นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

You are not allowed to access this directory
Gallery

In total there are 488 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.467
Categories

Hits: 4
5 สิงหาคม 2565 เวลาเวลา 08.00 น. อบต.วังแดง นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ร่วมกับสมาชิกสภาฯ และพนักงาน ร่วมกิจกรรมวันมหกรรม to be number one อำเภอตรอน โดยร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและจัดบูธกิจกรมม to be number one ณ หอประชุมโรงเรียนตรอนตรีสินธุ์


Hits: 0
3สิงหาคม2565 เวลา 09.30 น. -ประชุมโครงการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับพื้นที่ โดย.. ปกครองอำเภอตรอน/พัฒนาชุมชนอำเภอตรอน/กองสวัสดิการสังคม อบต.วังแดง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


Hits: 1
02/08/2565 นายวินัย ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง มีความเป็นห่วงพี่น้องชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลวังแดงทำให้น้ำท่วมนา จึงได้ออกพื้นที่ สั่งการ ขุดลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้ผลกระทบในพื้นที่ต่อไป


Hits: 1
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น.นายวินัย  ระนาดเสนาะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมข้าราชการ ลูกจ้างเข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565โดยมีนายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอตรอน เป็นประธานพิธี และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันทุกตำบล ข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 


Hits: 0
26/07/2565 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำโดยนายวินัย ระนาดเสนาะ นายก อบต.วังแดง ให้การต้อนรับเทศบาลตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกเทศบาล และประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำ จำนวน 8 คน เข้ารับฟังบรรยายด้านบริหารจัดการภารกิจสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ณ องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พร้อมลงพื้นที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังหิน 


Hits: 3
กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ดำเนินจัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่านทางโปรแกม Cisco webex Meeting โดยมีร้อยตำรวจตรีหญิงวรางคนา ขุนเณรพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่อง สัญญากู้ยืมเงินเบื้องต้น การผิดชำระหนี้ การบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การวางทรัพย์ การขายฝาก การขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยศูนย์ยุติธรรมชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 79 แห่งๆละ5 คน รวมทั้งสิ้น 395 คน อบรม:ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลวังแดง @ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์​ อบต.วังแดง 


Hits: 0
23 กรกฎาคม 65 ชาวบ้านแจ้งน้ำไม่ไหล กองช่อง งานประปาออกพื้นที่ ทำการช่อมประตูน้ำและมาตรน้ำ ประตูน้ำรั้ว บ้านนาง รัตนา ปะจิราพ้ง 202/3 ม.12 


Hits: 0
12 กรกฎาคม 65 กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงออกพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านวังแดงหมู่ที่สอง


Hits: 2
20 กรกฎาคม 65 งานป้องกันร่วมกับกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง นำรถกระเช้าตัดแต่งกิ่งไม้ภายในชุมชนบริเวณริมถนนบ้านวังแดงหมู่ที่3 เพื่อป้องกันอันตรายจากกิ่งไม้หักโค่นและอันตรายจากไฟฟ้าซ๊อต


Hits: 1
20 กรกฎาคม 65 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ได้จัดทำโครงการณรงค์และป้องกันไข้เลือดออก ทั้ง 12 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ตำบลวังแดง


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 488 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.467

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810