copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 883 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.700
Categories

Hits: 25
ประกาศๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 อายุ 2-5 ปี  ท่านใด มีลูกหลานในวัยนี้ สามารถติดต่อสมัครได้ในวันเวลาทำการ


Hits: 99
 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี 2561 โดยปีนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เป็นเจ้าภาพ โดยดำเนินการเสร็จไปด้วยดี และในปีหน้า องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงช่วงต่อเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี 2562  ต่อไป. ยินดีต้อนรับครับ


Hits: 43
เมื่อวันที่ 15 ก.พ.61 ศูณย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง ได้จัดทำโครงการนวัตกรรมนำสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค และขอบพระคุณ นายสุบิน แตงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ  ที่มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับยุงลายให้กับเด็กๆนักเรียนคะ


Hits: 41
เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 เวลา 15.00น. สำนักปลัด งานป้องกัและบรรเทาสาธารภัย ได้ล้างทำความสะอาดลานอเนกประสงค์/ถนน/และสนามบอลเล่ย์บอลเพื่อจัดเตรียมสถานที่ให้กับนักกีฬาได้ทำการซักซ้อมไปแข่งขันในงานกีฬาและเพื่อต้อนรับประชาชนที่มาติดต่อราชการและใช้บริการในสถานที่ อบต.วังแดง


Hits: 69

  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2561 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะครู ศพด.อบต.วังแดง การจัดประสบการณ์เรียนรู้ การประดิษฐ์สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง และวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2561ได้ศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลดงขุยเกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป      


Hits: 16
เมื่อวันที่11 ก.พ.61 เวลา 11.00น. สำนักปลัด งานป้องกัน ได้รับประสานขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ(อเนกประสงค์)ล้างทำความสะอาดเมรุ วัดสัจจา ในหมู่ที่10 เพื่อจัดงานณาปณกิจศพ


Hits: 17
 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์  2561 นายสุบิน แตงเพ็ชร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการต้อนรับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตฯ มาสัมภาษณ์ขอข้อมูลต่างๆและคำแนะนำเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยของ  อบต.เพื่อไปทำนำเสนอประกวดของโรงเรียนที่จังหวัดเรื่องการสร้างจิตสำนึกของเยาวชนกับการจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียนและชุมชน


Hits: 30
เมื่อวันที่ 6 – 9  กุมภาพันธ์  2561  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.วังแดง   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ณ จังหวัดตาก  และจังหวัดสุโขทัย   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มวิสัยทัศน์ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  ทำให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ มีความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายต่าง ๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานเพิ่มมากขึ้น  ได้รับการศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีความโดดเด่นในด้านบริหารจัดการที่ดี   น้อมนำพระราชดำรัสปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ในการพัฒนาตำบล   และเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี และความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานระหว่างคณะผู้บริหาร  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 26
เมื่อวันที่  1-2  กุมภาพันธ์  2561  กองส่งเสริมการเกษตร  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดทำโครงการตำบลพอเพียง  ประจำปี พ.ศ. 2561  เข้าศึกษาดูงานไร่กำนัลจุล  หมู่ที่ 3  ตำบลวังชมภู  อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย  สนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของรัฐบาล   ให้ประชาชนได้รับประสบการณ์จริงจากการศึกษาดูงานและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่   ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานได้เข้าชมจุดเรียนรู้สวนเกษตรในไร่กำนันจุลไร่สวนเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำวิธีการทำไร่ผสมผสานกลับมาพัฒนาในพื้นที่ของตนเองได้


Hits: 14
เมื่อวันที่  24 – 25   มกราคม  2561 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง   ได้จัดทำโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นและผู้นำชุมชน (เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ  เขื่อนสิริกิติ์  ตำบลผาเลือด  อำเภอท่าปลา  จังหวัดอุตรดิตถ์   โดยวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน   และพนักงานส่วนท้องถิ่น ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต  ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต  เสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ อปท.  เกิดการสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการป้องกันปราบปรามการทุจริต และเพื่อเผยแพร่กฎหมายในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ซึ่งในการจัดโครงการนี้ได้มีผู้เข้าร่วมโครงการให้ความสนใจในการศึกษาหาความรู้ และกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ที่สนุกสนานเกิดความเข้าใจในการป้องกันการทุจริต


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 883 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.700

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810