copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919
Categories

Hits: 19
เมื่อวันที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านท่าอวน  หมู่ที่ ๑   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 8
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  ให้ผู้ที่มีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไปและคนพิการรายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน  ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจึงประกาศให้ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิได้รับเงินติดต่อยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียน  ตามวัน เวลา และสถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ภายในวันที่ ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๘  ในวันและเวลาราชการ  พร้อมหลักฐานเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


Hits: 34
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘  ตุลาคม ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับวัดวังแดง ๓ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ  ณ วัดวังแดง ๓  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังวันออกพรรษา  โดยมีพระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินรับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งรอบหมู่บ้าน  มีขบวนเทวดา  นางฟ้า เปรต สัตว์นรก อสูรกาย การแสดงของเด็กนักเรียน  การละเล่นพื้นบ้านต่างๆ และยังมีมหรสพทั้งกลางวันและกลางคืน  ประกอบไปด้วย มวยไทย ลิเก ภาพยนตร์  ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่และต่างพื้นที่เป็นอย่างมาก


 ไทคัพ (2 pictures)
Hits: 16
เมื่อวันที่   ๒๑ ตุลาคม –  ๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง    ได้จัดทำโครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ไทคัพ” มหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ ๑๔  ประจำปี ๒๕๕๘   ณ สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ (หมอนไม้)   ซึ่งการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพร่างกายของผู้ออกกำลังกายให้แข็งแรง สามารถต่อสู้และป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้ และยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตด้วย เป็นการเสริมสร้างความรัก  ความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ รวมทั้งเป็นการร่วมรณรงค์ต่อต้านการใช้สารเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย และที่สำคัญเป็นการสร้างกระแสให้เยาวชนในพื้นที่หันมาสนใจด้านกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรให้เป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนต่อไป  โดยผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีมอำเภอลับแล  รองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม อบต. วังแดง และรองชนะเลิศอันดับ ๒ อำเภอเมืองและอำเภอพิชัย 


Hits: 28
เมื่อวันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ ๑๒  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 27
 เมื่อวันที่   ๒๗ กันยายน   ๒๕๕๘    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6   จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๘   ณ  เขื่อนภูมิพล  ตำบลสามเงา   อำเภอสามเงา   จังหวัดตากโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนและผู้นำชุมชนได้รับรู้และรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด สร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน  พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด  สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายจิตใจให้กับเยาวชนไม่ตกเป็นทาสของอบายมุขด้วยวิถีพุทธ  และเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเยาวชนและผู้นำเข้าร่วม ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิตถ์   โดยเยาวชนและผู้นำได้ร่วมกิจกรรมทำฝายชะลอน้ำให้กับเขื่อนภูมิพล  เยาวชนและผู้นำเกิดความสนุกสนานและได้รับความรู้จากการจัดโครงการในครั้งนี้ 


Hits: 58
เมื่อวันที่  ๑๑ - ๑๒   ตุลาคม  ๒๕๕๘    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ศูนย์จัดการเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย  ณ อาคารเพชรคอรุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้  ในแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ  การใช้เครื่องมือการวิจัยชุมชน (RECAP) และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานตำบล (RECAP) เป็นฐานในการพัฒนา  การบูรณาการงานโครงการตำบลสุขภาวะเข้ากับงานประจำและการสร้างจิตอาสาในชุมชน  และร่วมกำหนดทิศทางและแนวทางการทำงานของ ๕  นักพัฒนา   มีการสำรวจทุนและศักยภาพในพื้นที่  ที่สอดคล้องกับประเด็นนโยบายสาธารณะ  ผลกระทบต่อปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและนโยบายสาธารณะ  อันแสดงความเข้มแข็งของพื้นที่ในการขับเคลื่อนเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่    ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  และเพื่อกำหนดเป้าหมายของการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของแต่ละเครือข่าย  บนพื้นฐานทุนและศักยภาพของแต่ละเครือข่าย  โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อปท. ต่างๆ   


Hits: 51
เมื่อวันที่   ๒   ตุลาคม  ๒๕๕๘    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการพัสดุ   จัดซื้อจัดจ้าง  การเงินและบัญชี  การเบิกจ่าย  ของ อบต.วังแดง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน  จำกัด  อำเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535  และแก้ไขเพิ่มเติม   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2547    ลดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการไม่เข้าใจหลักเกณฑ์  วิธีการ  ขั้นตอนในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่ต้องเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายหรือถูกเรียกเงินคืน   และเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการป้องกันปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรต่อไป 


Hits: 34
เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตรอน จัดกิจกรรม “วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี ๒๕๕๘ ( World Rabies Day )” ณ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) หมู่ที่ ๓ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวให้แก่ประชาชน คณะครูนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและจัดอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมพิษสุนัขบ้า จัดกิจกรรมนันทนาการให้ประชาชน คณะครูนักเรียนได้ร่วมสนุกไปอีกด้วย ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ คณะครูนักเรียนเป็นอย่างดีทำให้การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 61
เมื่อวันที่ ๒๖  สิงหาคม ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชนตำบลและจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบล ๙ อำเภอ  อำเภอละ ๑ ศูนย์  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  รวมทั้งเป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )   ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลระหว่างสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์และองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810