copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919
Categories

Hits: 28
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดทำโครงการการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมป่าไม้ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน และเพื่อให้ชุมชนมีความรู้ และสามารถใช้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้อง โดยได้ประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดงร่วมเป็นอาสาสมัครในการป้องกันไฟป่า และได้ลงพื้นที่จริงในการทำแนวป้องกันไฟป่าเพื่อลดความเสี่ยงก่อนเกิดไฟป่าได้ทันที


Hits: 34
เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับความสนับสนุนจากนิคมสร้างตนเองลำน้ำน่านศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบผ้าห่มกันหนาวช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ประสบภัยหนาวในพื้นที่ตำบลวังแดง จำนวน 400 ผืน เพื่อคลายความยากลำบากในการดำเนินชีวิต จึงเปรียบเสมือนได้ช่วยสนับสนุนภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนด้วย และถือเป็นกำลังใจสำคัญที่ได้มอบให้แก่ผู้ที่กำลังประสบภัยหนาวด้วยน้ำใจ ความรัก และความห่วงใยที่มีให้กัน


Hits: 43
เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์  2559    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์   จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสาธิตและให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือนโดยวิธีกิจกรรม5R   ณ บ้านหัวดาน หมู่ที่ 8   ตำบลวังแดง อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ตระหนัก และเข้าใจสภาพปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากขยะ และสิ่งปฏิกูลที่มีภายในชุมชนว่ามีผลกระทบในลักษณะใดบ้างต่อชุมชน และวิถีการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน   เป็นการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของขยะ ในแง่ของความหมายประเภทของขยะที่เกิดขึ้นในชุมชน วิธีการจัดการกับขยะ และการคัดแยกประเภทของขยะก่อนจะเข้าสู่วิธีการกำจัดต่อไป 


Hits: 22
เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดงจัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้จังหวัด   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ทัศนะศึกษานอกสถานที่ในจังหวัดอุตรดิตถ์  ได้เรียนรู้จากการลงมือกระทำ ปฎิบัติหรือศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง มีจิตสำนึกในการรักท้องถิ่นตนเอง มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงเรียนรู้กับสภาพชีวิตประจำวัน  เกิดความนุกสนานเพลิดเพลิน  ได้แก่ อนุสาวรีย์ท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก อำเภอเมืองและวัดพระแท่นศิลาอาสน์ อำเภอลับแล ซึ่งเป็นสถานที่จริง ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ตรง


Hits: 3
เมื่อวันที่  ๒๐   มกราคม  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านวังแดง  หมู่ที่ ๒  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน  มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 31
เมื่อวันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙   โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย พร้อมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้มั่นคงสืบไป สำหรับบริเวณงานมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองและเด็กทำร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว และทุก ๆ กิจกรรมช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี


Hits: 30
เมื่อวันที่ ๗ – ๘ มกราคม  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดทิศทางการพัฒนาในระยะห้าปี ( พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๒ ) นำไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและให้การพัฒนามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   พร้อมได้ร่วมกับหมู่บ้านจัดทำแผนชุมชนเพื่อให้ชุมชนมีแผนชุมชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาชุมชนของตนเองและเพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และได้ออกประชาคมหมู่บ้านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ( ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ )  เพื่อกำหนดโครงการพัฒนาและสามารถสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพพร้อมจะบรรจุในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปีและนำไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีในการลงประชาคมหมู่บ้านในครั้งนี้


Hits: 19
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ร่วมแสดงเจตนารมณ์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของสังคมไทย  ตลอดจนก่อให้เกิดการสร้างความตระหนัก  ความซื่อสัตย์สุจริต และจิตสำนึกร่วมกันในการต่อต้านการทุจริตในการสร้างความตระหนักป้องกันและปราบปรามการทุจริต  สร้างค่านิยม และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต 


Hits: 29
เมื่อวันที่ ๔ – ๕ ธันวาคม  ๒๕๕๘   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดงานสืบสานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2558  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์   และเป็นการขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำซึ่งนําความอุดมสมบูรณ์มาสู่พื้นที่อําเภอตรอน  ทําให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่สงบร่มเย็น  ดํารงตนภายใต้ความมีน้ำใจ  เอื้ออาทร  แบ่งปัน  ช่วยเหลือ  เกื้อกูลต่อกัน  ก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี  ตามแนวทางการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     โดยวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕58   ได้รับเกียรติจากนายพัฒนพงษ์   สร้อยอินทรากุล  นายอำเภอตรอน  เป็นประธานเปิดงานไหลแพไฟฯ  และวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘  นายชลิต ธนวัฒน์   รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการปล่อยแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ


Hits: 41
เมื่อวันที่   ๒๕ – ๒๗  พฤศจิกายน  ๒๕๕๘  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน ๒     จัดโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑา เยาวชนตำบลวังแดงต้านยาเสพติด  ประจำปี ๒๕๕๘  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) หมู่ ๓   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านการกีฬาให้เด็กได้รับพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา  ให้เด็กได้รู้จักกฎกติกา การรู้แพ้ รู้ชนะ การรู้อภัย และการมีน้ำใจเป็นนักกีฬา   ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และรักษาสุขภาพโดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อเพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้น


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810