copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

You are not allowed to access this directory
Gallery

In total there are 467 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.146
Categories

Hits: 0
เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยคัดเลือกมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง เป็นต้นแบบในการนำร่องการจัดโครงการฯ และได้ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ โดยมีประชาชนหมู่ 11 ตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน


Hits: 0
เมื่อวันที่15กันยายน2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.วังแดง จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.วังแดง ในปีงบประมาณ2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50 คน ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 3
วันที่ 15 กันยายน 2563 กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ ม.9 เพื่อดำเนินการฝั่งกลบต่อไป


Hits: 3
วันที่ 14 กันยายน 2563 นางน้องนุช เสือน้อย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังแดง เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 1
ส.อบต.วังแดงเข้าร่วม โครงการอบรม สัมมนา อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ระหว่างวันที่ 11-13 กย 2563 ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท นครสวรรค์


Hits: 0
"โครงการเด็ก-เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด-19 ประจำปี 2563" 12 กันยายน 2563 อบต.วังแดงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันตนเองจากโรคโคโรนาไวรัส ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง โดย #สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังแดง #กองสวัสดิการสังคม สนับสนุน งปม.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 1
วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. งานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรูณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หมู่ที่ 7 ตำบล. วังแดง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนและดำเนินการแก้ไขต่อไป


Hits: 0
วันนี้ (10 กันยายน 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้.


Hits: 0
วันที่ 10 กันยายน 2563 งานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรูณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป


Hits: 4
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 ก.ย.63 ที่ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟายเดย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นายปฏิญญา ทองนวม รองนายก อบต.วังแดง ได้เข้าร่วมประชุม โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยาย คลองลอย จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธิเปิดการประชุมปฐมนิเทศโดยมี นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน นายอำเภอลับแล , ตลอดจนผู้แทนจากกรมชลประทาน , หน่วยงานภาคราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ภาคเอกชน , นักวิชาการ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ, คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด, สื่อมวลชนจากพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือ


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 467 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.146

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810