copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515
Categories

Hits: 10
15 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคมออกพื่นที่ร่วมกับ พมจ. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 4 ราย


Hits: 10
อบต วังแดง ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไหมไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป


Hits: 13
11 ม.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับ แม่บ้านวังแดง ม 6 และแม่บ้านพ่อบ้าน ม 3 ต.วังแดง จัดการแสดงรำลาวเวียง ณ ซุ้มอำเภอตรอน ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 พร้อมกับเป็นตัวแทนส่งนักร้องร่วมเข้าการประกวดร้องเพลงท้องถิ่นและท้องที่สามัคคีเสียงทอง และเดินแบบผ้าไทย  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอำเภอ และการแสดงบนเวทีกลางนับเป็นกิจกรรมที่ยังคงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีความบันเทิงสนุกสนานภายในงานก่อให้เกิดความรักสามัคคี


Hits: 19
วันที่ 11 มกราคม 2562 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง


Hits: 14
9 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขจัด Kick Off รณรงค์คัดแยกขยะในกิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างการรับรู้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ


Hits: 5
กองสวัสดิการสังคม พาคนพิการเข้าร่วมโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี


Hits: 18
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง 7 มกราคม เวลา 16:05 น. · วันที่ 7 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และพนักงาน เข้าร่วมเดินขบวนของอำเภอตรอน งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562


Hits: 9
อบต.วังแดง ผู้นำ ประชาชน เข้าร่วมโครงการ ๑อปท ๑แบบ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม ณ ถนนริมน้ำน่าน ข้างวัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ บริเวณสองข้างทาง ให้สวยงาม ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือจนงานสำเรวไปด้วยดี


Hits: 15
วันที่ 27 ธ.ค.61 เวลา 09.00 น. นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มอบนโยบายให้ผู้ปฎิบัติหน้าที่ อปพร.เตรียมความพร้อมในการบริการประชาชนและดำเนินการมาตรการคุมเข้มด้านความปลอดภัย เพื่อลดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562 ในช่วง 7 วันอันตราย และในวันนี้ นายวีระ ฉิมเลี้ยง ปลัด อบต.นำหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานส่วนตำบล,ลูกจ้าง, อปพร. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ตามจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลวังแดง ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
  1. กิจกรรมติดตั้งธงแดง จำนวน 4 จุด  1.ทางโค้งบ้านท่าอวน หมู่ที่ 1 2.ทางโค้งบ้านวังแดง หมู่ที่ 2 3.ทางโค้งบ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6 4.ทางโค้งบ้านวังแดง หมู่ที่ 3 
  2. กิจกรรมติดตั้งป้ายเตือนจุดตัดรถไฟ จำนวน 3 จุด ดังนี้ 1.จุดตัดรถไฟบ้านท่าอวน หมู่ที่ 1 2.จุดตัดรถไฟบ้านป่าควง หมู่ที่ 9 3.จุดตัดรถไฟบ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่ 4 
  3.กิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ จำนวน 12 หมู่บ้าน 
 4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ตามมาตรการ ดั้งนี้ 1. ไม่ขับรถเร็วเกินกฏหมายกำหนด 2.สวมหมวกนิรภัย/คาดเข็ดขัดนิรภัย ปลอดภัย 100% 3. ดื่มไม่ขับไป-กลับ ปลอดภัย 4. ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ  
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่และผู้สัญจรผ่านได้ตระหนัก รับรู้ กระตุ้นเตือนและสร้างจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562


 Zero Tolerance (4 pictures)
Hits: 12
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยปลัด และพนักงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810