copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515
Categories

Hits: 8
วันศุกร์ ที่ 22 ก.พ.62 เวลา 12.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจาก ผญ.ม.7 ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ไร่อ้อย ที่บ้านห้วยพิกุลทอง หมู่ที่ 7 และกำลังจะลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนที่เกิดเหตุก่อนถึงวัดห้วยพิกุลทอง งานป้องกันได้นำรถบรรทุกน้ำไปที่เกิดเหตุและได้ฉีดน้ำดับไฟ เนื่องจากสภาพอากาศมีลมพัดแรง และไหม้หลายจุด จึงทำให้เพลิงขยายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ จึงได้โทรประสาน จนท. อบต.น้ำอ่าง เทศบาลบ้านแก่ง เทศบาลตรอน อบต.บ้านแก่ง เข้าทำการควบคุมเพลิงสงบลงเป็นบางส่วน ประมาน 200 กว่าไร่ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นไร่อ้อย ไร่นา เป็นอุปสรรคในการดับไฟ เบื้องต้นจึงได้ทำการ ฉีดพรมน้ำทำแนวกันไฟไม่ให้ลุกลามไปพื้นที่ข้างเคียง ต่อมาเพลิงได้เบาลงในเวลา 16.20น.


Hits: 11
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.จังหวัด อต.) ร่วมกับกลุ่มมวลชนและองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาเพื่อความรักความสามัคคีปรองดอง" ณ วัดวังแดง 2 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 17
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย นำโดย ท่านนายกฯ สมศักดิ์ โทนศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดเกาะ พร้อมคณะประชาชน อสม. ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ตำบลวัดเกาะ ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "การบริหารจัดการขยะ" พร้อมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง และลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 18
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง นิมนต์พระสมุห์สิทธิพงศ์ วสินฺโท เจ้าอาวาสวัดใหม่เยาวชน มาเทศน์ให้ความรู้กับเด็กนักเรียน นำโดยนายประทีป ลำใย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง คณะครู นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ร่วมถวายขันกันเทศน์ ทำบุญ ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา


Hits: 31
15 ก.พ. 2562 กองส่งเสริมการเกษตรร่วมกับหมู่ที่ 6 ทำเสวียนไม้ไผ่ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน ซึ่งเคยมีการใช้กันมา ตั้งแต่บรรพบุรุษ อาจมีการขาดหายไปในบางช่วง จนระยะหลังมีปัญหาหมอกควัน เกิดขึ้นมาก ชาวบ้านจึงหันกลับมาใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ การทำเสวียน เป็นการนำเอาไม้ไผ่มาสานรอบโคนต้นไม้เพื่อใช้เก็บขยะใบไม้ ให้ใบไม้เศษไม้ย่อยสลายตามธรรมชาติ เป็นการลดขยะสร้างปุ๋ย ลดฝุ่นละอองจากการเผาใบไม้เศษ
 เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันลดปัญหาขยะมูลฝอย ด้วยการคัดแยกขยะ กำจัดให้ถูกวิธี ตามชนิดของขยะ บางชนิดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ลดปริมาณขยะ ลดปัญหาหมอกควัน ช่วยให้สิ่งแวดล้อมในบ้านและชุมชนน่าอยู่


Hits: 10
14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. คณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ลงพื้นที่ เพื่อตรวจติดตาม และประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2562 โดยให้หมู่บ้านนำเสนอผลงาน ตอบปัญหา ข้อซักถาม และดูงาน/กิจกรรมในพื้นที่  ในการนี้ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน นายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง และหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอตรอน ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าว ณ บ้านวังแดงสิบเอ็ด หมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์" 


Hits: 18
เมื่อวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ให้สามารถดำเนินการแก้ไข้ปัญหาในด้านต่างๆที่เกิดขึ้น ให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อยู่เสมอ จึงได้จัดทำ“โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ 2562” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิคแนวทางการปฏิบัติงาน และแนวความคิดทฤษฎีใหม่ๆ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ต่อไป


Hits: 10
29 ม.ค. 2562 อบต.วังแดงเข้าร่วมอำเภอตรอนจัดกิจกรรมทำความสะอาด  "Big Cleaning Day"  ประสานรถน้ำ รถกระเช้าเข้าไปช่วยทำความสะอาด เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ ว่าที่การอำเภอตรอน


Hits: 19
19 ม.ค.-20 ม.ค. 2562 อบต.วังแดง จัดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หันมาใส่ใจสุขภาพร่างกายมากขึ้นและเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งอำเภอตรอน  โดยแบ่งออกเป็น 8 ทีม ประกอบด้วย ทีมที่ 1 ทต.ตรอน ทีมที่ 2 ทต.บ้านแก่ง ทีมที่ 3 อบต.หาดสองแคว ทีมที่ 4 อบต.วังแดง ทีมที่ 5 อบต.น้ำอ่าง ทีมที่ 6 อบต.ข่อยสูง ทีมที่ 7 อบต.บ้านแก่ง และทีมที่ 8 สภ.ตรอน


  Bike for life (1 Picture)
Hits: 3
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. ขอเชิญชวนออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน “ Bike for life “ ตำบลวังแดง เริ่มจากหน้าที่ว่าการอำเภอตรอน ชมบรรยากาศรอบบึงทับกระดาน ผ่านบ้านวังแดง หมู่ 11,3 ข้ามสะพานแม่น้ำน่าน ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำน่าน แวะเยี่ยมมอบถุงสิ่งของเครื่องใช้เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 รายแล้วผ่านหมู่ 2 มาหลังสถานีรถไฟตรอน ข้ามสะพานวังหิน ผ่าน หมู่ 10 หมู่ 6 ไหว้หลวงพ่อโพธิ์เย็น ผ่านสะพานไม้ไผ่ OTOP นวัติวิถี กลับที่ว่าการอำเภอตรอน ครับ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810