copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582
Categories

Hits: 15
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลวังแดง โดยมี นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานในการจัดโครงการในครั้งนี้ และมีผู้สูงอายุในตำบลวังแดงเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง


Hits: 11
นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติงาน โครงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ครั้งที่1 ในพื้นที่ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ของโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางต่อไป


Hits: 16
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลวังแดง


Hits: 7
วันที่2 สิงหาคม 2562 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านวังแดงหมู่ที่ 11 ซอย 8 ตลาดนัด โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 6
วันที่2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ได้รับเกียติรจาก นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มาเป็นประธานเปิดโครงการ ฯ โดยมี ส.ท.เชิดพงษ์ แดงกองโค จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมด้วย คณะบริหาร ปลัด อบต. พนักงานส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม


Hits: 8
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมคณะครู ศพด.อบต. วังแดง ให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ จันทร์หอม สาธารณสุขอำเภอตรอน พร้อมคณะกรรมการฯ ที่ออกตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินตามเกณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐาน


Hits: 6
30 ก.ค. 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับใบประกาศและโล่รางวัล จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด
1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อ.พิชัย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อ.ฟากท่า


Hits: 10
30 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ นางดุษณี เจียรใจรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะ ตามแนวทางการจัดการขยะตามหลัก  3 Rs  ณ บ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6 ตำบลวังแดง


Hits: 41
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมต้อนรับคณะผู้ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์ ที่บริเวณบึงทับกระดานหมู่ที่ 11 ตำบลวังแดงอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​เดินทาง​มา​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติศิริสมบูรณ​ อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี​ นายมานิต​ อน​ร​ร​ฆ​มา​ศ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายพิภัช​ ประจัน​เขตต์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ พ.อ.วิสิษฐ์​ ทรัพย์สิน​ รอง​ผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 35​ นายนิพนธ์​ อุปการัตน์​ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายสกุลไชย​ จูมทอง​ นายอำเภอตรอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด​ ระดับอำเภอ​องค์กร​ปกครองส่วนท้องถิ่น​ ประชาชนจิตอาสา​ จำนวนกว่า​​ 500​ คนเข้าร่วม​ ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในโอกาสมีมงคลวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ดังนี้คือ 1 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ​ คูคลอง​ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 2 โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน โดยเปิดตลาดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้สวนสาธารณะบึงทับกระดาน เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของอำเภอ ในการดำเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 
 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโอกาสนิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 
 2 เพื่อให้ทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีสมัครสมานสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ แล้ววันนี้อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเกิน 1 เปิดป้ายโครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 2 ปลูกต้นรวงผึ้งและต้นทรงบาดาลจำนวน 500 ต้น 3 ปล่อยปลา จำนวน 200,000​ตัว​ เป็นพันธุ์ปลายี่สกเทศ​ 150,000 ตัว​ ปลาสร้อยขาว​ 50,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารได้รักษาความสมดุลระบบนิเวศ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงทับกระดานเพื่อเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติได้เป็นคลองสวยน้ำใสต้นแบบ ต่อไป


Hits: 20
วันที่ 18 กรกฏาคม 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ บริเวณบึงทับกระดาน หมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง  โดยมีนายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810