copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.456
Categories

Hits: 18
เมื่อ ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” ณ หัวดาน หมู่ที่ ๘ โดยมีผู้บริหาร   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน  มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 42
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) ที่คณะกรรมการสนับสนุนฯ ได้รวบรวมประเด็นปัญหาหลักในการพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อวิเคราะห์ปัญหานั้นนำมาสู่การแก้ไขบรรจุในร่างแผนพัฒนาสามปีเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน


Hits: 35
เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน  ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้จัดทำโครงการตำบลพอเพียง  ณ  ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  ๑๐  ตำบลวังแดง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรได้เข้าใจถึงวิถีการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงและสามารถนำมาปรับใช้กับตนเองและคนในชุมชนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขี้นอย่างยั่งยืน    สามารถนำความรู้ดังกล่าวไปเผยแพร่ในชุมชนให้คนในชุมชนได้เห็นประโยชน์ของการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง   และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในยามที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้  ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีประชาชนในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ารับการอบรมทำให้การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 38
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โดยมีบุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง มาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพฟัน การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอของเด็กนักเรียน และเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดูแล ช่วยเหลือ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและให้เกิดการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงต่อไป


Hits: 11
เมื่อ ๒๐  พฤษภาคม  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” ณ ห้วยพิกุลทอง หมู่ที่ ๗ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 45
เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในเขตตำบลวังแดง   ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้บ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายหลายหลังคาเรือน และประชาชนผู้ได้รับความเสียหายได้มายื่นคำร้องให้องค์การบริหารส่วนตำบลช่วยเหลือ จำนวน ๔๙ หลังคาเรือน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๔๓,๔๕๑ บาท  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามความจำเป็น


Hits: 39
เมื่อวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง    จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้นำชุมชน ประชาชนและเยาวชน  ในการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  ณ  เขื่อนดิน  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต     ให้ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและเพื่อสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริต โดยมีผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชนตำบลวังแดงในการเข้าร่วมโครงการ ซึ่งการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความราบรื่นและผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ในเรื่องต่างๆจากวิทยากรในการป้องการและปราบปรามการทุจริตอีกด้วย


Hits: 8
เมื่อวันที่    ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘” ณ บ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ ๖ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 23
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดการแข่งขันกีฬา อบต.วังแดงคัพ ครั้งที่ ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) หมู่ที่ ๓ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากการเล่นกีฬาและเกิดความสามัคคีภายในชุมชน โดยการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ทำให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความสนุกสนานในการร่วมเชียร์กีฬา รวมถึงยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทำให้การจัดการแข่งขันกีฬาสำเร็จลุล่วงด้วยดี


Hits: 52
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง    ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๘  ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  – ๓  เมษายน ๒๕๕๘  ณ จังหวัดระยองและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจระหว่างผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน เพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน สร้างคุณธรรมและจริยธรรม ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน    และเป็นการสร้างประสิทธิภาพและการเพิ่มศักยภาพในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล  พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน และวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘  นายเดชา เพ็งคำ  ปลัดอำเภอตรอน(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ)  ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรต่างๆ  ในการอบรมบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้  ทำให้การจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.456

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810