copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.212 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 17.715
Categories

Hits: 44
เมื่อวันที่   ๙ สิงหาคม  ๒๕๕๖   นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี    ณ บริเวณบึงทับกระดาน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  และเพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์การสร้างจิตสำนึกในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไปได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  เจ้าหน้าที่  คณะครู  นักเรียน และผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  โดยได้รับเกียรติจากนายธาตรี  บุญมาก  นายอำเภอตรอนร่วมจัดกิจกรรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้


Hits: 28
เมื่อวันที่  ๓๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๖   นายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมโครงการสัปดาห์แห่งการฟื้นฟูทรัพยากรประมง ณ บริเวณลานเอนกประสงค์บึงทับกระดานตำบลวังแดง   อำเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์   โดยได้ร่วมปล่อยปลาลงสู่บึงทับกระดาน  ได้แก่  ปลายี่สกเทศ  ๑๐๐,๐๐๐ ตัวปลาจีน ๗,๐๐๐ตัว  ปลาสวาย ๕,๐๐๐ ตัว โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธาตรี  บุญมาก  นายอำเภอตรอนเป็นประธานในการจัดกิจกรรม  และได้รับความร่วมมือจากประชาชนนักเรียนจากโรงเรียนในเขตตำบลวังแดงร่วมปล่อยปลาในครั้งนี้


Hits: 29
เมื่อวันที่   ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ นายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้ให้การสนับสนุนทรายอะเบท  ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  ซึ่งได้เชิญชวนอสม.เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ได้แก่ หมู่ ๓ ,หมู่ ๑๑ ,หมู่ ๑๐ ในตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธาตรี  บุญมาก  นายอำเภอตรอนเป็นประธานในการจัดกิจกรรม 


Hits: 46
 เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ขยับแขน  ขยับขา พัฒนาแบบยั่งยืน ”  ณ  โรงเรียนบ้านท่าอวน หมู่ ๑ ตำบลวังแดง   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการทำกิจกรรมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกและพัฒนาความเป็นจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอวน  เป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจที่ดีต่อโรงเรียนและชุมชนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากสารเสพติดทุกชนิด   และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนในการรักบ้านเกิด รักสถาบันและร่วมกันพัฒนาสถาบันบ้านเกิดให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน


Hits: 85
เมื่อวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖   นายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  เปิดโครงการฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่ชนให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด  งวดที่  ๑   ณ ห้องประชุมสภาฯ  อบต.วังแดง   อ.ตรอน   จ.อุตรดิตถ์  ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากแผนงานป้องกัน  ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด    โดยการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดมีอาชีพที่มั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างเป็นสุขและเพื่อสนองนโยบายชองรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน


Hits: 64

เมื่อวันที่   ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เชิญชวนเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาระบบนิเวศรอบสวนสาธารณะบริเวณบึงทับกระดาน  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด   รวมถึงยังได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงต้องขอขอบคุณเด็ก   เยาวชนและประชาชนที่ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายธาตรี  บุญมาก  นายอำเภอตรอนร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้


Hits: 51

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สนับสนุนสถานที่ในการจัดโครงการ “ รวมพลัง  สานสร้างสามัคคี พัฒนาพื้นที่บ้านเกิด กับเยาวชนฅนวังแดง”  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการทำกิจกรรมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐   และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาศักยภาพ  ความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล  สนับสนุนให้การทำหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกิดการขับเคลื่อน และบูรณาการการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความสามัคคีให้กับเยาวชน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีเลี่ยงจากสารเสพติดทุกชนิด


Hits: 374
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้สนับสนุนด้านสถานที่ให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการตามโครงการ “แนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ” หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการเกิดรายได้และมีอาชีพที่มั่นคง นอกจากนั้นยังสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ไปจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพได้อย่างต่อเนื่องในชุมชน


Hits: 43
เมื่อวันที่   ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๖   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   นำโดยนายกสมนึก  จำปา  และคณะร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมจัดบูธนิทรรศการและส่งตัวแทนเยาวชนตำบลวังแดง  เข้าร่วมประกวดร้องเพลง เก่งและดี  To Be Number One   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง  โดยชมรม  To Be Number One เป็นชมรมที่ให้พื้นที่เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนได้แสดงออกทางศักยภาพ ความคิด ความสามารถด้านต่างๆ  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและตนเอง  ซึ่งตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  จากการแข่งขันร้อง โดยภายในงานมีชมรม To Be Number One เครือข่ายอำเภอตรอนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


Hits: 68
นายสมนึก จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับอำเภอตรอน จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ในงานวันออกกำลังกายโลกเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  นายจริน อุดมเลิศ  ปลัดอาวุโสอำเภอตรอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมและได้ร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกับประชาชนที่เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมการเต้น เอโรบิคเพื่อสุขภาพและการเดิน-วิ่งรอบบริเวณบึงทับกระดาน  กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.212 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 17.715

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810