copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515
Categories

Hits: 3
วันที่ 10 พ.ค.62 เวลา 16.16น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มอบให้ จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปมอบสังกะสีจำนวน 1 แผ่นให้กับน.ส.สมฤทัย ยศปัญญา 209 หมู่ที่ 3 ต.วังแดง ผู้ประสบเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 7 พ.ค 62


Hits: 10
วันที่ 10พ.ค.62 เวลา 09.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เม.ย.62 ที่ผ่าน จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังแดง


Hits: 8
วันที่ 10 พ.ค. 62 เวลา 09.00 น สำนักปลัด ร่วมกับ เยาวชน TO BE NUMBER ONE จัดกิจกรรม สร้างรายได้ (อบรมทำขนม) ซึ่งมีกลุ่มเยาวชน หมู่ที่ 3 และ หมู่ที่ 7 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


Hits: 8
วันที่ 9 พ.ค.62 เวลา 14.30 น.สำนักปลัด งานป้องกัน ได้รับแจ้งเหตุว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ข้างทางและกำลังจะลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชน ณ ทางแยกด่านตราชั่งขาเข้าหมู่บ้านห้วยพิกุลทอง งานป้องกันได้นำรถน้ำดับเพลิงเข้าพื้นที่ระงับเหตุร่วมกับ อบต.น้ำอ่าง และ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตรอน สภ.ป่าคาย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามเข้าบ้านเรือนประชาชนจำนวน 3 หลังคาเรือน ในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลงและควบคุมเพลิงไว้ได้


Hits: 5
วันที่ 9 พ.ค.62 เวลา 10.00น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ส่งมอบสังกะสี ให้กับนาย สงวน นพรัตน์ บ้านเลขที่ 148 ม.11 ต.วังแดง ผู้ประสบเหตุวาตภัยที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัยในวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา


Hits: 5
วันที่ 8 พ.ค.62 เวลา 15.30น.สำนักปลัดในนามตัวแทน อบต.วังแดง ได้ส่งมอบสังกะสี ให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัยนางทิฆัมพร เชื้อต่าย ในหมู่ที่ 10 ประสบเหตุวาตภัยคอกเลี้ยงวัวได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในวันที่ 7 พ.ค. ที่ผ่านมา


Hits: 6
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่1  สัปดาห์ที่2
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โดยมีการร่วมกิจกรรมต่างๆมากมาย


Hits: 4
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุมอำเภอตรอน โดยมี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี


Hits: 6
เมื่อวันที่ 2 พ.ค.62 เวลา 14.20น. สำนักปลัด งานป้องกันฯ ได้รับแจ้งว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้ป่าก่อไผ่บริเวณข้างวัดบ้านใหม่บ้านโพธิ์เย็นหมู่ที่ 6 จุดเกิดเหตุบริเวณริมแม่น้ำกำลังจะลุกลามเข้าหลังวัดและสวนผลไม้ของชาวบ้าน อบต.วังแดงได้นำรถน้ำพร้อมแจ้งประสานงานขอรับการสนับสนุนรถน้ำดับเพลิงจากเทศบาลตรอน เข้าระงับเหตุร่วมกันฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลามขยายเป็นวงกว้าง ด้วยความทุกลักทุเล เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่อำนวยในการปฏิบัติหน้าที่ ในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลง ใช้เวลาในการควบคุมเพลิงประมาน 35 นาที ค่าความเสียครั้งนี้  1. มีกอไผ่จำนวน 3 กอ   2.สวนผลไม้เสียหายบางส่วน    สาเหตุการเกิดไฟไหม้ครั้งนี้จากการสอบถามประชาชนผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ น่าจะเป็นคนนอกพื้นที่มาเอารังผึ้งตามต้นไม้ ทำการจุดไฟเพื่อเอารังผึ้งจึงทำให้เกิดเหตุไฟไหม้  ผลการปฏิบัติหน้าที่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค


Hits: 12
1พ.ค.62 เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่ 1ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอตรอน ท่านสกุลไชย  จูมทอง มาเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
1.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ
2.  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม
5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ
6. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป 

      ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุ
 1. ด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน  
 2. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง
 3. ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกกของกลุ่ม
 4. ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย
 5. ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.293 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 6.515

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810