นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery
Home » ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตรวจดูระบบประปา
Back to Gallery Overview

In total there are 496 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.481
There are 3 pictures in this category.
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตรวจดูระบบประปา

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตรวจดูระบบประปา
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตรวจดูระบบประปา
Author: admin
Hits: 3
Rating: No Votes
Comment: 0

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตรวจดูระบบประปา
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตรวจดูระบบประปา
Author: admin
Hits: 3
Rating: No Votes
Comment: 0

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตรวจดูระบบประปา
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตรวจดูระบบประปา
Author: admin
Hits: 5
Rating: No Votes
Comment: 0
 
There are 3 pictures in this category.
Back to Gallery Overview
Home » ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก ตรวจดูระบบประปา

[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 496 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 2.481

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810