copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582
Categories

Hits: 5
10/03/2563 ก่อนทำกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตำบลวังแดง (โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง) ครั้งที่2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดงได้ตรวจวัดไข้และล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคโควิค 19 ไม่ให้แพร่ระบาดในห้องเรียน โดยจัดเป็นสัปดาห์ที่2 ทุกๆวันอังคาร เรียนรู้เรื่องการออกกำลังกายอย่างเหมาะสม และรู้เท่าทันโรคระบาดในปัจุบัน สอนการล้างมืออย่างถูกวิธี จากนายวินัย อินสุวรรณ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง นอกจากนี้คณะครู ศพด. อบต.วังแดง เข้าร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการสร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุ


Hits: 19
3/03/2563 เปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลวังแดง รุ่นที่ 2 ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอตรอน ท่านสกุลไชย จูมทอง มาเป็นประธานเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง วัตถุประสงค์ของโรงเรียน 
1. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ 
2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเอง การดูแล คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 
3. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม 
5. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ คุณค่าภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับ 
6. เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงสืบทอดต่อไป 
 
ประโยชน์ที่ผู้สูงอายุได้รับจากโรงเรียนผู้สูงอายุ  
1. ด้านสุขภาพร่างกาย ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง กระฉับกระเฉง ลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย ลดระยะเวลาการพึ่งพาผู้อื่น อายุยืน 2. ด้านจิตใจ ช่วยให้คลายเหงา จิตใจกระชุ่มกระชวย สดชื่น รู้สึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณค่า ความสามารถของตนเอง มีมุมมองเชิงบวกต่อตนเอง 
3. ด้านสังคม มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนวัยเดียวกันและคนต่างวัย ได้รับการยอมรับในฐานะสมาชิกกของกลุ่ม 4. ด้านจิตปัญญา รู้เท่าทันและเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมตามวัย 5. ด้านเศรษฐกิจ เรียนรู้ทักษะทางด้านอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยเหลือตนเองต่อไป


Hits: 9
28/02/2563 สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มี ความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น แก่ ครูและนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 4
การบริหารจัดการร่วมกับหมู่บ้าน ม.6 ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกนอกเหนือจากโครงการ


Hits: 18
25/02/2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (พิษณุโลก)  ประสานงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ผู้ดูแลระบบประปา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสำรวจข้อมูลระบบประปาหมู่บ้าน เก็บตัวอย่างน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตและเก็บตัวอย่างน้ำดิบ (ระบบประปาที่ใช้น้ำผิวดินเป็นน้ำดิบในกระบวนการผลิต) ในพื้นที่ ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ได้ดำเนินตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาพารามิเตอร์ภาคสนาม ได้แก่ เหล็ก แบคทีเรีย และพารามิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อดำเนินงานโครงการต่อไป


Hits: 8
วันที่ 23 ก.พ.63 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง ได้นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุและฉีดน้ำสกัดไฟไหม้บริเวณพื้นที่ ม.9 บ้านป่าควง


Hits: 12
วันที่ 22 ก.พ.63 เวลา 12.45น.สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้รับแจ้งจากนายก อบต.วังแดง ว่าได้เกิดเหตุไฟไหม้สวนปาล์มและสวนไผ่ ของนายชูศักดิ์ นายชูศิลย์ แดงกองโค หมู่ 11 บ้านวังแดง จึงได้นำรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุและฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงลุกลาม ในเวลาต่อมาได้เพลิงสงบลง ใช้เวลาควบคุมเพลิงประมาณ 1 ชม 15 นาที จากการสอบถามผู้เสียหายได้ถูกเพลิงไหม้ สวนปาล์มประมาณ 15ไร่ สวนไผ่ประมาณ 3 ไร่ 


Hits: 12
20/02/2563 เวลา 09.00 น. สำนักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง จัดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่าและหมอกควัน ในพื้นที่ป่าสวงนแห่งชาติ ประจำปี 2563


Hits: 21
16/02/2563 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ครั้งที่18 (ไท-ยวนเกมส์) ต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนบ้านน้ำอ่าง 


Hits: 7
องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง จัดสถานที่ สำหรับจัดงาน สัญจรพบปะ สังสรรค์ ผู้สูงอายุตำบลวังแดง ในวันพรุ่งนี้ 14 กพ 63 ขอบใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมช่วยกันจัดสถานที่เรียบร้อย


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810