copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 596 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.062
Categories

Hits: 0
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอตรอน โดยมี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี


Hits: 0
เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 เวลา 14.20น. สำนักปลัด งานป้องกันฯ ได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าก่อไผ่บริเวณข้างวัดบ้านใหม่บ้านโพธิ์เย็นหมู่ที่ 6 จุดเกิดเหตุบริเวณริมแม่น้ำกำลังจะลุกลามเข้าหลังวัดและสวนผลไม้ของชาวบ้าน อบต.วังแดงได้นำรถน้ำพร้อมแจ้งประสานงานขอรับการสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงจากเทศบาลตรอน เข้าระงับเหตุร่วมกันฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ด้วยความทุกลักทุเล เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่อำนวยในการปฏิบัติหน้าที่ ในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลง ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาน 35 นาที ค่าความเสียครั้งนี้  1. มีกอไผ่จำนวน 3 กอ   2.สวนผลไม้เสียหายบางส่วน    สาเหตุการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้จากการสอบถามประชาชนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ น่าจะเป็นคนนอกพื้นที่มาเอารังผึ้งตามต้นไม้ ทำการจุดไฟเพื่อเอารังผึ้งจึงทำให้เกิดเหตุไฟไหม้  ผลการปฏิบัติหน้าที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค


Hits: 0
1พ.ค.62 เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่ 1ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอตรอน ท่านสกุลไชย  จูมทอง มาเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
1.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
2.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
6. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป 

      ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุ
 1. ด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน  
 2. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง
 3. ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกกของกลุ่ม
 4. ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย
 5. ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป


Hits: 0
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อบต.วังแดงเข้าร่วม พิธีปลงผมนาค-พิธีเทศน์สอนนาค ในพิธีบรรพชาอุปสมบท และปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในพระราชพิธี บรมราชาภิเษก โดยมี พระมหามงคล กตปุญฺโญ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระอุดมปิฏก เจ้าคณะอำเภอพิชัย เป็นเเสดงเทศน์สอนนาค ณ วัดมงคลนิมิตร ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์
ระหว่าง ๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒


Hits: 0
28เม.ย.62 สำนักปลัด ร่วมกับ กองช่าง ติดตั้งป้ายถวายพระพรชัยมงคล เนื้องในงานราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


Hits: 0
่28เม.ย.62 เวลา 13.30 น. สำนักปลัด งานป้องกัน ได้รับประสานว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้ข้างทางบริเวณหน้าร้านประดับพันธ์ไม้ หมู่ที่9 จนท.ดับเพลิงได้นำรถน้ำเข้าพื้นที่เกิดเหตุ และสนธิกำลังกับทางเทศบาลตรอน ได้ทำการฉีดน้ำดับไฟข้างทางไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างได้ทำการควบคุมเพลิงไว้ได้ทันในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลง


Hits: 0
26 เม.ย.62 เวลา 15.30น. สำนักปลัด งานป้องกัน ได้รับแจ้งจากนายสมชาญ กลิ่นหอม ว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้หญ้าแห้งและกอไผ่ ไฟกำลังจะลุกลามเข้าบ้านเรือน ได้นำรถดับเพลิงเข้าพื้นที่เกิดเหตุ พบว่า มีรถดับเพลิงของเทศบาลตรอนกำลังฉีดน้ำสกัดไฟ และได้ร่วมกันฉีดน้ำสกัดเพลิงอย่างเร่งด่วน ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ30 นาทีและในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลง และได้ฉีดน้ำกันไฟบริเวณรอบๆบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลาม


Hits: 0
26 เม.ย.62 อบต.วังแดง รณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์


Hits: 0
วันเสาร์ที่ 20 เม.ย.62 เวลา 10.00น. สำนักปลัด งานป้องกันฯ ร่วมกับกองช่อง ดำเนินการตัดกิ่งต้นไม้ที่ไปพาดสายไฟฟ้าสาธารณะในหมู่ที่ 9 บ้านป่าควง


Hits: 0
ส.ท.เชิดพงษ์ แดงกองโค จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานยอดสำรวจความเสียหายเหตุวาตภัย ในพื้นที่ตำบลวังแดง ดังนี้ 
 (1.)หมู่ที่ 3 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 1 หลัง ,โรงเลี้ยงสัตว์(วัว) จำนวน 1โรง 
 (2.)หมู่ที่ 4 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 4 หลัง 
 (3.)หมู่ที่ 6 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 33 หลัง 
 (4.) หมู่ที่ 10 - โรงเลี้ยงสัตว์ (วัว) จำนวน 1 โรง 
 (5.) หมู่ที่ 11 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 4 หลัง 
 (6.) หมู่ที่ 12 - บ้านเรือนเสียหายจำนวน 7 หลัง ,โรงเลี้ยงสัตว์(ปลา) 1 โรง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 596 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.062

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810