copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 980 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.205
Categories

Hits: 146

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำชุมชน ประจำปี 2555 ณ จังหวัดระนอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวันที่ 7 มิ.ย. 2555 ได้มีพิธีเปิดอบรมโดย นายวระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอตรอน มีการอบรมธรรมะเพื่อการพัฒนางานและชีวิตให้มีความสุขโดย พระอาจารย์วิรัตน์ เจ้าอาวาสวัดดอยท่าเสา อบรมการบริหารงนท้องถิ่นแบบบูรณาการโดย นายจริน อุดมเลิศ ปลัดอำเภออาวุโส อำเภอตรอน และแนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ของ อปท.โดยนายเอกชัย อ่อนกลั่น ท้องถิ่น อำเภอตรอน และปิดพิธีการอบรม โดยนายสมนึกจำปา นายก อบต.วังแดง ทั้งนี้จะออกเดินทางวันที่ 7 มิ.ย. 2555 เลา 20.30 น. และวันที่ 8 มิ.ย. จะเข้าศึกษาดูงาน การบริหารจัดการที่ดี และการบริหารจัดการขยะ ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ กระทรวงมหาดไทย ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านจำรุง ณ เทศบาลตำบลเนินฆ้อ อ.แกลง จ.ระยอง ในวันที่ 9 มิ.ย. ศึกษาดูงานโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ น้ำตกพริ้ว อ.แหลมสิงห์ จ. จันทบุรี วันที่ 10 มิ.ย. ศึกษาดูงานการบำรุงรักษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์และเยี่ยมชมมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ. พระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานการบริหารจัดการตลาดน้ำและเยี่ยมชมวิถีชีวิตชาวตลาดน้ำอโยธยา และเดินทางกลับจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 226
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง ได้จัดกิจกรรมโครงการในการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุม สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อจัดกิจกรรมประชุมสรรหาสมาชิก To Be Number One และแต่งตั้ง คณะกรรมการ To Be Number One ประจำปี 2555 มีกิจกรรมให้เยาวชนได้แสดงความคิดกิจกรรมที่เยาวชนอยากทำ และออกมาแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อเป็นแนวทางให้ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้พิจารณาและเป็นแนวทาง เพื่อดำเนินการต่อไป...


Hits: 45
อบต.วังแดง ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2556
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการส่งเสริมการจัดทำแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2556  โดยมีวัตถุประสงค์จะกระตุ้นให้ชุมชนจัดทำแผนของตนเอง  เพื่อคนในชุมชนจะได้กำหนดทิศทางการพัฒนา  อันจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งของชุมชน  และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  เกิดการติดตามและประเมินผลการจัดทำแผนชุมชนด้วยตนเองได้
 ในการดำเนินงานนั้น  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้ลงพื้นที่ไปร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน  ผู้นำชุมชนและประชาชนของทั้ง  12  หมู่บ้าน  โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่  3 – 5  เมษายน  2555  จากการดำเนินงานพบว่า  ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี  และจะได้นำโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพของชุมชน  เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงต่อไป


Hits: 171
อบต.วังแดง จัดโครงการงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ประจำปี  2555
 เทศกาลสงกรานต์  ถือเป็นประเพณีที่คนไทยให้ความสำคัญและมีการสืบทอดกันมายาวนาน  ด้วยเป็นโอกาสที่ทุกคนจะกลับมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา  นอกจากวันที่  13 – 15  เมษายนจะเป็นวันสงกรานต์แล้ว  ทางราชการยังให้ความสำคัญด้วยการกำหนดให้วันที่  13  เมษายน  เป็นผู้สูงอายุ  และวันที่  14  เมษายน  เป็นวันครอบครัวอีกด้วย  
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  จึงถือเอาโอกาสอันดีนี้  จัดงานสัปดาห์ผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว  เพื่อร่วมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามนี้  ให้ได้สืบทอดต่อไป  และสนับสนุนให้ชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน   โดยได้จัดงานในวันที่  12  เมษายน  2555  ภายในงานจะมีพิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส  การแข่งขันกีฬามหาสนุก  การประกวดผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และประกวดผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุด  ผลปรากฏ  ดังนี้
 ผู้สูงอายุสุขภาพร่างกายแข็งแรง  ได้แก่  นางไสว  ชาวเวียง  ผู้สูงอายุจาก  หมู่  12
 ผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุด  ได้แก่  นายขาว  เชตุทอง  ผู้สูงอายุจาก  หมู่  1


