copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582
Categories

Hits: 3
วันที่ 21 สิงหาคม 2562 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง พร้อมพนักงานฯ ร่วมกันปฏิบัติกิจกรรมสาธารณะประโยชน์พัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (บึงทับกระดาน) โดยร่วมปลูกดอกคูณนายตื่นสายเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับผู้ที่แวะเข้ามาพักผ่อนหรือจัดกิจกรรมต่างๆ


Hits: 4
วันที่ 20-21 ส.ค.62 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกองช่าง สนับสนุนรถกระเช้าและเครืองมืออุปกรณ์ ได้ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ที่ไประสายไฟและตัดแต่งต้นไม้รอบๆอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง


Hits: 7
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง. ให้การต้อนรับเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งได้จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ประจำปี 2562 โดยมอบถุงยังชีพให้กับครอบครัวเด็กพิการ จำนวน 25 ราย ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 5
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การช่วยเหลือครอบครัวเด็กที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและสมควรได้รับการสงเคราะห์ในพื้นที่ตำบลวังแดง จำนวน 2 ราย คือราย ด.ญ นับดาว นวลเกลื่อน และ ด.ญ ฐิติวรกานต์ พรมเทียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 12
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และ ศป.ปส.อ.ตรอน เข้าร่วมให้การต้อนรับนายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้านการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 7
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานส่วนตำบลฯ เข้าร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับคณะนักวิจัยและผู้ประเมินภาคสนาม นำโดย อาจารยปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี และ นางสาวสุนิษา ฝึกฝน ขอพบปะพูดคุย สนทนากลุ่ม กับตัวแทนประชาคมในพื้นที่ ณ อาคารอเนกประสงค์บึงทับกระดาน


Hits: 10
วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. อบต.วังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงาน และลูกจ้างฯ เข้าร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 15
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อมารดาและผู้มีพระคุณ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 9
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ให้การ ต้อนรับ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์ พร้อมคณะ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม โดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ และตอบคำถามพี่น้องประชาชนเรื่องการแก้ไขปัญหาถนนต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 15
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยคณะผู้สูงอายุตำบลวังแดง เข้าศึกษาดูงานโรงเรียน ผู้สูงอายุ อบต.คอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810