copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 556 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.335
Categories

Hits: 18
25/02/2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)  ประสานงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ดูแลระบบประปา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน เก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตและเก็บตัวอย่างน้ำดิบ (ระบบประปาที่ใช้น้ำผิวดินเป็นน้ำดิบในกระบวนการผลิต) ในพื้นที่ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ได้ดำเนินตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาพารามิเตอร์ภาคสนาม ได้แก่ เหล็ก แบคทีเรีย และพารามิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อดำเนินงานโครงการต่อไป


Hits: 8
วันที่ 23 ก.พ.63 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง ได้นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุและฉีดน้ำสกัดไฟไหม้บริเวณพื้นที่ ม.9 บ้านป่าควง


Hits: 12
วันที่ 22 ก.พ.63 เวลา 12.45น.สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากนายก อบต.วังแดง ว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้สวนปาล์มและสวนไผ่ ของนายชูศักดิ์ นายชูศิลย์ แดงกองโค หมู่ 11 บ้านวังแดง จึงได้นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุและฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลาม ในเวลาต่อมาได้เพลิงสงบลง ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ 1 ชม 15 นาที จากการสอบถามผู้เสียหายได้ถูกเพลิงไหม้ สวนปาล์มประมาณ 15ไร่ สวนไผ่ประมาณ 3 ไร่ 


Hits: 11
20/02/2563 เวลา 09.00 น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ป่าสวงนแห่งชาติ ประจำปี 2563


Hits: 19
16/02/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่18 (ไท-ยวนเกมส์) ต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง 


Hits: 7
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดสถานที่ สำหรับจัดงาน สัญจรพบปะ สังสรรค์ ผู้สูงอายุตำบลวังแดง ในวันพรุ่งนี้ 14 กพ 63 ขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมช่วยกันจัดสถานที่เรียบร้อย


Hits: 11
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม  “Big cleaning Week  จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”    
วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ กิจกรรมความสะอาด สถานที่ทำงาน ร่วมกัน  ได้แก่   บริเวณ รอบสำนักงาน อบต.วังแดง หลังเดิม ,   รอบอาคารอเนกประสงค์ ,  รอบอาคารกองช่าง , ชายคาอาคารแต่ละอาคารเพื่อทำความสะอาดขี้นก,  ราวบันได , ทางขึ้นสำนักงาน , ทางลาดคนพิการ, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง   เป็นต้น 


Hits: 16
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ หอประชุมอำเภอตรอน โดย นายสหวิช อภิชัยวิศรุตกุล ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มาตรา 41 กำหนดให้ผู้อำนวยการจัดให้มีอาสาสมัครในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. มีความประสงค์ขอให้กระทรวงมหาดไทยประสานจังหวัด/อำเภอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และเทศบาลตำบล (ทต.) อย่างน้อย 50 คนต่อแห่ง ประกอบด้วย อบต.วังแดง  50 คน อบต.ข่อยสูง 50 คน และเทศบาลตรอน 50 คน เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพี้นที่รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้าง การสั่งการ แผนผัง/เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้มี ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System : ICS) การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุ ที่เป็นรูปแบบ และมีมาตรฐานเดียวกัน สามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการต่อเนื่องอย่างมีเอกภาพ การฝึกอบรมในครั้งนี้ มีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 50 คน โดยจะได้รับความรู้ จำนวน 14 วิชา รวมทั้งสิ้น 27 ชั่วโมง แบ่งเป็นการบรรยาย การอภิปราย การสาธิต จำนวน 8 วิชา ระยะเวลา 12 ชั่วโมง และการฝึกภาคปฏิบัติ จำนวน 6 วิชา ระยะเวลา 15 ชั่วโมง ใช้วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. หน่วยงานทหาร ตำรวจ สาธารณสุข และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น


Hits: 10
วันที่ 30 ม.ค.63 ที่หอประชุม โรงเรียนบ้านวังแดง สหจิตวิทยาคาร ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ นาย สมนึก จำปา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มาเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา หัวหน้าชุมชน พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมในพิธี นาย สมนึก จำปา กล่าวว่า ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านาย สมนึก จำปา ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ มีความปลาบปลื้มปีติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 180 คน  โดยกระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นแผ่นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้ว จำนวน 23,323,000 แผ่น สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


Hits: 2
วันที่ 10 ม.ค.63  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยในงานมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมเล่นเกมส์ การตอบคำถาม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนเพื่อรับของขวัญและของรางวัล
ซึ่งในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 556 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.335

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810