copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.119 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.407
Categories

Hits: 14
เมื่อวันที่   ๑๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๖ นายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้ให้การสนับสนุนทรายอะเบท  ในการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร)  ซึ่งได้เชิญชวนอสม.เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก ได้แก่ หมู่ ๓ ,หมู่ ๑๑ ,หมู่ ๑๐ ในตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายธาตรี  บุญมาก  นายอำเภอตรอนเป็นประธานในการจัดกิจกรรม 


Hits: 30
 เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สนับสนุนการจัดกิจกรรม “ขยับแขน  ขยับขา พัฒนาแบบยั่งยืน ”  ณ  โรงเรียนบ้านท่าอวน หมู่ ๑ ตำบลวังแดง   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการทำกิจกรรมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการปลุกจิตสำนึกและพัฒนาความเป็นจิตอาสาของนักเรียนโรงเรียนบ้านท่าอวน  เป็นการสร้างพื้นฐานจิตใจที่ดีต่อโรงเรียนและชุมชนให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากสารเสพติดทุกชนิด   และสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนในการรักบ้านเกิด รักสถาบันและร่วมกันพัฒนาสถาบันบ้านเกิดให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและทำให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน


Hits: 72
เมื่อวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖   นายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  เปิดโครงการฝึกอาชีพการเลี้ยงไก่ชนให้กับผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดที่ผ่านการบำบัด  งวดที่  ๑   ณ ห้องประชุมสภาฯ  อบต.วังแดง   อ.ตรอน   จ.อุตรดิตถ์  ซึ่งได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากแผนงานป้องกัน  ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด    โดยการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดมีอาชีพที่มั่นคงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างเป็นสุขและเพื่อสนองนโยบายชองรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน


Hits: 49

เมื่อวันที่   ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสมนึก  จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เชิญชวนเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูกต้นไม้เพื่อรักษาระบบนิเวศรอบสวนสาธารณะบริเวณบึงทับกระดาน  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติด   รวมถึงยังได้ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงต้องขอขอบคุณเด็ก   เยาวชนและประชาชนที่ร่วมกันรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด   โดยกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนายธาตรี  บุญมาก  นายอำเภอตรอนร่วมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้


Hits: 36

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง สนับสนุนสถานที่ในการจัดโครงการ “ รวมพลัง  สานสร้างสามัคคี พัฒนาพื้นที่บ้านเกิด กับเยาวชนฅนวังแดง”  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนในการทำกิจกรรมจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐   และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาศักยภาพ  ความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนในระดับตำบล  สนับสนุนให้การทำหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนตำบลเกิดการขับเคลื่อน และบูรณาการการทำงานของสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลอย่างต่อเนื่องเสริมสร้างความสามัคคีให้กับเยาวชน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันและให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ หลีเลี่ยงจากสารเสพติดทุกชนิด


Hits: 346
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้สนับสนุนด้านสถานที่ให้กับสำนักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินการตามโครงการ “แนะแนวอาชีพ กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ” หลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖  เพื่อให้ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการเกิดรายได้และมีอาชีพที่มั่นคง นอกจากนั้นยังสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้ไปจัดตั้งเป็นกลุ่มอาชีพได้อย่างต่อเนื่องในชุมชน


Hits: 41
เมื่อวันที่   ๒๕   มิถุนายน   ๒๕๕๖   องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   นำโดยนายกสมนึก  จำปา  และคณะร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก พร้อมจัดบูธนิทรรศการและส่งตัวแทนเยาวชนตำบลวังแดง  เข้าร่วมประกวดร้องเพลง เก่งและดี  To Be Number One   ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำอ่าง  โดยชมรม  To Be Number One เป็นชมรมที่ให้พื้นที่เด็กและเยาวชนรวมถึงประชาชนได้แสดงออกทางศักยภาพ ความคิด ความสามารถด้านต่างๆ  เพื่อเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมและตนเอง  ซึ่งตัวแทนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  จากการแข่งขันร้อง โดยภายในงานมีชมรม To Be Number One เครือข่ายอำเภอตรอนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย


Hits: 56
นายสมนึก จำปา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับอำเภอตรอน จัดกิจกรรมออกกำลังกาย ในงานวันออกกำลังกายโลกเมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  นายจริน อุดมเลิศ  ปลัดอาวุโสอำเภอตรอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมและได้ร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมกับประชาชนที่เข้าร่วม โดยมีกิจกรรมการเต้น เอโรบิคเพื่อสุขภาพและการเดิน-วิ่งรอบบริเวณบึงทับกระดาน  กิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมให้ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน


Hits: 34
นายสมนึก จำปา   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดโครงการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ให้เกียรติในการลงพื้นที่ในชุมชนตำบลวังแดง ระหว่างวันที่ ๘,๙,๑๕,๑๖,๒๒,๒๓  และ ๒๙,๓๐  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ต้องการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายและช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย


Hits: 83
เมื่อวันที่  ๑๕ - ๑๗  พฤษภาคม   ๒๕๕๖  ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๖   ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างประสบการณ์เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม และเป็นการเพิ่มวิสัยทัศน์ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาในทุกๆ ด้าน  ในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดตราด ตามสถานที่ดังนี้
 ๑. ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมงอบ
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 ๒. ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์     ณ   ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
 ๓.  เยี่ยมชมและศึกษาวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมหาดบางเบ้า – หมู่บ้านประมงบางเบ้าและศูนย์ศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศน์  จังหวัดตราด
 ๔.  เยี่ยมชมและศึกษาวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมบ้านสลักคอก จังหวัดตราด
 ๕. เยี่ยมชมโรงงานทุเรียนทอด และเลือกซื้อเลือกชมสินค้า OTOP จากแหล่งผลิตที่สวนสวรรค์ตะวันออก


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.119 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.407

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810