นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 21 guests online
Gallery

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.818
Categories

Hits: 49
วันที่ 22 ก.ย 65 กองสวัสดิการสังคม ชมรมผู้สูงอายุตำบลวังแดง เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ 
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ ความรู้ของดีบ้านฉัน ณ อบต.หาดสองแคว


Hits: 46
16/09/2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังแดง  นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดงคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการ , อนุกรรมการ , คณะทำงานกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานของเทศบาลตำบลเนินมะกอก ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมที่จะให้ความรู้ ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการและอนุกรรมการกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ฯ ซึ่งจะทำให้การจัดทำโครงการในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ณ ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตรสิรินธร หมู่ 11 ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร


Hits: 37
15/09/2565 นำโดย นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง  เปิดประชุม มอบนโยบายในการปฏิบัติงานและมอบชุดเครื่องแบบให้กับ อปพร. อบต.วังแดง ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง


Hits: 31
15/09/2565 นำโดย นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง พร้อมคณะ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) หมู่ที่ 10 จำนวน 2 ราย


Hits: 31
13/09/2565 เวลา09.00น. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญคณะกรรมการศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลวังแดง เข้าร่วมวางแผนให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่ม(ธงสีแดง/ธงสีเหลือง) รายกรณี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 56
12/09/2565 “มีทุกข์ร่วมปรึกษา มีปัญหาช่วยกันแก้ไข”วันนี้นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ลงดูพื้นที่ หมู่11ซอย8 ปรับพื้นที่เพื่อเทถนน คสล.แทนพื้นที่เก่าที่ชำรุดเป็นหลุ่มเป็นบ่อน้ำขัง พี่น้องใช้สัญจรไปมาลำบาก แก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่


Hits: 16
9/9/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความเป็นห่วงพี่น้องออกพื้นที่ สั่งการตรวจดูการทำถนนแอสฟัลต์ติคซอย4 บ้านวังแดงหมู่11 เพื่อแก้ไขให้กับพี่น้องที่ใช้เส้นทางสัญจร


Hits: 38

วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดงร่วมกับสำนักปลัด จัดกิจกรรมโครงการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565โดยมีผลการตัดสินการประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต ดังนี้

1.ประเภทนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ป.1 - ป.6

ชนะเลิศ ด.ช. อณาวินล์ เนียมจุ้ยโรงเรียนบ้านใหม่(เยาวชนประชาสงเคราะห์)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. สุวิชญาน์ กกหนุ่น โรงเรียนวัดบ้านใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ลออลักษมี แก้วคูณ โรงเรียนบ้านวังแดง(หมู่สองสามัคคี)

2. ประเภทนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ม.1 - ม.6

ชนะเลิศ ด.ญ. อุไรวรรณ ลำใยโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ญ. กัลยรัตน์ นาคแดง โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ญ. ธันยพร บางโม โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)

3.ประเภทประชาชนทั่วไป ช่วงอายุ 18 - 30 ปี

ชนะเลิศ นายแสนดี หาญกาย

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายธนพล ภูนวล

รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.นุชนารถ ปานคำ

4.ประเภทประชาชนทั่วไป ช่วงอายุ 31 ปีขึ้นไป

ชนะเลิศ น.ส.พีรภาร์ ลบช้าง

รองชนะเลิศอันดับ 1 นายศังกร มาทองแดง

รองชนะเลิศอันดับ 2 น.ส.สาวิกา กัดฟัก


Hits: 51
06/09/2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.วังแดง ได้ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเด็กนักเรียน ของเล่น ทำความสะอาดบริเวณภายในและภายนอกอาคารเรียน เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่ระบาดโรคมือเท้าปาก และโรคโควิด-19


Hits: 44
2 กันยายน 2565 อบต.วังเเดง จ.อุตรดิตถ์ นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายกอบต.วังแดง พร้อมคณะเข้าศึกษาดูงาน กองการศึกษา  ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ่เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ เพื่อนำความรู้ที่ได้มาร่วมกันช่วยพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงของเราต่อไป


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 850 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 15.818

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810