copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 980 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.205
Categories

Hits: 130
เมื่อวันศุกร์ที่๑๐สิงหาคมพ.ศ.๒๕๕๕ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้นโดยเชิญผู้ปกครองนักเรียน คณะผู้บริหาร  ในวันงานมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงของนักเรียนในศูนย์ กิจกรรมกราบแม่,มอบดอกมะลิให้แม่ เลี้ยงของว่างอาหารกลางวัน งานเป็นไปด้วยความราบรื่นเพราะทุกๆ ฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี


Hits: 103
        พสกนิกรชาวตำบลวังแดงกว่า 250 คนร่วมปลูกป่าโครงการ 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี บนเนื้อที่ 400 ไร่ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555       
       วันนี้ (8 ส.ค.) ที่ป่าชุมชนเขาเหล็ก ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดงานโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมจัดกิจกรรมขึ้น       
       ทั้งนี้ มีข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่อบต.วังแดง ผู้นำชุมชน ครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวตำบลวังแดงกว่า 250 คนร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2000 ต้น ประกอบด้วย  คูน   มะค่า  สะเดา ขี้เหล็ก และกาสะลอง เป็นต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555


Hits: 110
   ศูนย์เด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นตัวแทนระดับอำเภอ เข้ารับการประเมินในระดับจังหวัด โดยวันที่ 7 สิงหาคม 55 ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับจังหวัดอุตรดิตถ์ ปี2555  โดยเกณฑ์การประเมินคัดเลือกจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผ่านเกณฑ์ระดับ ดีมาก เข้ารับการตรวจประเมิน เช่น ด้านทันตสาธารณสุข ด้านโภชนาการ ด้านความปลอดภัย การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการร่วมกันพัฒนาศูนย์เด็กในด้านต่าง ๆ เป็นต้น  ทั้งนี้ท่าน สมนึก  จำปา  นายกงค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จะได้ผ่านการประเมินและเป็นตัวแทนของจังหวัดและไปประเมินเป็นศูนย์เด็กเล็กยอดเยี่ยมระดับเขตประจำปี 2555 ต่อไป


Hits: 195
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้เข้าร่วมงาน"60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ" โดยมี นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอตรอน ทรงเป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยส่วนราชการและเอกชน ประชาชน ร่วมกันจัดงานเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 5 รอบ โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานบำเพ็ญกุศลและเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 27 กรกฎาคม 2555  ณ หอประชุมอำเภอตรอน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ


Hits: 55
เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 55 ที่ผ่านมา อบต.วังแดงได้ดำเนินการออก Re X Ray ตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง นำโดยนายสมนึก  จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอบต.วังแดง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด ออกตรวจสารเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ตำบลวังแดงทุกหมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยตำบลวังแดง เป็นผู้ตรวจ และมีการประชุม พูดคุยถึงปัญหา  แนวทางแก้ไข เพื่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดที่ยั่งยืนต่อไป...


Hits: 72
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 2555 ในวันที่ 28 มิ.ย. 55 เพื่อให้เด็กๆ แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ท่านบูรพาจารย์ และครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ เพื่อจะได้เป็นความรู้ติดตัว สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า


Hits: 121
26 มิ.ย.55 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด อำเภอตรอน ที่สะพานริมน่านไปร.ร.ตรอนตรีสินธุ์ อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์   นายวีระกิตติ์ อินทรประสิทธิ์ นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานการรณรงค์และดื่มน้ำสาบานเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2555 โดยมี หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน หน่วยงานภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วยความพร้อมเพรียง ได้จัดกิจกรรมในการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยกิจกรรมเอกของงานในครั้งนี้ ได้แก่ การดื่มน้ำสาบานร่วมประกาศเจตนารมย์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ในโอกาสปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพร้อมกับงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2555 เพื่อก่อให้เกิดกระแสที่จะร่วมมือต่อต้านและกำจัดภัยร้ายจากยาเสพติดให้หมดสิ้นไปในที่สุด........


Hits: 21
นายสำรวย เพ็งแจ่ม (เสื้อสีส้ม)ประธานเครือข่ายวังแดงร่วมใจพัฒนา  เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้มีผลงานดีเด่นด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2555 ในงานวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายโยธินศร์ สมุทรคีรีจ์ เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมน้ำเงิน-ชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์


Hits: 136

     ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ และโรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดงาน “มหกรรมรวมพล สมาชิก To Be Number One จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2555 เฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี To Be Number One” ในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ซึ่งตรงกับวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
     โดยมีนายโยธินศร์  สมุทรคีรีจ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธาน มีกิจกรรมประกวดดังนี้ อำเภอ To Be Number One , ชมรม To Be Number One สถานศึกษา, ชมรม To Be Number One สถานประกอบการ, ชมรม To Be Number One หมู่บ้าน / ชุมชน /อบต. ชมรม To Be Number One โรงเรียนขยายโอกาส และมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ตลอดจนกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ มากมาย   ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับสาธารณสุขอำเภอตรอน ได้จัดส่งสมาชิกเข้าประกวดชมรม To Be Number One และมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานด้วย


Hits: 398
เมื่อวันที่ 7 - 10 มิ.ย. 2555 อบต.วังแดง ได้จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำชุมชน ประจำปี 2555 ณ จ.ระยอง จ.จันทบุรี และ จ.พระนครศรีอยุทธยา โดยได้สร้างความสามัคคีระหว่าง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และผู้นำชุมชน ความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ก็เพื่อนำมาปรับใช้กับตำบลวังแดงของเรา  โดยเฉพาะ การบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการขยะในชุมชน พร้อมน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ป่า การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ียว  เพื่อประชาชน คนตำบลวังแดงได้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 980 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 13.205

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810