copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.456
Categories

Hits: 34
เมื่อวันที่ 7 - 8  กุมภาพันธ์  2560  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ 2560-2562 ) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน มีความเดือดร้อนในเรื่องเส้นทางการขนส่งพืชผลทางการเกษตร ซึ่งถนนมีความชำรุดทรุดโทรมหลายเส้นทาง และเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ในการเสนอปัญหาแนวทางแก้ไขและความต้องการในหมู่บ้านของตนเอง  เพื่อรวบรวมข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ 2560-2562 )   เพิ่มเติม  (ฉบับที่1)  ของ อบต.วังแดง ให้สอดคล้องตามสถานการณ์ความจริงในพื้นที่ปัจจุบัน ซึ่งการจัดประชาคมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้การจัดประชาคนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 29
เมื่อวันที่  2 - 3 กุมภาพันธ์  2560  กองส่งเสริมการเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดทำโครงการตำบลพอเพียง โดยมีการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน  ณ  ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร  หมู่ที่  ๑๑   ตำบลเนินมะกอก  อำเภอบางมูลนาก   จังหวัดพิจิตร  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิต  เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน  มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปลอดจากสารพิษ  และสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบาลของรัฐบาล  โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ได้ได้ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน  ทำให้ประชาชนที่เข้าศึกษาดูงานได้รับความรู้และแนวทางปฏิบัติตนเองให้ดำรงค์อยู่ในแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


Hits: 24
เมื่อวันที่ 3  กุมพาพันธ์  2560   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการหนูน้อยเรียนรู้จังหวัด ณ พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก  อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง ได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ทัศนศึกษา และส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีความรักในท้องถิ่นบ้านเกิดของตนเองอีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้อนุรักษณ์ความเป็นท้องถิ่นของตนเองไว้และทำให้เด็กนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้ดีมากขึ้น  ซึ่งการทัศนศึกษาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรในการให้ความรู้แก่คณะครูและนักเรียน ทำให้โครงการนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 24
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕60 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนเอง และอยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีคุณธรรม ส่งเสริมความสามารถในการแสดงออกของเด็กทางด้านการกีฬา ดนตรี วิชาการ อย่างถูกต้องและเหมาะสม และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาของเด็กให้เต็มศักยภาพ ซึ่งการจัดกิจกรรมได้รับความร่วมมือและสนับสนุนของขวัญให้กับเด็กนักเรียนจากคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปกครองนักเรียน ทำให้การจัดกิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย


Hits: 25
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเทศมนตรีเทศบาลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกแห่ง เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการ "หนึ่งใจ...เดียวกัน" มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โปรดให้ ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานตามโครงการฯ ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ในอำเภอตรอน ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็นหมู่ที่ 6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 14
เมื่อวันที่  10 มกราคม  2560 กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และอาสาสมัครดูแลคนพิการ  ได้มอบเงินและมอบผ้าห่มช่วยเหลือคนพิการยากไร้ ในพื้นที่ตำบลวังแดง จำนวน 10 ราย  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการดำรงชีพให้คนพิการมีกำลังในการกายภาพบำบัดตนเองให้กลับมาสู่สภาวะที่ปกติได้


Hits: 21
เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  2559  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสร้างสุขภาพพลาอนามัย  ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี  มีคำสั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ  เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการ พนักงาน มีกิจกรรมในองค์มากขึ้นและส่งเสริมให้บุคลากรในองค์มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานทุกกองในการร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในครั้งนี้


Hits: 12
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดทำโครงการ “ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ” ณ บ้านวังแดงสิบเอ็ด หมู่ที่ ๑๑ โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารพบผู้นำชุมชนและประชาชน มีความเข้าใจตรงกัน เกิดการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและแก้ไขปัญหานั้นได้ทันเหตุการณ์ เกิดความรัก ความสามัคคี และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ดังนั้นการจัดทำโครงการฯ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันช่วยให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืนต่อไป


Hits: 29
 ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 59 - 4 ม.ค. 60 เป็นช่วงที่ประชาชนใช้รถใช้ถนนเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อบต.วังแดงจึงได้ตั้งด่านตรวจเพื่อบริการประชาชน และประกาศมาตรการ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงวและพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ตำบลวังแดง ตามมาตราการ 1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


Hits: 29
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมจัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย)  ณ บริเวณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่ง อบต.วังแดง ได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  และกิจกรรม อปท.ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.456

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810