copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919
Categories

Hits: 38
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมีบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพฟัน การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอของเด็กนักเรียน และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและให้เกิดการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงต่อไป


Hits: 12
เมื่อ ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” ณ ห้วยพิกุลทอง หมู่ที่ ๗ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 45
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตตำบลวังแดง   ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน และประชาชนผู้ได้รับความเสียหายได้มายื่นคำร้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเหลือ จำนวน ๔๙ หลังคาเรือน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๓,๔๕๑ บาท  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามความจำเป็น


Hits: 39
เมื่อวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง    จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชน  ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ณ  เขื่อนดิน  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต     ให้ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและเพื่อสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริต โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนตำบลวังแดงในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่นและผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆจากวิทยากรในการป้องการและปราบปรามการทุจริตอีกด้วย


Hits: 9
เมื่อวันที่    ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” ณ บ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ ๖ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 23
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดการแข่งขันกีฬา อบต.วังแดงคัพ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) หมู่ที่ ๓ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากการเล่นกีฬาและเกิดความสามัคคีภายในชุมชน โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสนุกสนานในการร่วมเชียร์กีฬา รวมถึงยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้การจัดการแข่งขันกีฬาสำเร็จลุล่วงด้วยดี


Hits: 54
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง    ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  – ๓  เมษายน ๒๕๕๘  ณ จังหวัดระยองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สร้างคุณธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน    และเป็นการสร้างประสิทธิภาพและการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  นายเดชา เพ็งคำ  ปลัดอำเภอตรอน(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรต่างๆ  ในการอบรมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  ทำให้การจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 19
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษาและแสดงความยินดีกับบัณทิตน้อย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการแสดงผลงานของนักเรียน นำเสนอโครงการในการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้นักเรียนแสดงความสามารถในทางที่ถูกต้อง นักเรียนสามารถเรียนรู้การทำงานแบบเป็นหมู่คณะ รู้จักการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบและเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยภายในงานได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล ๒ ที่สำเร็จการศึกษาจากการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ  และการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร คณะครูศูนย์เด็กเล็กฯ นักเรียน และผู้ปกครอง ทำให้การจัดงานสำเร็จไปด้วยดี 


Hits: 7
เมื่อวันที่ ๒๐  มีนาคม  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” ณ บ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่ ๕ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 26
เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำโครงหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาความรู้จากภูมิปัญญาไทยและแหล่งการเรียนรู้ที่อยู่ในชุมชนและได้เรียนรู้หลักการดำเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนได้อีกด้วย  โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้นำเด็กนักเรียน  ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็กและนักวิชาการศึกษาเข้าเรียนรู้ศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้ได้ความรู้ ความสนุกสนานในการเรียนรู้ครั้งนี้  


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810