นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.705
Categories

Hits: 6
28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมจิตอาสาพระราชทาน อำเภอตรอน ทำความสะอาดรอบบริเวณวัดวังแดงหมู่ที่สอง เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว


Hits: 5
28 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงเข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 2
22 กรกฎาคม 2563  งานป้องกันฯและก่องช่างร่วมกับชาวบ้านหมู่ที่ 7 บ้านพิกุลทอง ทำกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ในหมู่บ้าน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10


Hits: 4
256322 กรกฎาคม ๒๕๖๓ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.วังแดง ศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลจริมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่งเสริมสุขภาพ และเป็นศูนย์การเรียนรู้เสริมสร้างภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต พร้อมทั้งให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง


Hits: 3
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐น. นำโดยหัวหน้าสำนักปลัด  กองสาธารณสุขฯ จพง.ป้องกัน ผอ.รพ.สต.บ้านวังแดงและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ลงพื้นในกรณีร้องเรียน/ร้องทุกข์ เรื่องเผาขยะในชุมชน จนท.ได้ให้คำแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาจุดเผาขยะในชุมชน โดยให้ฝังกลบขยะที่ย่อยสลายและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ผู้ถูกร้องเรียนรับทราบและให้ความร่วมมือจะไม่จุดไฟเผาขยะอีก หมู่ที่ ๒ บ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์


Hits: 4
วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ศูนย์อนามัยพิษณุโลก ได้ออกเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน " ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง "


Hits: 5
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ปิดโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ ปี 2563 โดยมีกิจกรรมรณรงค์และอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการนำขยะมาใช้ประโยชน์โดยขยะรีไซเคิล เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมให้ประชาชนมีการคัดแยกขยะ และมีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชนต่อไป


Hits: 3
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่จาก สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 จ.พิษณุโลก ได้เข้ามาดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำประปาตามแผนเก็บตัวอย่างน้ำประปาหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาควบคุมระบบน้ำประปาหมู้บ้านให้มีคุณภาพน้ำประปาได้มาตรฐาน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายนิวัฒน์ พงศ์พงันเป็นผู้ประสานงาน นายสมชาย ไวยกูลทำหน้าที่ให้ข้อมูลและนายภานุพงษ์ รักวิง ทำหน้าที่ พขร.


Hits: 7
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศพด.อบต.วังแดงจัดประชุมผู้ปกครอง​ ภาคเรียนที่1/2563 ณ​ อาคารเอนกประสงค์​ รพ.สต.วังแดง


Hits: 1
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัด อปท. ผู้อำนวยการกองคลังของ อปท.ในเขตพื้นที่ นางเอื้องชมพู กิจสวน ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลังและการพัสดุ ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) โดยนายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก และนายอิทธิพร จิระพัฒนากุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.705

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810