copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582
Categories

Hits: 6
16 ธันวาคม 2562 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอตรอน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านวังแดงสถานีตำรวจภูธรตรอน จัดโครงการ กิจกรรมในการดำเนินงานของ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อบต.วังแดง ปฏิบัติการ Re X-Ray ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกับผู้ผ่านการบำบัดและกลุ่มเสี่ยงพื้นที่ตำบลวังแดง ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง โดยมีกลุ่มเป้าหมายส่งตรวจปัสสาวะทั้งสิ้น 12 หมู่บ้่านในพื้นที่ตำบลวังแดง 


Hits: 11
3 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ9.00น. นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมเปิดงานกีฬาของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเมืองตรอน2 ที่สนามโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิต


Hits: 4
คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา-กรีฑา ตำบลวังแดงต้านยาเสพติดร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเมืองตรอน 2 ณ โรงเรียน บ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) ในระหว่างวันที่ 9-13 ธันวาคม 2562 ซึ่งในวันที่ 11 ธ.ค. 2562 ผลการแข่งขันวิ่งเปรี้ยว อบต.วังแดง แพ้ ร.ร.วังแดง(สหจิตวิทยาคาร) 2-0 และการแข่งขันฟุตบอล 7 คน อบตจ.วังแดงชนะ ร.ร.บ้านท่าอวน 6-5


 Zero Tolerance (4 pictures)
Hits: 12
Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุตรดิตถ์ ภายใต้แนวคิด Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมทั้งประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อสร้างความตระหนักของผู้คนในเรื่องการทุจริต อันส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่นคงของรัฐบาล เป็นตัวถ่วงการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังทำลายรากฐานของประชาธิปไตย และสร้างความตระหนักในบทบาทของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตในการต่อสู้และป้องกัน ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ การแสดงจากชมรม to be number one และการแสดงละครเวทีต้านทุจริต โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
 ในการนี้ นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วย พนักงาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่ง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศ ผลการประเมินจังหวัดอุตรดิตถ์ได้คะแนนร้อยละ 90.23 ระดับ A ลำดับที่ 18 ของประเทศ โดยมีหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 80 แห่งที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 คะแนน จำนวน 14 แห่ง ไม่ผ่าน จำนวน 66 แห่ง ซึ่งมี 5 หน่วยงาน ที่ได้คะแนน 85 คะแนนขึ้นไป คือ เทศบาลตำบลบ้านโคก เทศบาลตำบลพระเสด็จ เทศบาลตำบลท่าปลา องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝาย อีกทั้ง รัฐบาลไทย สำนักงาน ป.ป.ช. องค์การต่อต้านการคอร์รัปชั่น(ประเทศไทย) ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วน กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ซึ่งกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดงานพร้อมกัน จังหวัดอุตรดิตถ์กำหนดจัด ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมประกอบด้วย พิธีประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน พิธีมอบรางวัลหน่วยงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน การเสวนา “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” การแสดงละครเวทีการต่อต้านการทุจริต การแสดงจากชมรม To Be Number One โดยมีการถ่ายทอดสด ทางเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุตรดิตถ์ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 4
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้รับเกียรติจากท่านผู้ใหญ่เดชาชัย ปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4 ตำบลวังแดง เป็นประธานมอบรางวัลพร้อมใบประกาศให้กับผู้ที่ชนะการประกวดนกหัวจุก ณ สถานที่บริเวณตลาดน้ำเต้า หน้าอำเภอตรอน


