copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919
Categories

Hits: 26
เมื่อวันที่  ๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับ อำเภอตรอน และโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต (วิทยาคาร)  จัดกิจกรรม  ปฏิบัติการ Re X-Ray  ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  มีการขับเคลื่อนเฝ้าระวัง และลดปัจจัยเสี่ยงใน โรงเรียน  หมู่บ้าน/ชุมชน  ซึ่งการตรวจปัสสาวะในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักเรียน คณะครูโรงเรียน  ในการให้ตรวจปัสสาวะ  ทำให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผลการตรวจไม่พบสารเสพติด


Hits: 3
เมื่อวันที่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙” ณ บ้านวังหินพัฒนา หมู่ที่  ๑๒  โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ    มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน  เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี  และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 23
เมื่อวันที่ ๑๐   พฤศจิกายน   2559      กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม    องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง    จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ครั้งที่ 2/2559  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดูแล  ช่วยเหลือ   ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ  เพื่อนำมาปรับปรุงและให้เกิดการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงต่อไป


Hits: 8
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เปิดรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุมีคุณสมบัติ คือ 1.มีสัญชาติไทย  2. มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงตามทะเบียนบ้าน  3. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  ซึ่งเกิดก่อนวันที่  1  ตุลาคม  2500  และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน รวมทั้งผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมนำสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาทะเบียนบ้าน   และสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อแนบบแบบคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ โดยกำหนดรับลงทะเบียนในระหว่างวันที่  1 - 30  พฤศจิกายน  2559  ณ  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ในเวลาทำการ 08.30 - 16.30 น.


Hits: 31
เมื่อวันที่  ๒8  ตุลาคม  ๒๕๕๙   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ซึ่งการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลในครั้งนี้  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ  ร่วมตัดสินใจ  และร่วมเสนอโครงการ/กิจกรรมที่ต้องการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการในพื้นที่ตำบลวังแดง  เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของ  อบต.วังแดง


Hits: 19
เมื่อวันที่ ๒0 ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕59” ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 10 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 17
เมื่อวันที่ 11 – 14 ตุลาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและทบทวนทุนและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่นในการจัดการสุขภาวะชุมชน โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง” พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 11 – 14 เดือน ตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำหน้าที่เป็นศูนย์ฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนงาน พร้อมทั้งพัฒนาทักษะในการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกำหนดแผนปฏิบัติการ ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรมเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยนและนำความรู้กลับไปพัฒนาในตำบลของพื้นที่นั้น ๆ


Hits: 34
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการป้องกันการทุจริตปลูกจิตสำนึกให้เด็กปฐมวัย ประจำปี 2559 ณ สถานีตำรวจภูธร ตรอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เข้ามาศึกษาดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อจะสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ รวมถึงสร้างแรงจูงใจที่จะให้นักเรียนเลือกเข้ามาประกอบอาชีพรับราชการตำรวจ และสร้างความตระหนักรู้ ผิดชอบชั่วดีให้กับนักเรียน ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องพิทักษ์ชาติ นำสิ่งที่พบเห็นและเรียนรู้ไปถ่ายทอดขยายผลให้กับผู้ปกครอง รวมถึงเพื่อนเด็กนักเรียนร่วมสถาบันให้ได้รับทราบต่อไป


Hits: 12
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลวังแดง เพื่อดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน โดยรณรงค์ไปยังสถานที่ราชการในพื้นที่ และหมู่บ้านในตำบลวังแดง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานในการร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดนี้


Hits: 29
เมื่อวันที่ 21 - 25 กันยายน 2559 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดงและอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันเหตุการณ์ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์และภาชนะเสี่ยงในชุมชน โรงเรียน และวัด ที่เป็นแหล่งโรค และลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในเขต อบต.วังแดง ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนในพื้นที่ให้การร่วมมือในการป้องกันโรคไข้เลือดออกนี้เป็นอย่างดี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.537 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.919

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810