นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.192
Categories

Hits: 96
 26 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับกองสาธารณสุขฯ และปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทำโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติย ราชนารี ประจำปี 2565 โดยมีกิจกรรมการให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นการป้องกันโรคและควบคุมการเพิ่มประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 77
25/04/2565 เวลา 13.30 น. ท่านนายก วินัย ระนาดเสนาะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอตรอน (ศจพ.อ.ตรอน) ณ ห้องประชุมอำเภอตรอน ที่ว่าการอำเภอตรอน ชั้น 2


Hits: 37
25/04/2565 วันนี้เวลา 09.00 น. ท่านนายกและรองนายก(1) พร้อมด้วย ผอ.กองสวัสดิการและตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมใหญ่ สมาชิกผู้ใช้น้ำ ม.4 วังหิน แจ้งรายงานงบการเงินประจำปี 2564 และจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อแต่งตั้งในการบริหารสถานีสูบน้ำ ณ สถานีสูบน้ำ บ้านวังหิน


Hits: 30
22/04/2565 เวลา 09.00 น. ท่านนายก รองนายกและเลขาฯ หัวหน้าสำนักปลัด ผอ.กองสวัสดิการฯ ตรวจสอบภายใน ร่วมประชุมใหญ่ สมาชิกผู้ใช้น้ำวังแดง 3 (หัวดาน) แจ้งรายงานงบการเงินประจำปี 2564 และจัดให้มีการเลือกคณะกรรมการฯ เพื่อแต่งตั้งในการบริหารสถานีสูบน้ำชุดใหม่ ณ วัดวังแดง 3


Hits: 58
21/04/2565  เวลา 09.00 น. ท่านนายกและรองนายก ประชุมกลุ่มสถานีสูบน้ำบ้านใหม่โพธิ์เย็น เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารสถานีฯ และรายงานงบการเงินฯ ปี 2564


Hits: 45
19/04/2565 “มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไข”วันนี้ นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้พากองช่าง อบต.วังแดง ลงพื้นที่ ออกไปสำรวจบริเวณที่จะขุดสระเพื่อที่จะหาแหล่งน้ำ มาผลิตเป็นน้ำประปาให้กับพี่น้องชาวบ้านหมู่7ห้วยพิกุล 


Hits: 29
12/04/2565 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง ลงพื้นที่ติดตั้งธงแดง ตามจุดเสี่ยงทางโค้ง ในหมู่ที่ 1,2,3,6 จำนวน 4 จุด และติดตั้งป้ายเตือนจุดตัดทางรถไฟ ในหมู่ที่ 1,5,9 เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์


Hits: 38
8/04/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ออกพื้นที่ร่วม กองช่าง อบต.วังแดง ท่านรองประธานสภา คณะกรรมการกลุ่มทำนาหมู่4 บ้านวังหิน ออกไปดูประตูน้ำที่ทุ่งสามขา มีผู้ไม่หวังดีทุบทำลายได้รับความเสียหาย ทำลายทรัพย์สินของทางราชการ กองช่างได้ดำเนินการซ่อมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ขอให้พี่น้องช่วยกันสอดส่องดูแลร่วมด้วยช่วยกันนะครับ


Hits: 43
15 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธาน เปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพสตรีอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมอาคาร อเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยได้รับการสนับสนุนพัฒนาอาชีพจากกองทุน พัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มอาชีพให้กับกลุ่มสตรีอำเภอตรอน มีรายได้เสริม และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมนำไปเผยแพร่ต่อยอดให้กับคนในชุมชนได้


Hits: 45
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายแพทย์ประสาน ชัยวิรัตนะ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ร่วมกับกลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตล์ ลงพื้นตรวจประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อยกระดับคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย พร้อมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการผลิตน้ำประปามาตรฐาน ในการนี้นายแพทย์ประประสาน ชัยวิรัตนะ ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ช่วยแก้ไขปัญหาและได้สนับสนุนชุดทดสอบ อ.11 อ.13 เพื่อให้พื้นที่ได้ใช้เฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาและได้ติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและควบคุมการระบาด COVID 19 ในพื้นที่โดยเน้นย้ำการปฏิบัติตนตามหลัก DMHTTA และประเมินความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ผ่านระบบ Thai Save Thai ก่อนปฏิบัติงาน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.192

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810