copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919
Categories

Hits: 17
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้ออกให้บริการประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลวังแดง  โดยนำรถแบคโฮรออกขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน เพื่อระบายน้ำให้สะดวกในฤดูฝน 


Hits: 23
 เมื่อวันที่  14  มิถุนายน  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดทำโครงการ/กิจกรรมในการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง (ปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลวังแดง ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนตำบลวังแดงมีการขับเคลื่อนเฝ้าระวังตลอดเวลา เป็นการตอบสนองนโยบายของคณะรัฐบาล  ที่กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๕๙ มี ๘ ยุทธศาสตร์ตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ โดยบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง ศป.ปส.อบต.วังแดง กับหน่วยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ตำบลวังแดงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  และติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูไม่ให้หวนกลับไปเสพซ้ำรวมทั้งการณรงค์สร้างกิจกรรมในเชิงบวก และลดปัจจัยเสี่ยงใน โรงเรียน  หมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่งการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้นำชุมชน  และเยาวชนในการให้ตรวจปัสสาวะ ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 41
 เมื่อวันที่ 16 – 19 พฤษภาคม  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.วังแดง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ให้ผู้บริหารและสมาชิกสภาฯ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น  ได้รับการศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความโดดเด่นในด้านบริหารจัดการที่ดี   โดยน้อมนำพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการพัฒนาตำบล  เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานระหว่างคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ซึ่งการศึกษาดูงานครั้งนี้ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.วังแดง ได้รับความรู้จากสถานที่ศึกษาดูงานต่างๆ  สามารถนำกลับมาพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นต่อไป


Hits: 0
 เมื่อวันที่  19 พฤษภาคม ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านใหม่โพธิ์เย็น  หมู่ที่ 6   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 12
เมื่อวันที่  ๒๗  เมษายน   ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการตำบลพอเพียง    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖  ตำบลวังแดง   อำเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบาลของรัฐบาล ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี


Hits: 14
เมื่อวันที่  ๒๕  เมษายน   ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านใหม่เยาวชน  หมู่ที่ ๕   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ   มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 19
เมื่อวันที่  30 มีนาคม ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดโครงการมหกรรมการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  และแสดงความยินดีกับบัณทิตน้อย ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ที่จบการศึกษาจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง เผยแพร่ผลงานทางวิชา  โครงการต่างๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถในทางที่ถูกต้อง ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความมือจากผู้ปกครองและทุกส่วนให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 26
วันที่ ๒๕   มีนาคม  ๒๕๕๙   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของประเพณีอันดีงาม  และร่วมรักษาและสืบสานประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงสืบไป   โดยกิจกรรมมีการสรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ คณะผู้บริหาร  และนอกจากนี้ยังนำเอากิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านให้นักเรียนได้ร่วมสนุก เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างความสนุกสนานให้แก่ผู้นักเรียน


Hits: 45
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับความสนับสนุนจากสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุตามโครงการให้บริการสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จำนวนคนละ 1,000 บาท และได้มอบของใช้ภายในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในพื้นที่ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 32
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดกิจกรรมการซ้อมดับเพลิงขั้นต้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้และทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้ ได้รู้จักวิธีการป้องกันและการเข้าระงับเหตุอัคคีภัย ได้อย่างถูกต้องถูกวิธี และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นกำลังสำคัญของสถานประกอบการในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและขั้นรุนแรงได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการสูญเสียต่อชีวิต , ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้เข้ารับการทำกิจกรรมนำความรู้ช่วยเหลือสถานประกอบการ และชีวิตประจำวัน สามารถนำไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810