copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 556 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.335
Categories

Hits: 12
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และ ศป.ปส.อ.ตรอน เข้าร่วมให้การต้อนรับนายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 7
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบลฯ เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม นำโดย อาจารยปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี และ นางสาวสุนิษา ฝึกฝน ขอพบปะพูดคุย สนทนากลุ่ม กับตัวแทนประชาคมในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์บึงทับกระดาน


Hits: 10
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. อบต.วังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และลูกจ้างฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 15
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 9
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ให้การ ต้อนรับ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์ พร้อมคณะ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม โดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ และตอบคำถามพี่น้องประชาชนเรื่องการแก้ไขปัญหาถนนต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 15
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยคณะผู้สูงอายุตำบลวังแดง เข้าศึกษาดูงานโรงเรียน ผู้สูงอายุ อบต.คอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 15
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลวังแดง โดยมี นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานในการจัดโครงการในครั้งนี้ และมีผู้สูงอายุในตำบลวังแดงเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง


Hits: 11
นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติงาน โครงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ครั้งที่1 ในพื้นที่ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ของโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางต่อไป


Hits: 16
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลวังแดง


Hits: 7
วันที่2 สิงหาคม 2562 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านวังแดงหมู่ที่ 11 ซอย 8 ตลาดนัด โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 556 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.335

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810