copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.131 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.839
Categories

Hits: 878
  วันที่ 15 สิงหาคม 2555 อบต.วังแดง ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก สสจ.อต.  สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ในโครงการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมประจำปี 2555  นำโดย นางดวงหทัย จันทร์เชื้อ นวก.สาธารณสุข ชำนาญการพิเศษ และคณะกรรมการเข้ามาประเมินศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เพื่อดำเนินการคัดเลือกประกวดเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กน่าอยู่ยอดเยี่ยมประจำปี 2555 ระดับเขต


Hits: 95
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นายกสมนึก จำปานายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ โดยมี นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอตรอน ทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยส่วนราชการและเอกชน ประชาชน ร่วมกันจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถ ซึ่งจัดให้มีพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ หลังจากนั้น ทุกคนร่วมใจกันกล่าวถวายพระพรชัยมงคล ..


Hits: 274
 

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม 2555 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค นำโดยนายสุขุม หนูสวัสดิ์ หัวหน้างานโรคติดต่อทั่วไป สสจ.อต. และนางสุทธาสินี ทารัตร์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกและงานโรคติดต่อทั่วไปออกติดตามโรคมือเท้าปากเพื่อคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กดีเด่น ระดับจังหวัดเข้าประกวดระดับเขต และระดับประเทศ ต่อไป

 


Hits: 130
เมื่อวันศุกร์ที่๑๐สิงหาคมพ.ศ.๒๕๕๕ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นโดยเชิญผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหาร  ในวันงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงของนักเรียนในศูนย์ กิจกรรมกราบแม่,มอบดอกมะลิให้แม่ เลี้ยงของว่างอาหารกลางวัน งานเป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะทุกๆ ฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


Hits: 103
        พสกนิกรชาวตำบลวังแดงกว่า 250 คนร่วมปลูกป่าโครงการ 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี บนเนื้อที่ 400 ไร่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555       
       วันนี้ (8 ส.ค.) ที่ป่าชุมชนเขาเหล็ก ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดงานโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น       
       ทั้งนี้ มีข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.วังแดง ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวตำบลวังแดงกว่า 250 คนร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2000 ต้น ประกอบด้วย  คูน   มะค่า  สะเดา ขี้เหล็ก และกาสะลอง เป็นต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555


Hits: 113
   ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นตัวแทนระดับอำเภอ เข้ารับการประเมินในระดับจังหวัด โดยวันที่ 7 สิงหาคม 55 ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2555  โดยเกณฑ์การประเมินคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก เข้ารับการตรวจประเมิน เช่น ด้านทันตสาธารณสุข ด้านโภชนาการ ด้านความปลอดภัย การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กในด้านต่าง ๆ เป็นต้น  ทั้งนี้ท่าน สมนึก  จำปา  นายกงค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จะได้ผ่านการประเมินและเป็นตัวแทนของจังหวัดและไปประเมินเป็นศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับเขตประจำปี 2555 ต่อไป


Hits: 195
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้เข้าร่วมงาน"60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ" โดยมี นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอตรอน ทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยส่วนราชการและเอกชน ประชาชน ร่วมกันจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานบำเพ็ญกุศลและเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 27 กรกฎาคม 2555  ณ หอประชุมอำเภอตรอน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


Hits: 55
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 55 ที่ผ่านมา อบต.วังแดงได้ดำเนินการออก Re X Ray ตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ออกตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลวังแดง เป็นผู้ตรวจ และมีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


Hits: 74
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2555 ในวันที่ 28 มิ.ย. 55 เพื่อให้เด็กๆ แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์ และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัว สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า


Hits: 121
26 มิ.ย.55 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อำเภอตรอน ที่สะพานริมน่านไปร.ร.ตรอนตรีสินธุ์ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานการรณรงค์และดื่มน้ำสาบานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2555 โดยมี หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วยความพร้อมเพรียง ได้จัดกิจกรรมในการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยกิจกรรมเอกของงานในครั้งนี้ ได้แก่ การดื่มน้ำสาบานร่วมประกาศเจตนารมย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมกับงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2555 เพื่อก่อให้เกิดกระแสที่จะร่วมมือต่อต้านและกำจัดภัยร้ายจากยาเสพติดให้หมดสิ้นไปในที่สุด........


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.131 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.839

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810