copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.119 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.407
Categories

Hits: 18
ความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากร นำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ  กลยุทธ์และเป้าหมายที่วางไว้ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้และเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์ใหม่ให้กับบุคลากรจาการได้แลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานอื่น  ซึ่งจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนนั้นกลับมาพัฒนาและปรับปรุงให้เกิดผลดีต่อองค์กร และในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ นายธาตรี  บุญมาก นายอำเภอตรอน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิด และได้รับเกียรติวิทยากรจากว่าที่ร้อยตรีสมบัติ พูลสงวน ผอ.ป.ป.ช. อุตรดิตถ์ ในการเป็นบรรยายเรื่องการป้องกันการทุจริตของ อปท. โดยผู้รับการอบรมจะเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตราด


Hits: 45
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงโดนายกสมนึก จำปา จัดโครงการ“สัปดาห์ผู้สูงอายุ ประจำปี 2556” เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง โดยตัวแทนผู้สูงอายุกล่าวขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงที่ได้เสียสละทุ่มเททั้งกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาตำบลวังแดงให้เกิดความเจริญก้าวหน้ามาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้กล่าวขอบคุณคณะทำงานและผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทุกๆ ปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวอวยพรขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมือง ได้ไปรดอภิบาลประทานพรให้กับผู้ร่วมงาน พบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวตลอดไป สำหรับประเพณีสงกรานต์ ถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทย ในช่วงเทศกาลดังกล่าวจะมีการรดน้ำดำหัว ขอพรจากญาติผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิต จึงได้จัดงานรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้สูงอายุ


Hits: 24
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับโล่รางวัล
 ชมรมหน่วยงานต้นแบบด้านการออกกำลังกายจากนายแพทย์เจษฏา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย ในงาน]
 “มหกรรมการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ การสร้างสุข หุ่นสวย..ด้วยตัวเรา” ทั้งนี้ในงานยังมีการจัดแสดงบูธนิทรรศการ การออกกำลังกายจากจังหวัดต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการได้แก่ จังหวัดตาก  พิษณุโลก  สุโขทัยและอุตรดิตถ์  มีการบรรยายการสาธิตการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพด้วยตนเอง จากคณะวิทยากรศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลกและภาคีเครือข่าย นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติการบรรยายเรื่อง บุคคลต้นแบบในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ชีวีสดใส ร่างกายแข็งแรง โดยคุณสมบัติ เมทะนี นักแสดงในดวงใจของคนไทยและผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง  ณ ห้องพิษณุโลกคอนเวนชั่น โรงแรมอมริทร์ ลากูน  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


Hits: 33
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดโครงการแข่งขันฟุตบอล อบต.วังแดงคัพ ครั้งที่ 14 ณ สนามโรงเรียนบ้านวังแดง
ระหว่างวันที่ 10-12 เมษายน 2556 โดยนายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง ได้กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์การติดยาเสพติดของเยาวชนมีจำนวนมากขึ้น เพื่อให้เยาวชนในเขตตำบลวังแดง และใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นของตนเอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของนักกีฬา เพื่อให้เกิดความรักสามัคคี อบต.วังแดงจึงได้จัดแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลให้ชุมชน/หมู่บ้าน และโรงเรียนปลอดสารเสพติดรวมให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงโทษและพิษภัยที่จะเกิดกับตนเอง ครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ
1. เพื่อให้ประชาชนและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยใช้กีฬาเป็นสื่อใน
การพัฒนาร่างกายและจิตใจ
2. เพื่อเป็นการฝึกให้ประชาชนและเยาวชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และเป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
3. เพื่อเป็นการพัฒนากีฬาในหมู่บ้าน อำเภอ ให้มีมาตรฐานและสถิติที่ดีขึ้น เพื่อเข้าสู่ระดับประเทศต่อไป
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และเยาวชนให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ


