copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582
Categories

Hits: 14
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กองการศึกษาฯ นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร และนายประทีป ลำใย รองนายก อบต.วังแดง เข้าร่วมพิธีไหว้ครู พร้อมกับคณะครู ศพด.อบต.วังแดง


Hits: 0
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร องค์กรดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 จาก นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี


Hits: 0
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 และส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL ชาย/หญิง โดยส่ง นายธีรไชย รักษา และนางสาววริษฐา เม่นวันแดง เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ของฝ่ายชาย และรางวัลรองชนะลำดับที่ 2 ของฝ่ายหญิง ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์


Hits: 0
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นำโดย ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างนายอำเภอกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ บริเวณวัดบ้านแก่งใต้ไปยังหอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ทั้งนี้ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน ได้เยี่ยมชมบูทของทาง อบต.วังแดง อีกด้วย


Hits: 0
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.วังแดง ได้ดำเนินการจัดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งทีการเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยจัดทุกวันพุธของสัปดาห์ วัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ


Hits: 0
วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ศป.ปส.อบต.วังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ลงพื้นที่ตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยง เพื่อค้นหาผู้เสพสารเสพติด ณ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) โดยมีกลุ่มเสี่ยงในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 58 ราย ผลการตรวจมีผลเป็นลบ ไม่พบผู้เสพสารเสพติด


Hits: 0
14 มิถุนายน 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตจำบลวังแดงจัดประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการดูแล  ช่วยเหลือ   ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่าง ๆ  เพื่อนำมาปรับปรุงและให้เกิดการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงต่อไป


Hits: 0
วันที่13  มิ.ย.62 เวลา 20.34 น. ได้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบลวังแดงทำให้ต้นไม้ล้มทับหลังคาบ้านของนาย อุเทน ลำใย จนท.ของศูนย์เด็กเล็ก อบต. เวลา 08.30น.งานป้องกัน ได้รับประสานขอความช่วยเหลือจึงได้ออกดำเนินการตัดต้นไม้ ตัดกิ้งไม้ ที่ล้มทับหลังคาและตัดกิ่งไม้ที่ไประสายไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อย


Hits: 0
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้ทำการต้อนรับคณะกรรมการประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันดี ระดับจังหวัด ปี 2562 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 0
วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09:00 น. อบต.วังแดงนำโดยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานอบต.วังแดง ได้เข้าร่วมโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาถนนสายสาธารณะ ณ หมู่ที่1 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810