Hits: 8
อปพร. อบต.วังแดงร่วมงาน  วัน อปพร. ประจำปี 2555
 ศูนย์ อปพร.จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน “อปพร.”  ประจำปี  2555  วันที่  22  มีนาคม  2555  ณ  สนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหัก  โดยจะมีพิธีชุมนุมสวนสนามและเดินรณรงค์ของสมาชิก อปพร. ในเวลา  08.30  น.  ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  นายโยธินศร์  สมุทร์คีรีจ์  เป็นประธานในพิธี    วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อเชิดชูให้ความสำคัญกับ อปพร. ให้ปรากฏแก่ประชาชนทั่วไป อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  และ อปพร. รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ได้สำนึกถึงความเสียสละ  ความสมานฉันท์  ความรัก  ความผูกพัน  ความสามัคคีและความรับผิดชอบต่อสังคม  ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประเทศชาติต่อไป  ในการจัดงานครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ส่ง อปพร.เข้าร่วมงานทั้งสิ้น  26  นาย
นอกจากนั้น  ยังมีการคัดเลือก อปพร.ดีเด่น  ระดับศูนย์ อปพร.เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  แห่งละ  1  คน   ซึ่งจะได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์  เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก อปพร. ดีเด่น คือ  นายบัญญัติ  คำทุย  สมาชิก อปพร.  หมู่  9  บ้านป่าควง  ต.วังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  


Hits: 88
อบต.วังแดง ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่สู่ชุมชน ประจำปี  2555
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อ.ตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษี เคลื่อนที่สู่ชุมชน  ประจำปี  2555  ในระหว่างวันที่  20  กุมภาพันธ์ – 17  มีนาคม  2555  ด้วยการจัดเจ้าหน้าที่ออกหน่วยบริการเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่  ในพื้นที่ตำบลวังแดง  ทั้ง  12  หมู่บ้าน  เพื่อบริการและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้อยู่ในข่ายเสียภาษี  ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุดกับการบริการจัดเก็บภาษีของ อบต.วังแดง


Hits: 16
งานมหกรรมการจัดการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและแสดงความยินดีกับบัญฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา  2554
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เป็นศูนย์ฯ ที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  2 – 5  ปี  ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมบริบาล (อายุ  2 ปี)  ชั้นบริบาล (อายุ  3 ปี)  และชั้นอนุบาล  2  (อายุ 5 ปี)  รวมทั้งสิ้น  6  ห้องเรียน  ยึดแนวทางการเรียนการสอนระดับปฐมวัยที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายรูปแบบให้เหมาะสมกับความแตกต่างระหว่างบุคคล  ในแต่ละสาระการเรียนรู้  .จึงถือโอกาสวาระสิ้นสุดปีการศึกษา  2554  นี้  จัดมหกรรมการจัดการศึกษา  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย  ประจำปีการศึกษา  2554  ขึ้น  ในวันที่  30  มีนาคม  2555  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ต.วังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแสดงผลงานครูและนักเรียน  อันได้แก่โครงงานต่าง ๆ ที่ได้จัดทำมาตลอดทั้งปีการศึกษา  เป็นการสรุปผลการเรียนการสอนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ  เพื่อให้ผู้ปกครองได้เชื่อมั่นและวางใจในระบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนและเป็นไปในทางที่ถูกต้อง  และเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล  2  ที่จะจบการศึกษาจากศูนย์ฯ     ในปีการศึกษา  2554  นี้  ภายในงาน  มีการจัดแสดงซุ้มนิทรรศการของแต่ละห้องเรียน  จำหน่ายผลผลิตของนักเรียน  พิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีของนักเรียนที่จบการศึกษาและการแสดงกิจกรรมบนเวที  โดยมีนายวินัย  ระนาดเสนาะ  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับบัณฑิตน้อย