Hits: 24
           อบต.วังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ  รองนายก อบต.วังแดง พร้อมด้วย สมาชิกสภาฯ และ ข้าราชการพนักงาน อบต.วังแดง จัดโครงการบัณฑิตน้อย โดยจัดพิธีมอบอนุบัตรให้กับเด็กเล็กที่สำเร็จการศึกษา ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2555 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  โดยมี พ่อแม่ ผู้ปกครอง พี่น้อง ปูย่าตายาย  ร่วมแสดงความยินดีด้วยความปลื้มปีติอย่างล้นหลาม กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างความผูกพัน และสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และสังคมท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างคุณค่าและความภูมิใจให้ลูกหลาน
          นายสมนึก จำปา  นายก อบต.วังแดง เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีให้กับเด็กนักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง และยังถือเป็นการปลูกฝังให้เด็กได้มีความรู้สึกที่ดีในวันแห่งความสำเร็ว ซึ่งจะทำให้เด็กมีความต้องการที่จะสร้างความสำเร็จในการเล่าเรียนในระดับต่อไปในอนาคต จึงเชื่อว่ากิจกรรมดังกล่าว อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำเด็กเหล่านี้ เจริญเติมโตขึ้นมาเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพ เนื่องจากได้รับความสุข และยังมีคนร่วมยินดีในวันแห่งความสำเร็จหลังจากเล่าเรียนจบตามหลักสูตร  ซึ่งเป็นความรู้สึกที่น่าจดจำ จึงเชื่อว่าโครงการบัณฑิตน้อย จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เด็กมีความตั้งใจเล่าเรียนในระดับที่สูงขึ้น เพื่อหวังที่จะได้รับความรู้สึกดี ๆ ในวันข้างหน้า จึงถือว่าจัดกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อเด็กอย่างแท้จริง


Hits: 22

เมื่อวันที่ 5 - 6 เมษายน 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
โดยจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ อาคารเอนกประสงค์บึงทับกระดาน หน้า ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 688
   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับกรรมการบึงทับกระดาน ร่วมกันจัดงานประเพณีทอดแหบึงทับกระดานประจำปี 2556 เพื่อเป็นการให้รางวัลกับคนที่มีความสามารถในการทอดแห ซึ่งในบึงจะมีปลามากมาย ที่กรรมการบึงทับกระดานปล่อยไว้  ก่อนจะทำการเปิดทอดแห เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ประเพณีการทองแห ณ สวนสาธารณะบึงทับกระดาน เริ่มจากคนบ้านวังแดง หมู่ 3 และหมู่ 11 ร่วมใจกันจัดขึ้นเพื่อเป็นการหาเงินเข้ามาพัฒนาหมุ่บ้านและบึงทับกระดาน ให้เป็นแหล่งอาหารในหมุ่บ้าน และในตำบล   
   ซึ่งนอกจากนั้นบึงทับกระดานนี้ ยังถือได้ว่าเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญ ของคนในตำบลวังแดงด้วย ถือเป็นกิจกรรม
ที่ชาวตำบลวังแดงได้สิบทอดมานาน ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงต่างให้ความสนในกันอย่างคับคั่ง  ในงานมีการประกวดปลาประเภทต่างๆ โดยในปีนี้ ปลาที่มีน้ำหนักมากที่สุด ได้รับรางวัล ได้แก่ ปลากด น้ำหนัก 19 กิโลกรัม  โดยนายบุญเรียบ รอดทอง ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


Hits: 6
อบต.วังแดง จัดทำโครงการฝึกอบรม หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการฟังและพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ให้แก่ สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของ อบต.วังแดง โดย มีระยะเวลาฝึกอบรมระหว่าง 1 เมษายน 2556 - 30 เมษายน 2556 ณ.ห้องประชุมสภาอบต.วังแดง 


Hits: 13
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสถานีอนามัยวังแดง ร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย โดยการลดการใช้สารเคมี เน้นกิจกรรม 4 ป. คือ ปิด ปล่อย เปลี่ยน และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม


Hits: 21
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้พาเด็กนักเรียนไปเรียนรู้นอกสถานที่ในโครงการหนูน้อยเรียนรู้ชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง (โรงเรียนรู้คิด รู้ทำ ชุมชนแห่งการเรียนรู้)
ตำบลวังแดง หมู่ 11  เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ภายในศูนย์การเรียนรู้ นอกจากจะได้ชื่นชมความงามของสวนไผ่ ที่ให้ความร่มรื่นแล้ว ยังได้ชมการสาธิตการผลิตน้ำส้มควันไม้ จากเตาถ่านอิวาเตะ การเพาะเห็ด การปลูกผักปลอดสารพิษ การทำไร่นาสวนผสม การเลี้ยงปลา การเลี้ยงกบ การเลี้ยงไก่ การเลี้ยงเป็ด ฯลฯ พร้อมชมวิถีชีวิตแบบชนบทที่เรียบง่าย  โดยมีนางอัมพวัน แดงกองโค และนางเสาวลักษณ์ วิวัฒนพลแดน เป็นวิทยากร


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.119 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.407

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810