นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.705
Categories

Hits: 6
วันที่ 14 กันยายน 2563 นางน้องนุช เสือน้อย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังแดง เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 22
ส.อบต.วังแดงเข้าร่วม โครงการอบรม สัมมนา อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ระหว่างวันที่ 11-13 กย 2563 ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท นครสวรรค์


Hits: 2
"โครงการเด็ก-เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด-19 ประจำปี 2563" 12 กันยายน 2563 อบต.วังแดงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันตนเองจากโรคโคโรนาไวรัส ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง โดย #สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังแดง #กองสวัสดิการสังคม สนับสนุน งปม.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 1
วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. งานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรูณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หมู่ที่ 7 ตำบล. วังแดง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนและดำเนินการแก้ไขต่อไป


Hits: 2
วันนี้ (10 กันยายน 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้.


Hits: 2
วันที่ 10 กันยายน 2563 งานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรูณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป


Hits: 10
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 ก.ย.63 ที่ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟายเดย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นายปฏิญญา ทองนวม รองนายก อบต.วังแดง ได้เข้าร่วมประชุม โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยาย คลองลอย จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธิเปิดการประชุมปฐมนิเทศโดยมี นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน นายอำเภอลับแล , ตลอดจนผู้แทนจากกรมชลประทาน , หน่วยงานภาคราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ภาคเอกชน , นักวิชาการ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ, คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด, สื่อมวลชนจากพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือ


 STRONG (3 pictures)
Hits: 8
วันที่ 3 ก.ย.63 อบต.วังแดง เข้าร่วม โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมโรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชนและทุกภาคส่วน ทั้ง 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอทองแสนขัน อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก จำนวนกว่า 100 คน . ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ ศึกษา และพัฒนา ร่วมกันต่อต้านทุจริตตั้งแต่เด็ก ส่งเสริมให้โตไปไม่โกง รู้บทลงโทษของผู้กระทำความผิด พร้อมรู้ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต . สำหรับ การจัดตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้สมาชิกชมรม ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตในพื้นที่ หรือรักษาประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมต้านการทุจริต ให้กับสมาชิกชมรมให้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น


Hits: 9
วันที่ 2-3 ก.ย.63 คณะ จาก อบต.วังแดง จ.อุตรดิตถ์ นำโดย นายปฏิญญา ทองนวม รองนายก อบต.วังแดง เข้าศึกษาดูงานและเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง 459 บ้านไร่ ม.1 ต.บ้านไร่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 
มีฐานศึกษาเรียนรู้ ดังนี้
 ฐานการเลี้ยงใส้เดือน  ฐานการเลี้ยงไก้พื้นเมือง ฐานการปลูกผักสวนครัว  ฐานการเลี้ยงไก่ใข่   ฐานการเลี้ยงวัว
 ฐานการเลี้ยงกบ   การปลูกยางพารา การปลูกกล้วย การปลูกบัว


Hits: 5
พิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดงรุ่นที่ 2 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น โรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ นายชลิต ธนวัฒน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2563 มี นายสมนึก จำปา นายกอบต.วังแดง พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และนักเรียนโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง ให้การต้อนรับ มีการแสดงของเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.วังแดง โดยโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลวังแดง  เป็นการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมสันทนาการ แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมสังคม ให้ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย ด้านศาสนาจิตใจ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านเศรษฐกิจภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมร่างกาย จิตใจ ให้สามารถเผชิญชีวิตในวัยชราได้อย่างมีความสุข


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 457 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.705

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810