copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515
Categories

Hits: 7
27 มีนาคม 62 อบต.วังแดง ร่วมกับเยาวชน TO BE NUMBER ONE หมู่ที่ 7 ได้เข้าร่วมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 (ประเภทชุมชน) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเป็นกำลังใจให้กับเยาวชน TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้


 Re X-Ray (4 pictures)
Hits: 8
วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. ศป.ปส.อบต.วังแดง ร่วมกับ ศป.ปส.อำเภอตรอน นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ณ โรงเรียนบ้านวังแดง (สหจิตวิทยาคาร) จำนวนนักเรียนที่เป็๋นกลุ่มเสี่ยงทั้งสิ้น 47 ราย ผลการตรวจมีผลเป็นลบทั้ง 47 ราย


Hits: 12
19 มีนาคม 2562 ศพด. อบต.วังแดง นำโดยคณะครูและนักเรียนเดินรณรงค์เชิญชวนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 62 (พ่อจ๋า แม่จ๋า 24 มีนา 62 อย่าลืมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.)  และเดินรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (คาถา 5 ย.ป้องกันโดนกัด)


Hits: 10
วันที่ 18 มีนาคม 2562 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกด้วยความร่วมมือคณะทำงานโครงการฯ ขอขอบคุณ ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการฯ รวมทั้ง ภาคีเครือข่ายที่สำคัญระดับพื้นที่ ที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ชี้แนะ สุดท้ายขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องที่มิได้ระบุชื่อไว้ในที่นี้ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้มีความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป


Hits: 12
วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น.อบต.วังแดงเข้าจัดกิจกรรมทำความสะอาด "Big Cleaning Day" ช่วยทำความสะอาด เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ บึงทับกระดาน ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 8
18 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีถวายสักการะ และกล่าวราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองท้องถิ่น อันเป็นรากฐานสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการนี้ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ลานเอนกประสงค์ริมน่าน ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 10
วันที่ 16 มี.ค.62 เวลา 11.05 น. สำนักปลัด งานป้องกัน ได้รับประสานงาน ท่านนายกสมนึก ซึ่งได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าสัก บริเวณปลายนาของนาย ดุล ก่อนถึงคอกวัว ในหมู่ที่ 11 ซึ่งไฟกำลังลุกลามจะข้ามไปไหม้ไร่อ้อยของเกษตรกร จึงได้โทรประสานแจ้งเหตุงานป้องกันของเทศบาลตรอน มาช่วยระงับเหตุ ในเวลาต่อมาไฟได้ลุกไหม้ป่าสักจนหมดจึงแนวเขตถนนลูกลัง และไฟไม่สามารถข้ามฝั่งถนนได้ ในเวลาต่อมาจึงทำให้เพลิงได้สงบลง ในเวลา 11.35 น. ค่าความเสียหายป่าสักประมาณ10ไร่


Hits: 3
นที่ 16 มีนาคม 2562 โครงการขุดลอกคลองห้วยพิกุลทอง ม.7 เพื่อให้สามารถรับน้้ำเข้าเก็บที่คลองเพื่อส่งกระจายไปยังพื้นที่เกษตรได้มากขึ้น มีน้้ำต้นทุนสำรองไว้ในกรณีฝนทิ้งช่วงและการเพาะปลูกพืชนอกฤดูกาล ผลิตเพิ่มขึ้น


Hits: 5
วันที่ 15 มีนาคม 2562 อบต.วังแดง จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ประจำปี 2562 ราษฎรในพื้นที่ ผู้นำชุมชน นักเรียนนักศึกษา และอาสาสมัครต่างๆ ที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ และเทคนิคในการดับ และการป้องกันไฟป่า เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และตระหนักถึงผลเสียของการเกิดไฟป่า พร้อมทั้งเกิดความสามัคคีของอาสาสมัคร ที่จะช่วยเหลือในการป้องกันไฟป่า การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสามารถถ่ายทอดความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้


Hits: 11
วันที่ 14 มีนาคม 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการจมน้ำของ ศพด.อบต.วังแดง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ส.ท.เชิดพงษ์ แดงกองโค จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยปฎิบัติงาน และนายวินัย อินสุวรรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810