copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

Gallery

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582
Categories

Hits: 8
ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน อบต.วังแดงร่วมผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้านออกดำเนินการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าออกดำเนินการ ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


Hits: 2
วันที่ 25 มี.ค.63 เวลา 09.00น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฎิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.วังแดง ปี 63 เพื่อพิจารณาร่างแผน ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ และจะเสนอแผนปฎิบัติการต่อผู้อำนวยการท้องถิ่นเพื่อเห็นชอบแผนปฎิบัติการฯ และประกาศใช้แผนต่อไป.


Hits: 7
วันที่ 24 มี.ค.63 เวลา 17.35น.ได้เกิดเหตุไฟไหม้กอไผ่และกำลังลุกลามเข้าสวนมะไฟบริเวณคลองแล้ง บ้านวังแดง11 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำรถบรรทุกน้ำดับเพลิงออกระงับเหตุร่วมกับชาวบ้านในเวลาต่อมาเพลิงได้สงบลง


Hits: 10
23 มีนาคม 2563 ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์
เรื่องจาก อบต วังแดง ได้รับงบประมาณสนับสนุนการจัดทำหน้ากากเพื่อป้องกันไวรัสโควิค-19 ให้กับพี่น้องตำบลวังแดง จำนวนประมาณ 8,000 อันจึงขอประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้อง จิตอาสา ตำบลวังแดง ได้ร่วมกันทำหน้ากาก ท่านใดที่มีจักร มีจิตอาสาจะร่วมช่วยเย็บหน้ากากได้กรุณาแจ้งมาที่ รองเดือน 091 8369169 เพื่อความรวดเร็วในการทำ ท่านใดที่สะดวกจะรับไปเย็บที่บ้าน หรือจะให้เจ้าหน้าที่ไปนำจักรมาเย็บที่ห้องประชุม อบต วังแดง กรุณาแจ้งมาที่รองเดือน ได้ค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังตัดผ้าตามแบบ และจะทำการเย็บได้เลย ท่านใดพร้อมเย็บทั้งใช้จักร ใช้มือเย็บกรุณาแจ้งความช่วยเหลือมานะค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ อบต วังแดง รอความสนับสนุนจากทุกท่านค่ะ


Hits: 1
19 มีนาคม 2563 อบต.วังแดง จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับสํานักปลัด งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังแดง จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจําปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ สร้างทักษะและการวางแผนบริหารจัดการสาธารณภัยในเบื้องต้น ทราบถึงหน้าที่จะปฏิบัติ ในการประเมินผู้บาดเจ็บการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการฟื้นคืนชีพ (CPRและAED) สามารถปฏิบัติ ตามขั้นตอนที่ถูกต้องปลอดภัยและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยได้อย่าง ทันท่วงที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายได้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง อบต.วังแดง จํานวน 60 คน


Hits: 10
18 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น พนักงาน อบต.วังแดง ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อป้องกันเชื้อไวรัส โควิค-19


Hits: 14
18 มีนาคม 2563 บรรยากาศการนำเสนอผลงาน เยาวชนชมรม to be number one ชมรมตำบลวังแดง
 :โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จัดการประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2563
ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่


Hits: 4
16 มีนาคม 2563  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดอบรมให้ความรู้จัดทำหน้ากากอนามัย ให้กับพี่น้องในตำบลวังแดง เพื่อป้องกันโรคโควิค -19 ฝึกสอนโดยอาจารย์วิทยาลัยอาชีวะอุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ มาให้ความรู้


Hits: 4
14 มีนาคม 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกระงับเหตุเพลิงไหม้ป่าหญ้าบริเวณบ่อลูกลัง ที่บ้านป่าควง หมู่ที่9


Hits: 16
12 มีนาคม 2563 อบต.วังแดง ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายส่ง อบจ.อุตรดิตถ์เพื่อกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 
โดยมีขยะอัตรายทั้ง 12 หมู่ ดังนี้
แบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย 4 กิโล  ขวดแก้ว 76 กิโล ขวดพลาสติก 25 กิโล  กระป๋องสเปรย์  10 กิโล  หลอดไฟ 150 กิโล


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 565 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.582

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810