copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582
Categories

Hits: 12
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  “Big cleaning Week  จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”    
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ กิจกรรมความสะอาด สถานที่ทำงาน ร่วมกัน  ได้แก่   บริเวณ รอบสำนักงาน อบต.วังแดง หลังเดิม ,   รอบอาคารอเนกประสงค์ ,  รอบอาคารกองช่าง , ชายคาอาคารแต่ละอาคารเพื่อทำความสะอาดขี้นก,  ราวบันได , ทางขึ้นสำนักงาน , ทางลาดคนพิการ, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง   เป็นต้น 


Hits: 16
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอำเภอตรอน โดย นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด/อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง ประกอบด้วย อบต.วังแดง  50 คน อบต.ข่อยสูง 50 คน และเทศบาลตรอน 50 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพี้นที่รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มี ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการต่อเนื่องอย่างมีเอกภาพ การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน โดยจะได้รับความรู้ จำนวน 14 วิชา รวมทั้งสิ้น 27 ชั่วโมง แบ่งเป็นการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต จำนวน 8 วิชา ระยะเวลา 12 ชั่วโมง และการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 6 วิชา ระยะเวลา 15 ชั่วโมง ใช้วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หน่วยงานทหาร ตำรวจ สาธารณสุข และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น


Hits: 12
วันที่ 30 ม.ค.63 ที่หอประชุม โรงเรียนบ้านวังแดง สหจิตวิทยาคาร ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นาย สมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา หัวหน้าชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมในพิธี นาย สมนึก จำปา กล่าวว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านาย สมนึก จำปา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ มีความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 180 คน  โดยกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


Hits: 2
วันที่ 10 ม.ค.63  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมเล่นเกมส์ การตอบคำถาม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อรับของขวัญและของรางวัล
ซึ่งในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี


Hits: 8
วันที่ 10 ม.ค.63 นายสมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมรับพิธี พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 7
วันที่ 3 ม.ค.63 เวลา 08.30น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้มอบหมายให้ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นตัวแทนเข้าร่วมรับใบประกาศเกียรติคุณ จุดบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้ร่วมตั้งจุดบริการประชาชนในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 - วันที่ 2 ม.ค. 63 ได้รับมอบจากท่านนายอำเภอตรอน


Hits: 37
วันที่ 28 ธ.ค.63 เวลา 11.30น. ทางบริษัท กรีน เพาเว่อร์ จำกัด โดยผู้แทนว่าที่ ร้อยตรีหญิง ศุภานัน สิงห์หนู และเจ้าหน้าที่ มามอบน้ำดื่มให้กับจุดบริการประชาชน หน้าจุดตรวจ อบต.วังแดง จำนวน 10 ลัง อบต.วังแดง ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับHits: 12
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดตั้งธงแดงตามจุดเสี่ยง,ติดตั้งป้ายจุดตัดข้ามทางรถไฟ,ติดตั้งป้ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน จัดตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี63 ณ หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วันที่ 27 ธันวาคม 2562 - 2 มกราคม 2563 ขอรายงานผลการปฎิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการโครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ประจำวันศุกร์ที่ 27 ธ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 08.00-00.30น. ดังนี้ 1. ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายไวนิล จำนวน 12 หมู่บ้าน 2. ติดตั้งป้ายจุดตัดข้ามทางรถไฟ จำนวน 3 จุด (จุดบ้านท่าอวน ม.1,จุดบ้านใหม่เยาวชน ม.5 ,จุดบ้านป่าควง ม.9) 3. ติดตั้งธงแดงตามจุดเสี่ยง จำนวน 4 จุด ดังนี้( 1.)ทางโค้งบ้านท่าอวน ม.1 , (2.)ทางโค้งบ้านวังแเดง ม.2 ,(3.)ทางโค้งบ้านวังแดง ม.3 ,(4)ทางโคงหน้าประมงน้ำจืด 4. ดำเนินการตามมาตราการ 1ร. 2ส 3ข. 4ม. (10รสขม) ดังนี้ 1. ประชาสัมพันธ์รณรงค์กับผู้ขับขี่รถจักรยายนต์ จำนวน 5 คัน 2. ประชาสัมพันธ์รณรงค์กับผู้ขับรถยนต์ จำนวน 5 คัน 5. วันเสาร์ที่ 28 ธ.ค.63 เวลา 01.30 น. ได้เหิดเหตุรถยนต์ตกข้างทางบริเวณ หน้าศาลท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก บ้านวังแดง หมู่ที่ 3 เบื้องต้นบาดเจ็บ 1 ราย ชื่อนายอภิชาติ โพธิ์โชติ 36/3 หมู่ที่ 8 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน กู้ชีพตรอนได้นำส่ง รพ.อต. 

Hits: 9
17 ธันวาคม 2562 อบต.วังแดง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผอ.กองช่าง ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนผู้ได้รับผล
กระทบ ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชนพื้นที่ ม.2 เรื่อง เหตุรำคาญ น้ำเสีย


Hits: 2
16 ธันวาคม 2562 อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง และกองสวัสดิการสังคมร่วมกับพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุที่ยื่นคำร้องผู้กู้ยืมเงินกองทุนประกอบอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา 2 ราย ได้แก่ 
1. นางแสวง ภู่ปาน อายุ 64 ปี ที่อยู่ 58/1 ม.6 
2.นางจำลอง ใบบัว อายุ 63 ปี ที่อยู่ 50 ม.7


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810