Hits: 31
ยิ่งใหญ่สวยงามตระการตา "ไหลแพไฟ วันพ่อแห่งชาติ”  พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ"  ปีที่21 หนึ่งเดียวในไทย ท้องถิ่นอำเภอตรอน 7 แห่ง ร่วมพสกนิกรรำลึกเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.9
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 62 ที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ท่าน้ำหน้าวัดวังแดง หมู่ 3 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  นายไพบูลย์  วีรบุตร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนแพไฟเฉลิมพระเกียรติ ในงานประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 แห่งราชวงศ์จักรี ตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม “วันพ่อแห่งชาติ” 
ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ริมน้ำน่าน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง นายเกรียงไกร  กิจประเสริฐ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแก่ง พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างและพสกนิกรชาวไทยในพื้นที่อำเภอตรอน ร่วมจุดเทียนชัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่9 แห่งราชวงศ์จักรี และเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ อย่างหาที่สุดมิได้
อำเภอตรอนมีแม่น้ำน่านไหลผ่าน อันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประชา ชนมาโดยตลอด เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์และราษฎรอำเภอตรอน จึงร่วมกันน้อมรำลึกประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และตอบแทนบุญคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ ที่ยังความอุดมสมบูรณ์ทำให้ประชาชนในพื้นที่ รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่อำเภอตรอน ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปมากขึ้น ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติที่จัดขึ้นครั้งนี้ ได้จัดติดต่อกันมาเป็นเวลานานถึง 21 ปีแล้ว
โดยมีท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลตรอน เทศบาลตำบลบ้านแก่ง องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านแก่ง อบต.วังแดง อบต.หาดสองแคว อบต. ข่อยสูง และอบต.น้ำอ่าง ร่วมจัดแพไฟเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 หลัง ปล่อยลงในแม่น้ำน่าน ตามจุดท่าน้ำทั้ง 5 แห่ง ที่ขบวนแพไฟไหลผ่าน ตั้งแต่จุดท่าน้ำวังแดง ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นขบวนไหลแพไฟออกเดินทาง,จุดท่าน้ำเทศบาลตรอน, จุดท่าน้ำ อบต.บ้านแก่ง, จุดท่าน้ำเทศบาลบ้านแก่งและท่าน้ำวัดหาดสองแคว ด้วยระยะทาง12 กิโลเมตร นานกว่า 5 ชั่วโมง จึงเดินทางตามสายน้ำมาถึงยังท่าน้ำวัดหาดสองแคว


Hits: 10
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน อบต.วังแดง พร้อมกับชาวบ้านตำบลวังแดง หมู่3 และหมูู่11 เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ บริเวณวัดวังแดงหมู่3 เพื่อจัดเตรียมสถานที่ และปรับสภาพแวดล้อมที่จะใช้จัดงานประเพณีไหลแพไฟ เฉลิมพระเกียรติ และรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานในระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2562


Hits: 2
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ข้าราชการ พนักงาน อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 2
วันที่30 พ.ย.62 เวลา 13.30น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งประสานจาก นายก อบต.วังแดง ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ทุ่งนา เหตุเกิดบริเวณ คอกวัวยายทองย้อย เจียงกองโค หมู่ที่ 3 จนท.ขับรถน้ำ จึงได้น้ำรถเข้าไประงับเหตุเพลิงไหม้ พบเปลวไฟขยายวงกว้างประมาน 10 กว่าไร่ ลุกลามเกือบเข้าป่าอ้อย ป่าไผ่ จนท.ฉีดสกัดเป็นแนวกันไฟ ใช้เวลานานประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง เพลิงจึงสงบลง สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ส่วนสาเหตุเบื้องต้นนั่น คาดว่ามีชาวบ้านมาจุดไฟเผาวัชพืช เผาหญ้าแห้งในทุ่งนา จากนั้นไฟลุกลามได้ขยายเป็นวงกว้างจนเป็นเหตุดังกล่าว


Hits: 13
วันที่26 พ.ย 62 เวลา 13.00น.นพ.พีรสันต์ ปั้นก้อง ผอ.รพ.ตรอน ได้มอบหมายให้ พญ.สุภัชฌา คำก้อนแก้ว รอง ผอ.รพ.ตรอน คุณรุจิชญาน์ หน.กลุ่มการพยาบาล คุณมะลิ หน.งานคุณภาพ นางฐาวรัตน์ หน.ER เข้าพบ นายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง ประธานสภา และทีมผู้บริหาร เพื่อนำเสนอการจัดตั้ง การบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.วังแดง ท่านนายกฯและทีมผู้บริหารมีความเข้าใจถึงความสำคัญและมีการวางแผนในการจัดตั้งการบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ อบต.วังแดง คาดว่าถ้าไม่ขัดต่อข้อระเบียบในการใช้งบสะสมของ อบต.จะเริ่มได้ภายในปี63 ในการนี้ท่าน รพ.ตรอน ขอขอบคุณ คุณสมถวิล แพรขาว หน.สำนักระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดอุตรดิตถ์และคุณพงศธร สมบูรณ์ จาก สสจ.อต.เป็นอย่างสูง ที่ได้มาให้ข้อแนะนำการจัดตั้งหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้กับ อบต.วังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810