copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 492 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.188
Categories

Hits: 24
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมต้อนรับคณะผู้ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์ ที่บริเวณบึงทับกระดานหมู่ที่ 11 ตำบลวังแดงอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้ง​จิตร​ไพศาล​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​เดินทาง​มา​เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิตติศิริสมบูรณ​ อดุลยเดชสยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยมี​ นายมานิต​ อน​ร​ร​ฆ​มา​ศ​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ นายพิภัช​ ประจัน​เขตต์​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ พ.อ.วิสิษฐ์​ ทรัพย์สิน​ รอง​ผู้​บัญชาการ​มณฑล​ทหารบก​ที่​ 35​ นายนิพนธ์​ อุปการัตน์​ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์​ นายสกุลไชย​ จูมทอง​ นายอำเภอตรอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด​ ระดับอำเภอ​องค์กร​ปกครองส่วนท้องถิ่น​ ประชาชนจิตอาสา​ จำนวนกว่า​​ 500​ คนเข้าร่วม​ ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและในโอกาสมีมงคลวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ดังนี้คือ 1 โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ​ คูคลอง​ เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต 2 โครงการ 1 อำเภอ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 3 โครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน โดยเปิดตลาดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้สวนสาธารณะบึงทับกระดาน เป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติของอำเภอ ในการดำเนินการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 
 1 เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระโอกาสนิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 
 2 เพื่อให้ทุกภาคส่วนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีสมัครสมานสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ แล้ววันนี้อำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้จัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติเกิน 1 เปิดป้ายโครงการเพิ่มสวนหย่อมสวนสาธารณะให้แก่ชุมชน 2 ปลูกต้นรวงผึ้งและต้นทรงบาดาลจำนวน 500 ต้น 3 ปล่อยปลา จำนวน 200,000​ตัว​ เป็นพันธุ์ปลายี่สกเทศ​ 150,000 ตัว​ ปลาสร้อยขาว​ 50,000 ตัว เพื่อเป็นแหล่งอาหารได้รักษาความสมดุลระบบนิเวศ 4 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบึงทับกระดานเพื่อเป็นสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติได้เป็นคลองสวยน้ำใสต้นแบบ ต่อไป


Hits: 20
วันที่ 18 กรกฏาคม 2562  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรม "เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก" ณ บริเวณบึงทับกระดาน หมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง  โดยมีนายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานในพิธี


Hits: 4
วันที่ 12 ก.ค.62 เวลา 14.00น สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้น้ำรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ล้างทำความสะอาดอุโบสถวัดท่าอวน หมู่ที่1 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของหมู่บ้าน


Hits: 4
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 กองการศึกษาฯ นำโดย นายวินัย เชื้อน่วม เลขานุการฯ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ศพด. อบต.วังแดง ร่วมแห่เทียนเข้าพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น อำเภตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 8
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง เข้าร่วมให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 17 พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาพื้นที่และตรวจความพร้อมในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนสาธารณะบึงทับกระดาน ตำบลวังแดง


Hits: 30
10 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง เข้าร่วมกิจกรรมทำเสวียน ณ บึงทับกระดาน และภายในอบต.วังแดง เพื่อลดการใช้ปุ๋ย ลดขยะ ลดปัญหามลพิษ ลดปัญหาหมอกควัน สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 


Hits: 15
 9 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง , รองนายก อบต.วังแดง , ประธานสภา ,รองประธานสภา , สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ จิตอาสา เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมบึงทับกระดาน ณ บริเวณศาลาแปดเหลี่ยมบึงทับกระดาน


Hits: 5
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานเปิดโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู ปีงบประมาณ 2562  จากหน่วยงานศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 6
5 กรกฎาคม 2562 เมื่อเวลา 13.00น. งานรถน้ำ ออกล้างทำความสะอาดเครื่องเล่นออกกำลังกาย ที่สวนสาธารณบึงทับกระดาน และล้างอุโบสถวัดวังแดง ม.3


Hits: 4
5 กรกฎาคม 2562 อบต.วังแดง รณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 492 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.188

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810