copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515
Categories

 Re X-Ray (3 pictures)
Hits: 9
วันที่ 14 มีนาคม 2562 (เวลา 9.00 น.)  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก  จำปา นายก อบต.วังแดง ดำเนินการจัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ปฏิบัติการ Re X-Ray 
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จำนวน 50 ราย ผลการตรวจมีผลเป็นลบทั้ง 50 ราย


Hits: 5
วันที่ 10 มี.ค. 62 เวลา 14.20น. ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำเร็จได้ด้วยดี ด้วยความร่วมมือคณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป


Hits: 6
วันที่ 10 มี.ค. 62 เวลา 14.20น.นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน สั่งการให้ นายณฐนน พุ่มพวง ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่งคง ร่วมบูรณาการกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ต.วังแดง,อบต.วังแดงและทต.ตรอน นำรถน้ำฉีดน้ำสกัด เพลิงไหม้บริเวณป่าชุมชน หมู่ที่9 ตำบลวังแดง ถนนหมายเลข 117 กม.226 เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ขณะนี้ได้ควบคุมเพลิงเรียบร้อยแล้ว


Hits: 7
วันนี้ 9 มีนาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจาก ผญ.ม.6 ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ก่อไผ่ ที่บ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6 และกำลังจะลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนงานป้องกันได้นำรถบรรทุกน้ำไปที่เกิดเหตุและได้ฉีดน้ำดับไฟ จึงสามารถควบคุมเพลิงได้ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะป้องกันสาธารณภัย ในพื้นที่ ช่วยกันเฝ้าระวัง พบเหตุการณ์แจ้ง อบต วังแดง 24 ขั่วโมง


Hits: 14
8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ  นำหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน/ลูกจ้าง พลังมวลชน ทำจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดบ้านใหม่เยาวชน ม.5 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


 Bike for life (7 pictures)
Hits: 34
เมื่อวันที่ 6 มี.ค.2562 เวลา 15.30 น.นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน นำหัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ได้ออกพื้นที่ในตำบลวังแดง เพื่อเน้นการออกกำลังกายและการปั่นจักรยานออกเดินทางจากที่ว่าการอำเภอตรอน ไปตำบลวังแดงและได้กราบไหว้สักการะขอพรหลวงปู่โฉม วัดวังแดง 3 ม.3 ต.วังแดง พร้อมกับเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และมอบถุงยังชีพ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ได้แก่ 
1.นางประทิน เพ็งสุวรรณ อายุ 83 ปี บ้านเลขที่ 11/1 ม.10 ต.วังแดง 
2.นางประเทือง หอมสะอาด อายุ 77 ปี บ้านเลขที่ 65/2 ม.10 ต.วังแดง 
3.นายเทียน มาทองแดง อายุ 98 ปี บ้านเลขที่ 304/1 ม.3 ต.วังแดง 
4.นางละมัย. เอื้อประดิษฐ์ อายุ 87 ปี บ้านเลขที่ 35/1 ม.11 ต.วังแดง 
โดยอำเภอตรอนได้ร่วมมือกับสาธารณสุขอำเภอตรอนและคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอตรอน อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เพื่อพัฒนาคุณภาพชิวิตประชาชนให้ดีขึ้น ระยะทางไปกลับจากอำเภอ-ตำบลวังแดง ไปกลับเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร


Hits: 3
วันที่ 5 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จัดทำโครงการป้องกันสาธารณภัยและอัคคีภัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ส.ท.เชิดพงษ์ แดงกองโค จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฎิบัติงาน และนายวินัย อินสุวรรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องของการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและดำเนินการซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย


Hits: 7
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน ร่วมกับ นายก อบต.วังแดง ผกก.สภ.ตรอน , สสอ.ตรอน , พัฒนากรอำเภอตรอน ,หัวหน้าชุดปฏิบัติการมวลชนที่ 9 และกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวังแดง ร่วมให้การต้อนรับ นายวิตถวัล สุนทรขจิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ ในการตรวจเยี่ยม กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านห้วยพิกุลทอง หมู่ที่ 7 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 9
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น. นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เข้าร่วมเป็นประธานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายชมรม To Be Number One ตำบลวังแดง ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ และศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอตรอน ณ ที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่ที่ 7 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 10
วันที่ 25 ก.พ.62 ทีมงานสัตวแพทย์ออกให้บริการทำหมันสุนัขและแมว ที่วัดบ้านใหม่เยาวชน ม.5


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810