copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

Gallery

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.456
Categories

Hits: 8
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง 28 พฤศจิกายน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และกองสวัสดิการ อบต.วังแดง มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน. ให้กับผู้พิการ ชื่อนายฉัตร สีหราช หมู่ที่ 2 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์. จำนวน 1,000 บาท


Hits: 24
รายงานความคืบหน้าแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ แล้วเสร็จประมาณ 80% และฝากติดตามความสวยงามของแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันที่ 4-5 ธันวาคมนี้ ณ บริเวณท่าน้ำวัดวังแดง 


Hits: 33
23 พฤศจิกายน เวลา วันนี้เวลา 05.00 น องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลวังแดงและศูยน์ปราบปรามยาเสพติดอำเภอตรอน ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ตำบลวังแดง ทั้ง 12 หมู่้บ้านเพื่อลดและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่นั้นๆ


Hits: 15
22 พฤศจิกายน เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกับโรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดงและศูยน์ปราบปรามยาเสพติดอำเภอตรอน ลงพื้นที่สุ่มตรวจปัสสาวะกลุ่มเสี่ยงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนนักเรียน ครั้งที่2/2560


Hits: 16
อบต.วังแดง กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม นายสุบิน แตงเพร็ช เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 20-24 พ.ย. 2560 และ 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 2560 โดยศูนย์อนามัย2พิษณุโลก ณ วังจันทร์ริเวอร์วิว จ.พิษณุโลก


Hits: 32
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา บึงทับกระดานเกมส์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 พ.ย. 2560 ณ โรงเรียนบ้านวังแดง สหจิตฯ 


Hits: 24
ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์ มาพร้อมกับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎอุตรดิตถ์ อีก 3 คน สำรวจข้อมูลพื้นที่ทำวิจัยเพื่อหาค่าจำเพาะแร่เหล็กที่อยู่ในบริเวณเขาเหล็ก และได้เก็บภาพก้อนหินที่มีแร่เหล็กพร้อมขอก้อนหินที่มีแร่เหล็กไปจำนวนหนึ่งพร้อมกับจะขอติดต่อประสานงานไปวิจัยอีกในอนาคต


Hits: 18
17 พฤศจิกายน อบต.วังแดง โดยกองการศึกษาฯ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่2/2560


Hits: 23
15/11/2560 การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาสี่ปีพ.ศ2561-2564 เพิ่มเติมฉบับที่ 2


Hits: 13
13 พฤศจิกายน เวลา9.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงจัดการประชุมจัดทำแผนดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ เพื่อให้เกิดกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกแก่ประชาชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก 5 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ประกอบอาชีพเสี่ยง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในระยะเวลา 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561- 2564 ) ณ อาคารเอนกประสงค์ อบต.วังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 1.474 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 20.456

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810