copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 980 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.205
Categories

Hits: 29

            องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ครั้งที่  11  ประจำปี  2555  ซึ่งมีองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งรับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา  ในระหว่างวันที่  21 – 27  มกราคม  2555   โดยมีนายวีระกิตติ์  อินทรประสิทธิ์  นายอำเภอตรอน  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิด  ในวันที่  27  มกราคม  2555   ณ  สนามกีฬาโรงเรียนหมู่ห้าสามัคคี  หมู่  5  ตำบลบ้านแก่ง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมการเล่นกีฬาให้แก่ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอตรอน  ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  มีสุขภาพที่ดี  เกิดความรักความสามัคคีในหมู่คณะ  และหลีกเลี่ยงยาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์  5  รั้วป้อง  9  โครงการหลัก  และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาด้านการกีฬาและส่งเสริมการแข่งขันกีฬาสืบสานเป็นประเพณีต่อไป
          ผลงานจากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์  ครั้งที่  11  ประจำปี  2555  มีดังนี้
 รองชนะเลิศ  อันดับที่  1  เปตองผู้บริหาร
 รองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ฟุตบอลชาย
 รองชนะเลิศ  อันดับที่  2  วอลเล่ย์บอลหญิง
 รองชนะเลิศ  อันดับที่  2  เปตองพนักงานชาย
 รองชนะเลิศ  อันดับที่  2  เปตองพนักงานหญิง
 รองชนะเลิศ  อันดับที่  2  ขบวนพาเหรด
 รองชนะเลิศ  อันดับที่  2  กองเชียร์


Hits: 6
    เมื่อวันที่  4  กุมภาพันธ์  2555   ที่ผ่านมา  นายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  พร้อมคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  อปพร. และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  มีโอกาสต้อนรับนายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  ในโอกาสที่ได้เดินทางมาเป็นประธานในการมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ในเขตตำบลวังแดง  จำนวนทั้งสิ้น  ๔๖๑  ราย  ณ  ศาลาการเปรียญ  วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น  หมู่ที่  ๖  ตำบลวังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์ 


Hits: 42

เมื่อวันที่  25  มกราคม  2555 ที่ผ่านมา นายวีระกิตติ์  อินทรประสิทธิ์  นายอำเภอตรอน  ได้ออกตรวจเยี่ยมพบปะผู้ปกครองในท้องที่ตำบลวังแดง  ณ  ห้องปะชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ในโอกาสที่ได้มาดำรงตำแหน่งนายอำเภอตรอน  ซึ่งมีหน้าที่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่ประชาชนโดยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ในการออกเยี่ยมเยือนพบปะในครั้งนี้  ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการและสร้างความใกล้ชิดกับผู้ปกครองท้องที่  ซึ่งประกอบไปด้วย  คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  กำนันและผู้ใหญ่บ้าน  มีสาระสำคัญ  ดังนี้

1. ให้ อบต.วังแดง  ดูแลเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค  และการเกษตรของประชาชน
2. ให้ อบต.วังแดง  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตำบลวังแดง
3. ให้แนวทางการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่  ยางพารา และทุเรียน

 ซึ่งคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและผู้ปกครองท้องที่ในตำบลวังแดง  จะได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาตำบลวังแดงต่อไป


Hits: 14
      เมื่อวันที่  13  มกราคม  2555   ที่ผ่านมา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  ได้จัดงานวันเด็ก  ประจำปี  2555  มีนายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเป็นประธานในพิธีเปิด
โดยในงานมีการแสดงของเด็ก จำนวน  6  ชุด  จับสลากรับของรางวัลพิเศษ  เล่นเกมส์  และมอบของสนับสนุนงานวันเด็กให้แก่โรงเรียนในเขตตำบลวังแดง  ทั้ง  6  โรงเรียน  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้  ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี  ด้วยการนำพาเด็กเข้าร่วมกิจกรรมจนจบงาน


Hits: 12

          กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.วังแดง ร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ  ระดับท้องถิ่น  จังหวัดอุตรดิตถ์
         เมื่อวันที่  27  ธันวาคม  2554  ที่ผ่านมา  กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.วังแดง  ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  จังหวัดอุตรดิตถ์  ซึ่งจัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน  และสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  ของจังหวัดอุตรดิตถ์
        กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.วังแดง  ได้นำเสนอซุ้มนิทรรศการภายใต้ผลงานที่ชื่อว่า  “ชุมชนต้นแบบด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำสู่สุขภาพดี”  ซึ่งเป็นผลงานของอาสาสมัครสาธารณสุข  หมู่  8  บ้านหัวดาน  โดยมีวัตถุประสงค์โครงการเพื่อตรวจคัดกรองและประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของประชาชน  และกระตุ้นใสห้ตระหนักต่อการดูแลสุขภาพของตนเองก่อนเกิดการเจ็บป่วยรุนแรง  เพื่อกำหนดมาตรการและจัดกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันควบคุมโรค  การสนับสนุนการดูแล รักษา และให้บริการที่เหมาะสมากับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่คัดกรอง  ซึ่งได้แก่  กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มป่วยในหมู่บ้าน  เพื่อสร้างกระแสให้ประชาชน  หมู่  8   บ้านหัวดาน ใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น  และเพื่อให้มีระบบการเฝ้าระวังและป้องกันความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงในชุมชน
 การนำเสนอผลการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น อบต.วังแดง  ในครั้งนี้  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ  2  ประจำปี  2554 อันจะนำมาซึ่งขวัญและกำลังใจในการดำเนินงานของกองทุนต่อไป


Hits: 60

การประชุมสมาชิกสภาอบต.วังแดง สมัยที่ 4 ครั้งที่1/2554 วันที่ 19 ธันวาคม 2554 โดยนายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้แถลงนโยบายต่อสภา ...


Hits: 93

กกต.มอบหนังสือแจ้งผลการได้รับการเลือกตั้งแก่สมาชิกท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 304

การประชุมสภา อบต.วังแดงครั้งแรก ณ ห้องประชุมสภาอบต.วังแดง โดยมีการเลือกประธานสภาท้องถิ่น ได้

1 นายถาวร เทศเอม เป็นประธานสภา

2 นายปลั่ง บุญให้  เป็นรองประธานสภา

3 นายวีระ  ฉิมเลี้ยง เป็นเลขาณุการสภา

 


Hits: 188

การจับสลากกรณีผู้สมัครสมาชิกอบต.วังแดงได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากัน เขตเลือกตั้งที่ 11 หมู่ที่ 11 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง

การจับสลากครั้งที่ 1
1. นายกิตติ      มาประสพ
2. นางอิฐถารมณ์  ชมโลก 
 

การจับสลากครั้งที่ 2
                     ผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง คือ นายกิตติ มาประสพ


Hits: 692

บรรยากาศรับสมัครนายก ส.อบต.วังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 980 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.205

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810