copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 556 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.335
Categories

Hits: 16
 9 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง , รองนายก อบต.วังแดง , ประธานสภา ,รองประธานสภา , สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ จิตอาสา เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมบึงทับกระดาน ณ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมบึงทับกระดาน


Hits: 5
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีงบประมาณ 2562  จากหน่วยงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 6
5 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 13.00น. งานรถน้ำ ออกล้างทำความสะอาดเครื่องเล่นออกกำลังกาย ที่สวนสาธารณบึงทับกระดาน และล้างอุโบสถวัดวังแดง ม.3


Hits: 4
5 กรกฎาคม 2562 อบต.วังแดง รณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์


Hits: 7
3 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุอาทิตย์ที่10 โดยจัดทุกวันพุธของสัปดาห์ วัตถุประสงค์เพื่องส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ


Hits: 6
27 มิถุนายน 2562 อบต.วังแดง รณรงค์ใส่ผ้าไทย ขอเชิญชวนรณรงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย และสนับสนุนกลุ่มสตรีแม่บ้าน ของอำเภอตรอน ด้วยการแต่งกายด้วยผ้าไทย ผ้าพื้นเมือง ผ้าท้องถิ่น ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์


Hits: 14
วันที่ 27 มิถุนายน 2562 กองการศึกษาฯ นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร และนายประทีป ลำใย รองนายก อบต.วังแดง เข้าร่วมพิธีไหว้ครู พร้อมกับคณะครู ศพด.อบต.วังแดง


Hits: 0
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง เข้าร่วมรับใบประกาศนียบัตร องค์กรดีเด่นในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 จาก นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี


Hits: 0
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้เข้าร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2562 และส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL ชาย/หญิง โดยส่ง นายธีรไชย รักษา และนางสาววริษฐา เม่นวันแดง เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย ของฝ่ายชาย และรางวัลรองชนะลำดับที่ 2 ของฝ่ายหญิง ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์


Hits: 0
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นำโดย ผู้บริหาร พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมเดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลกและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างนายอำเภอกับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ บริเวณวัดบ้านแก่งใต้ไปยังหอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์ ทั้งนี้ นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน ได้เยี่ยมชมบูทของทาง อบต.วังแดง อีกด้วย


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 556 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.335

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810