copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919
Categories

Hits: 34
เมื่อวันที่  12  สิงหาคม 2559   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯและพนักงาน อบต.วังแดง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  12 สิงหามหาราชินี   ณ หอประชุมอำเภอตรอน   


Hits: 27
เมื่อวันที่  11  สิงหาคม  2559   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์และอำเภอตรอนจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี ณ บึงทับกระดานหมู่ที่ 11 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  โดยมีหน่วยงานราชการ  คณะผู้บริหาร อบต.วังแดง  พนักงาน  และประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่บึงทับกระดานเพื่อสร้างความสมดุลให้กับแหล่งน้ำอันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น


Hits: 27
เมื่อวันที่  10  สิงหาคม  2559   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดโครงการวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี 2559  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแผ่และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ  เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณ  และช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ  ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น ความรักจากผู้ปกครองและนักเรียน ทำให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 27
เมื่อวันที่  10  สิงหาคม 2559  กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการปรับภูมิทัศน์บึงทับกระดาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้มีความสวยงามดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม อันเป็นการสร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับคนในชุมชน  ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาบริเวณรอบบึงทับกระดาน และเป็นพื้นที่ออกกำลังกายให้แก่ประชาชน  ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากพนักงานและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณรอบบึงทับกระดานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


Hits: 24
เมื่อวันที่  3  สิงหาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ หน่วยบริหารจัดการประมงน้ำจืดเขื่อนสิริกิติ์จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ   สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ณ  ท่าน้ำท้ายวัดบ้านวังแดง หมู่ 2  ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  โดยมีคณะผู้บริหาร อบต.วังแดง  พนักงาน  ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำน่าน เพื่อให้ประชาชนทั้งสองฝั่งน้ำได้มีแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้น


Hits: 23
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์  จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล  ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหัวดาน หมู่ที่ ๘ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน  รณรงค์สร้างจิตสำนึก ให้ความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะและการนำขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนจะนำไปกำจัด  ซึ่งมีคณะผู้บริหาร อบต.วังแดง พนักงาน คณะครูนักเรียน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลและได้รับความรู้ความเข้าใจจากวิทยากรในการคัดแยกขยะให้เกิดประโยชน์และเป็นรายได้เสริมให้กับครัวเรือนได้เป็นอย่างดี


Hits: 46
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยรองนายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง  เข้าร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2559   เพื่อให้คนในชาติได้แสดงความจงรักภักดีและเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณไปสู่นานาประเทศให้สมพระเกียรติและเกิดความพร้อมเพียงกันทั่วประเทศ 


Hits: 22
       องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้ออกให้บริการประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลวังแดง  โดยนำรถกะเช้าออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน เพื่อให้พื้นที่มีความสว่างป้องกันการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 


Hits: 28
เมื่อวันที่ 23  มิถุนายน 2559  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการไหว้ครูเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เด็กปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนักเรียนได้แสดงความเคารพนอบน้อม และความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู-อาจารย์  ร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอัน ดีงามของไทย  สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู-อาจารย์กับลูกศิษย์ และเพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์พานไหว้ครู  โดยการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองในการประดิษฐ์พานไหว้ครูให้แก่นักเรียนอย่างสวยงาม


Hits: 18
เมื่อวันที่  20  มิถุนายน  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านห้วยพิกุลทอง หมู่ที่ ๗   โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810