นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.705
Categories

Hits: 15
20/05/2563 ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2563 อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง และวัดเขาเหล็ก จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506


Hits: 8
18 พ.ค.63 เวลา 09.30น. กองสาธารณสุข,กองการศึกษา,สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการออกพ่นฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น หมู่ที่ 6


Hits: 7
15/05/2563 วันนี้ได้เกิดเพลิงไหม้บริเวณพื้นที่บ้านป่าควง ม.9 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ รถน้ำ อบต เข้าฉีดน้ำระงับเหตุได้เรียบร้อย


Hits: 20
14/05/2563 กองสาธารณสุข กับผู้ประกอบกิจการตลาด ประชุมแนวทางการเปิดตลาดนัดตามแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา


Hits: 35
วันที่ 13 พ.ค.63 เวลา 10.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ร่วมกับ กองช่าง ออกดำเนินการมอบวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัย ให้กับผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน (วาตภัย) ในหมู่ที่ 1,2,3,6,7,11 จำนวน 13 ราย


Hits: 16
6 พ.ค.63 เวลา 10.00น. นายก อบต.วังแดง พร้อม จนท.อบต.วังแดง ลงพื้นที่สำรวจสถานที่พักสงฆ์ป่าเขาเหล็ก ปรึกษาหารือ กับพระพิเชษฐ์ โทนสังข์อินทร์ผู้ใหญ่บ้าน ม.3 กำนันตำบลวังแดง ปลัดอำเภอตรอน ข้อสรุปเบื้องต้น ขอใช้สถานที่ปฏิบัติธรรม (ศาลาอเนกประสงค์)ให้เป็นสถานที่กักตัวกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โควิด 19 เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ตำบลวังแดง


Hits: 7
วันที่ 27 เม.ย.63 เวลา 08.30น. กองสาธารณสุข จนท.กองการศึกษา จนท.งานป้องกันและบรรเทา ร่วมกันดำเนินการออกพ่นน้ำยาฆ่าเซื้อเพื่อป้องกันเชื้อโรคโคโรนา โควิด -19 หมู่ที่ 3 บ้านวังแดง


Hits: 23
24/4/63  อบต.วังแดงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ นำน้ำยาทำความสะอาดเช็ดฆ่าเชื้อไปมอบให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ทั้ง12หมู่บ้านเพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 พร้อมกับมอบหมายแบ่งเจ้าหน้าที่อีกชุด นำเจลล้างมือ และสเปรย์ทำความสะอาด ไปมอบให้กับด่านตรวจคัดกรองไวรัสโควิค-19 ทั้ง11ด่าน  เพื่อสนับสนุนการตั้งด่านคัดกรองศูนย์รับแจ้งบุคคลเข้าออกหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังป้องกันลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 12 หมู่บ้านและศาสนสถานในพื้นที่ตำบลวังแดง อำเถอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 26
22/04/2563 อบต.วังแดงออกพื้นที่ ช่วงเช้าได้ให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณจัดงาน เพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 ให้กับพี่น้องที่จะไปร่วมงานวัดบ้านใหม่เยาวชน เนื่องจากจะมีงานเผาศพตอนช่วงบ่าย


Hits: 17
ระหว่างเดือนเมษายน 2563 อบต.วังแดง ออกพื้นที่หมู่7 บ้านห้วยพิกุลทอง และวัดเขาเหล็ก จากเหตุการภาวะภัยแล้งที่ยาวนานก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค  ทางองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้จัดรถบรรทุกน้ำ ออกให้บริการแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ราษฎร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฏร หมู่บ้านไหนที่ได้รับความเดือดร้อน ติดต่อได้ที่สำนักงานปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง โทร 055-491-506


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.705

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810