copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 999 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.931
Categories

Hits: 7
เมื่อวันที่ 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดโครงการอบรมศึกษาดูงาน ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ให้สามารถดำเนินการแก้ไข้ปัญหาในด้านต่างๆที่เกิดขึ้น ให้ทันกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ และแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง อยู่เสมอ จึงได้จัดทำ“โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประจำปีงบประมาณ 2562” ขึ้นเพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ระเบียบวิธีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตลอดจนเทคนิคแนวทางการปฏิบัติงาน และแนวความคิดทฤษฎีใหม่ๆ ที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ต่อไป


Hits: 5
29 ม.ค. 2562 อบต.วังแดงเข้าร่วมอำเภอตรอนจัดกิจกรรมทำความสะอาด  "Big Cleaning Day"  ประสานรถน้ำ รถกระเช้าเข้าไปช่วยทำความสะอาด เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่ ว่าที่การอำเภอตรอน


Hits: 8
19 ม.ค.-20 ม.ค. 2562 อบต.วังแดง จัดงานกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ประจำปี2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หันมาใส่ใจสุขภาพร่างกายมากขึ้นและเพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กันระหว่าง ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งอำเภอตรอน  โดยแบ่งออกเป็น 8 ทีม ประกอบด้วย ทีมที่ 1 ทต.ตรอน ทีมที่ 2 ทต.บ้านแก่ง ทีมที่ 3 อบต.หาดสองแคว ทีมที่ 4 อบต.วังแดง ทีมที่ 5 อบต.น้ำอ่าง ทีมที่ 6 อบต.ข่อยสูง ทีมที่ 7 อบต.บ้านแก่ง และทีมที่ 8 สภ.ตรอน


  Bike for life (1 Picture)
Hits: 1
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. ขอเชิญชวนออกกำลังกาย ปั่นจักรยาน “ Bike for life “ ตำบลวังแดง เริ่มจากหน้าที่ว่าการอำเภอตรอน ชมบรรยากาศรอบบึงทับกระดาน ผ่านบ้านวังแดง หมู่ 11,3 ข้ามสะพานแม่น้ำน่าน ชมวิถีชีวิตริมแม่น้ำน่าน แวะเยี่ยมมอบถุงสิ่งของเครื่องใช้เป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 รายแล้วผ่านหมู่ 2 มาหลังสถานีรถไฟตรอน ข้ามสะพานวังหิน ผ่าน หมู่ 10 หมู่ 6 ไหว้หลวงพ่อโพธิ์เย็น ผ่านสะพานไม้ไผ่ OTOP นวัติวิถี กลับที่ว่าการอำเภอตรอน ครับ


Hits: 4
15 มกราคม 2562 กองสวัสดิการสังคมออกพื่นที่ร่วมกับ พมจ. ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 4 ราย


Hits: 6
อบต วังแดง ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไหมไทยหรือผ้าพื้นเมืองเป็นประจำทุกวันศุกร์ โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันและสนับสนุนผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและเชิดชูเอกลักษณ์วัฒนธรรมการสวมใส่ผ้าไทยให้แพร่หลาย ตลอดจนร่วมอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าไทยให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป


Hits: 4
11 ม.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับ แม่บ้านวังแดง ม 6 และแม่บ้านพ่อบ้าน ม 3 ต.วังแดง จัดการแสดงรำลาวเวียง ณ ซุ้มอำเภอตรอน ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2562 พร้อมกับเป็นตัวแทนส่งนักร้องร่วมเข้าการประกวดร้องเพลงท้องถิ่นและท้องที่สามัคคีเสียงทอง และเดินแบบผ้าไทย  จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกอำเภอ และการแสดงบนเวทีกลางนับเป็นกิจกรรมที่ยังคงมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนให้มีความบันเทิงสนุกสนานภายในงานก่อให้เกิดความรักสามัคคี


Hits: 10
วันที่ 11 มกราคม 2562 กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ นำโดย นางพรชนิตว์ กาญจนมณีเสถียร รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เป็นประธานในงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง


Hits: 9
9 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขจัด Kick Off รณรงค์คัดแยกขยะในกิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อประชาสัมพันธ์และขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างการรับรู้ให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในครัวเรือนด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง พร้อมจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ


Hits: 2
กองสวัสดิการสังคม พาคนพิการเข้าร่วมโครงการวันคนพิการสากลจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวกฤษณา เขียวจันทร์แสง นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน แรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายมานิต อนรรฆมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 999 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 3.931

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810