copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 492 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.188
Categories

Hits: 9
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ให้การ ต้อนรับ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายก อบจ.อุตรดิตถ์ พร้อมคณะ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคม โดยการติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ และตอบคำถามพี่น้องประชาชนเรื่องการแก้ไขปัญหาถนนต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 15
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยคณะผู้สูงอายุตำบลวังแดง เข้าศึกษาดูงานโรงเรียน ผู้สูงอายุ อบต.คอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 14
วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้สูงอายุตำบลวังแดง โดยมี นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานในการจัดโครงการในครั้งนี้ และมีผู้สูงอายุในตำบลวังแดงเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุม อบต.วังแดง


Hits: 9
นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติงาน โครงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่3 ครั้งที่1 ในพื้นที่ภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 5-6 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ของโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทางต่อไป


Hits: 11
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 - 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะกรรมการบริหารและที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลายชุมพล จำนวน 30 ท่าน เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารตำบลวังแดง


Hits: 7
วันที่2 สิงหาคม 2562 โครงการซ่อมแซมถนน บ้านวังแดงหมู่ที่ 11 ซอย 8 ตลาดนัด โดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 6
วันที่2 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและการป้องกันภัยแก่ประชาชน ได้รับเกียติรจาก นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มาเป็นประธานเปิดโครงการ ฯ โดยมี ส.ท.เชิดพงษ์ แดงกองโค จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ พร้อมด้วย คณะบริหาร ปลัด อบต. พนักงานส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 60 คน โดยได้รับเกียรติคณะวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม


Hits: 6
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม นำโดย นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมคณะครู ศพด.อบต. วังแดง ให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ จันทร์หอม สาธารณสุขอำเภอตรอน พร้อมคณะกรรมการฯ ที่ออกตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามประเมินตามเกณฑ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาตรฐาน


Hits: 6
30 ก.ค. 2562 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้ารับใบประกาศและโล่รางวัล จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดีเด่น ระดับจังหวัด
1. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อ.ตรอน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลคอรุม อ.พิชัย
3. องค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน อ.ฟากท่า


Hits: 9
30 กรกฏาคม 2562 เวลา 08.30  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ นางดุษณี เจียรใจรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปลักแรด พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล แกนนำหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะ ตามแนวทางการจัดการขยะตามหลัก  3 Rs  ณ บ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6 ตำบลวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 492 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.188

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810