copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.212 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 17.715
Categories

Hits: 64
เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพระดับอำเภอจัดการแข่งขันกีฬายุวชน รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี ประเภทกีฬาฟุตบอล   ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต ( วิทยาคาร ) หมู่ที่ ๓  ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  ห่างไกลจากยาเสพติดและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจากการเล่นกีฬา นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก  นายธาตรี บุญมาก นายอำเภอตรอน  มาเป็นประธานในการเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย  โดยผลการแข่งขันสรุปได้ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ทีม อบต. วังแดง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ทีม อบต.น้ำอ่าง  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ทีม อบต. บ้านแก่งและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๓ ทีม อบต. ข่อยสูง 


Hits: 48
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗  นายวินัย  ระนาดเสนาะ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๗  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งเพื่อให้เด็กและเยาวชน ได้ตระหนักในความสำคัญและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ การปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และได้มีความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของคนไทย พร้อมทั้งส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟูเอกลักษณ์ของความเป็นไทยให้มั่นคงสืบไป สำหรับบริเวณงานมีกิจกรรมให้ผู้ปกครองและเด็กทำร่วมกันเพื่อสานสัมพันธ์ความรักในครอบครัว และทุก ๆ กิจกรรมช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านต่าง ๆ ให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี


Hits: 34
เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ( ภัยหนาว )  โดยนำผ้าห่มกันหนาว  จำนวน ๒,๐๖๖ ผืน   ไปแจกจ่ายเพื่อช่วยเหลือคนชราผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ ๑๒ หมู่บ้าน ในตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยขอความร่วมมือจากกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ ประชาชนผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเข้ามารับแจกผ้าห่มขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อย่างทั่วถึง สร้างความดีใจให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก


Hits: 57
เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๖  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี ๒๕๕๖   ณ ท่าน้ำหน้าวัดวังแดง หมู่ ๓ ตำบลวังแดง    เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รวมถึงยังเป็นการแสดงความจงรักภักดีและธำรงไว้ซึ่งสถาบันกษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติไทย รณรงค์การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันรำลึกถึงพระคุณของพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุข และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลวังแดง อำเภอตรอน โดยในงานมีมหรสพสมโภช ดนตรี การแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบล ช่วยสร้างความน่ารักสดใสให้กับการจัดการงาน


Hits: 34
เมื่อวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑาเยาวชนตำบลวังแดงต้านยาเสพติด “เมืองตรอน ๒ เกมส์” ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์) ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย ความสามัคคีและการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของนักเรียน เด็กและเยาวชน สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและประชาชน ส่งเสริมการมีพัฒนาการที่ดีทางด้านกีฬาให้กับเยาวชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตัวเองที่เร็วขึ้น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด


Hits: 17
เมื่อวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖” ณ บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่ ๔   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 14
นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรณะระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖   ณ วัดวังแดง ๓  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหลังวันออกพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ โดยจะมีพระสงฆ์หลายร้อยรูปเดินรับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้งรอบหมู่บ้าน มีขบวนเทวดา นางฟ้า เปรต สัตว์นรก อสูรกาย การแสดงของเด็กนักเรียน การละเล่นพื้นบ้านของแต่ละซอย และยังมีมหรสพทั้งกลางวัน และกลางคืน ประกอบไปด้วย มวยไทย ลิเก ภาพยนตร์ ให้ชม


Hits: 8
เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖  นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖”ณ สวนสาธารณะบึงทับกระดาน โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 46
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและผู้นำชุมชนได้เข้าร่วมโครงการ “ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”  และโครงการ “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ วัดถาวรสามัคคีธรรม หมู่ ๘ ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยนายธาตรี  บุญมาก นายอำเภอตรอนเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ  การจัดโครงการนี้เพื่อให้ส่วนราชการ  หน่วยงานต่างๆของรัฐ ได้เข้ามารับทราบปัญหา ความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐกับประชาชนในพื้นที่ อันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆของพื้นที่ในภาพรวมต่อไป ภายในงานมีสินค้าOtopของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมนี้สร้างความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก


Hits: 26

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 สำนักงานคณะกรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต และพิธีลงนามข้อตกลง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ (อบจ. เทศบาล และอบต.)จำนวน 28 แห่ง ทั่วประเทศ ที่ได้รับเลือกจากปปช.เข้ารับโล่ และลงนามในข้อตกลง เพื่อดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการป้องกันการทุจริต ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4  สำนักงานปปช. จ.นนทบุรี
              ในการนี้นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริการส่วนตำบลวังแดง ได้เป็นตัวแทนของฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง และประชาชนชาวตำบลวังแดง  รับเกียรติบัตรรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต จากนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ  ประธานคณะกรรมการปปช. และลงนามในข้อตกลงร่วมกับปปช.เพื่อดำเนินงานให้องค์การบริการส่วนตำบลวังแดง เป็นองค์กรที่ร่วมต่อต้านการทุจริตต่อไป
              นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริการส่วนตำบลวังแดง เปิดเผยว่า ตนและคณะผู้บริหาร พนักงานทุกคนรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ การที่องค์การบริการส่วนตำบลวังแดง ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานปปช.ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริตนั้น ถือเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของพี่น้องชาวตำบลวังแดง  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน ที่ร่วมกันปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา และเปิดกว้างด้านการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของภาคประชาชน และขอให้การดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนั้น เป็นไปอย่างต่อเนื่องและพัฒนามากขึ้น เพื่อให้องค์การบริการส่วนตำบลวังแดงของเรา เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงาน และร่วมมือกันป้องกันการทุจริตทุกรูปแบบ อันจะส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริการส่วนตำบลวังแดง เป็นไปอย่างคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของพี่น้องชาวตำบลวังแดง อย่างตรงจุดต่อไป


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.212 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 17.715

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810