณ วัดวังแดง ๓  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังวันออกพรรษา   โดยจะมีพระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งรอบหมู่บ้าน มีขบวนเทวดา นางฟ้า เปรต สัตว์นรก อสูรกาย การแสดงของเด็กนักเรียน และการละเล่นพื้นบ้านของแต่ละซอย และยังมีมหรสพทั้งกลางวัน และกลางคืน ประกอบไปด้วย มวยไทย ลิเก ภาพยนตร์ ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่เป็นอย่างมาก


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.456

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810