Hits: 9

     การดำเนินงานโครงการเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบจัดการชุมชนด้านภัยพิบัติของตำบลวังแดง 
     เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2555 เวลา  09.00  น. – 12.00  น.  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดประชุมเยาวชนและเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งตามโครงการเยาวชนอาสาเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูระบบการจัดการชุมชนด้านภัยพิบัติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพและการมีจิตอาสาของเยาวชนและเครือข่ายประชาชน  ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  โดยการฟื้นฟูชุมชนและคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ด้วยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ  และเพื่อเร่งฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและความมั่นคงในการดำรงชีวิตของประชาชน  ตลอดจนกระตุ้นการคืนกลับของชุมชนเข้มแข็งจากการได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วม
      โดยในการประชุมครั้งนี้  เพื่อชี้แจงรายละเอียดและหารือแนวทางการดำเนินงานตามโครงการ  เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังแดงไปรวบรวมข้อมูลความเสียหายของประชาชน    สถานที่ในชุมชนที่ใช้เป็นที่รวมกลุ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ และจำนวนผู้ด้อยโอกาสในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม  และสถานที่พักของผู้ด้อยโอกาสที่เสียหาย  เพื่อเป็นฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานต่าง ๆ  โดยมีนายประทีป  ลำใย  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  เป็นประธานในการประชุม


Hits: 125

     เมื่อวันที่  25  กุมภาพันธ์  2555 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ร่วมกับมวลชนทั้ง  12  หมู่บ้านในตำบลวังแดง  จัดการแข่งขันกีฬาตำบลวังแดงสัมพันธ์  ครั้งที่  12 ณ  สนามกีฬาโรงเรียนวัดบ้านใหม่   หมู่ที่  6  ต.วังแดง  อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ์  ด้วยตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการกีฬา เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์  สามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแล้ว  ยังทำให้มีสุขภาพจิตที่ดีตามไปด้วย  พร้อมทั้งเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ เป็นการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  และเพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกทางหนึ่ง  ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  
     การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้  มีหมู่  6, 7 และ 10  รับเป็นเจ้าภาพ  การแข่งขันแบ่งออกเป็น  4  สี  คือ  สีเขียว  ประกอบด้วย  หมู่ 1, 2, 9   สีฟ้า  ประกอบด้วย  หมู่  4, 5, 12  สีชมพู  ประกอบด้วย  หมู่  3, 8, 11  สีแดง  ประกอบด้วย  หมู่  6, 7, 10  จัดการแข่งขันกีฬาประเภทลาน  คือ  ฟุตบอลชาย(7 คน)  วอลเล่ย์บอลหญิง  ตะกร้อชาย  เปตองผสม  และแข่งขันกีฬาพื้นบ้านอีก  5  ชนิดกีฬา  โดยมีท่านชลิต  ธนวัฒน์   ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี


Hits: 17

     ไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรค  นอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว  ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก  โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น  ซึ่งพบบ่อยในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า  15  ปี  โดยเฉพาะช่วงอายุ  2 – 8  ปี  แต่ปัจจุบันพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในผู้ใหญ่  และมีการเกิดโรคตลอดทั้งปี  ในปี พ.ศ.  2554 ที่ผ่านมา ตำบลวังแดงมีผู้ที่ป่วยโรคไข้เลือดออก  จำนวน  8  ราย  ซึ่งถ้าไม่มีการควบคุมและป้องกันที่ดี  จะสามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็วและมีอันตรายถึงชีวิต 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้ตระหนักในปัญหาที่จะเกิดขึ้น  จึงมีการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคไข้เลือดออกและลดจำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ด้วยการพ่นสารเคมีเพื่อกำจัดยุงลาย  และใส่ทรายอะเบทตามแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตื่นตัวถึงอันตราย  รู้วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  เพื่อหวังผลในการลดจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านร่วมดำเนินงาน  ตั้งแต่วันที่  5  -  23  มีนาคม  2555  ในพื้นที่ทั้ง  12  หมู่บ้านของตำบลวังแดง 


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 980 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.205

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810