นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.705
Categories

Hits: 7
 12 สิงหาคม 2563 นายประทีป ลำใย รองนายกอบต.วังแดง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอตรอน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอตรอน


Hits: 12
คณะผู้บริหาร​ และบุคลากรในส่วนราชการ อบต.วังแดง และประชาชนร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง​ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ​ ในวันอังคารที่11 ส.ค.​2563 เวลา​09.00 น.​ ณ​บริเวณลานจอดรถ​ อบต.วังแดง​


Hits: 5
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563กองสาธารณสุข จัดทำโครงการ "สู่วัยชราอย่างสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ"


Hits: 2
วันเสาร์ที่ 8 ส.ค.2563 กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ประจำปี 2563 #สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังแดง


Hits: 2
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อบต.วังแดงจัดโครงการพัฒนาสตรีตำบลวังแดง เดินทางถึงตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล และจะเข้าศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้านตำบลฝายหลวงต่อไป


Hits: 3
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กองสาธารณสุขออกพื้นที่พ่นยากำจัดยุงที่ศูนย์เด็กเล็ก อบต.วังแดง และโรงเรียนบ้านท่าอวน


Hits: 15
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 สำนักปลัด ร่วมกันประดับผ้าระบายสีฟ้าร่วมกับผ้าระบายสีขาว พร้อมประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.บริเวณหน้า อบต วังแดง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563


Hits: 2
กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการพัฒนาสตรีตำบลวังแดง "กิจกรรมบทบาทสตรีในการพัฒนาชุมชน" วันที่5-6สิงหาคม2563


Hits: 0
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดอุตรดิตถ์ มอบเกียรติบัตรใหักับ อบต.วังแดง ที่สนับสนุนสถานที่แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำอำเภอตรอน


Hits: 8
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. ชุดปฏิบัติการตำบลมั่นคง ประจำตำบลวังแดงร่วมกันตั้งจุดตรวจบริเวณหน้าวัดวังแดงสอง ตำบลวังแดง และออกตรวจลาดตระเวนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.705

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810