copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.665 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.183
Categories

Hits: 31
เมื่อวันที่  ๒8  ตุลาคม  ๒๕๕๙   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ซึ่งการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลในครั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ  ร่วมตัดสินใจ  และร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ต้องการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการในพื้นที่ตำบลวังแดง  เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  อบต.วังแดง


Hits: 19
เมื่อวันที่ ๒0 ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59” ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 17
เมื่อวันที่ 11 – 14 ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทบทวนทุนและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการสุขภาวะชุมชน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง” พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 11 – 14 เดือน ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงาน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะในการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนและนำความรู้กลับไปพัฒนาในตำบลของพื้นที่นั้น ๆ


Hits: 34
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึกให้เด็กปฐมวัย ประจำปี 2559 ณ สถานีตำรวจภูธร ตรอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อจะสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ รวมถึงสร้างแรงจูงใจที่จะให้นักเรียนเลือกเข้ามาประกอบอาชีพรับราชการตำรวจ และสร้างความตระหนักรู้ ผิดชอบชั่วดีให้กับนักเรียน ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องพิทักษ์ชาติ นำสิ่งที่พบเห็นและเรียนรู้ไปถ่ายทอดขยายผลให้กับผู้ปกครอง รวมถึงเพื่อนเด็กนักเรียนร่วมสถาบันให้ได้รับทราบต่อไป


Hits: 13
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลวังแดง เพื่อดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน โดยรณรงค์ไปยังสถานที่ราชการในพื้นที่ และหมู่บ้านในตำบลวังแดง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานในการร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดนี้


Hits: 29
เมื่อวันที่ 21 - 25 กันยายน 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดงและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และภาชนะเสี่ยงในชุมชน โรงเรียน และวัด ที่เป็นแหล่งโรค และลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขต อบต.วังแดง ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนในพื้นที่ให้การร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกนี้เป็นอย่างดี


Hits: 35
เมื่อวันที่  12  สิงหาคม 2559   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงาน อบต.วังแดง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหามหาราชินี   ณ หอประชุมอำเภอตรอน   


Hits: 28
เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2559   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์และอำเภอตรอนจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ บึงทับกระดานหมู่ที่ 11 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  โดยมีหน่วยงานราชการ  คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง  พนักงาน  และประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่บึงทับกระดานเพื่อสร้างความสมดุลให้กับแหล่งน้ำอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น


Hits: 30
เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2559   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2559  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ  เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ  และช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น ความรักจากผู้ปกครองและนักเรียน ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 27
เมื่อวันที่  10  สิงหาคม 2559  กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์บึงทับกระดาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มีความสวยงามดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม อันเป็นการสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับคนในชุมชน  ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาบริเวณรอบบึงทับกระดาน และเป็นพื้นที่ออกกำลังกายให้แก่ประชาชน  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบบึงทับกระดานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.665 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 21.183

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810