copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515
Categories

Hits: 15
21 กันยายน 61 โครงการวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในประจำวันของมนุษย์ การนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิดให้เป็นคนที่มีเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักการคิดวิเคราะห์และสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ต่อการพัฒนานักเรียนระดับปฐมวัยโดยเฉพาะด้านสติปัญญา ที่เป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ การอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง วัยแห่งการตั้งคำถามสงสัยใคร่รู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว เพื่อเป็นการพัฒนานักเรียนให้รู้จักตั้งคำถามอย่างมีเหตุมีผลใช้ทักษะที่เหมาะสมกับวัย รู้จักใช้ภาษาที่เหมาะสมกับวัยเกิดจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ ทางอบต.วังแดงจึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น


Hits: 20
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะมูลฝอยหรือของเสียอันตรายจากต้นทางที่ครัวเรือน จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ตามหลัก 3Rs ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นี้ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกขยะ เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชน ตามหลักการ 3Rs คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืนต่อไป


Hits: 9
วันที่ 7 ก.ย.61 เวลา 10.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และศพด.อบต.วังแดง ให้มาถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “การเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถ”ผลการปฏิบัติผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี เด็กๆให้ความสนใจดีมาก


Hits: 13
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง 31 สิงหาคม 61 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตำบลวังแดง ในกิจกรรมของการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุนั้น นับเป็นกระบวนการเพิ่มสมรรถนะ ให้ผู้สูงอายุมีศักยภาพในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดสุขภาพ และเป็นผลให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดีขึ้น ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม


Hits: 6
30 สิงหาคม 61ทาง อบต.วังแดง ขอขอบคุณ "ท่าทรายโชคนภา" ที่สนับสนุน กรวดถม ให้กับ ศพด.อบต.วังแดง เพื่อใช้ปรับปรุงพื้นสนาม คณะครูและเด็กๆ


Hits: 14
 29 สิงหาคม เวลา 09.00 น. สำนักปลัด อบต.วังแดง จัดกิจกรรม/โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดงอบรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยให้ประชาชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้ได้เพิ่มความรู้ทางกฎหมายที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตต่อไป


Hits: 6
27 สิงหาคม 61กองสาธารณสุขฯ อบต.วังแดง ร่วมกับ อสม ม.3 บ้านวังแดง พ่นหมอกควันและกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่หมู่3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก


Hits: 10
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้มงวดเรื่องความสะอาด ป้องกันโรคมือเท้าปาก ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ของเล่นเด็ก และให้ครูช่วยตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนทุกเช้า หากพบว่าเด็กมีไข้หรือพบตุ่มใสขึ้นที่ฝ่ามือ  นิ้วมือ  ฝ่าเท้า หรือตุ่มในปาก ในกระพุ้งแก้ม ให้แยกเด็กออก และแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่  เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลอย่างอย่างถูกต้อง และควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด


Hits: 14
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561  ซึ่งประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561   มีข้าราชการ ตำรวจ ส่วนราชการในพื้นที่ กำนันผู้ใหญ่บ้าน สถานศึกษาภายในพื้นที่ สถานประกอบการภายในพื้นที่ และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมพิธี หลังผู้แทนหน่วยงานขึ้นถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทองพุ่มเงิน ได้จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 21
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแดง ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วันแม่แห่งชาติ หรือที่คนไทยทั่วไปนิยมเรียกกันสั้นๆ ว่า “วันแม่” ทุกคนรับทราบและซาบซึ้งกันดี เนื่องจากวันสำคัญนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คือวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย มีการจัดพิธี การประกวดคำขวัญวันแม่ เพื่อให้เกียรติและตระหนักในความสำคัญของแม่ เป็นวันที่ทางราชการกำหนดให้เป็นวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย โดยกำหนดให้ถือว่า “ดอกมะลิ”สีขาวบริสุทธิ์เป็นสัญญลักษณ์ของความดีงามของแม่ผู้ให้กำเนิดแก่เรา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น ในวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 โดยมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และการนำดอกมะลิกราบขอพรจากแม่ โดยมี นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานในพิธีเปิด


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810