นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 7 guests online

สภาพทั่วไป
ที่ตั้ง   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง  13 / 10  หมู่ 10 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์
มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
      ทิศเหนือ  ติดต่อกับ    ตำบลหาดกรวด  ตำบลวังกะพี้ อำเภอเมือง และตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล
      ทิศใต้      ติดต่อกับ    ตำบลบ้านแก่งและตำบลหาดสองแคว  อำเภอตรอน
      ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ตำบลน้ำอ่าง อำเภอตรอน  และตำบลป่าคาย อำเภอทองแสนขัน
      ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ    ตำบลข่อยสูง  อำเภอตรอน
เนื้อที่ ประมาณ 120  ตารางกิโลเมตร  หรือ 75,000  ไร่
ลักษณะภูมิประเทศ 
       แบ่งได้เป็น  2  ลักษณะ คือ
  - ที่ราบลุ่มแม่น้ำน่าน  เป็นบริเวณสองฝั่งแม่น้ำน่าน และลำน้ำสาขาที่ไหลมาบรรจบกับแม่น้ำน่าน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ค่อนข้างราบเรียบ
  - ที่ภูเขาและที่สูง มีพื้นที่ประมาณร้อยละ 5 ของตำบล เป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ โดยเฉพาะป่าชุมชน และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของนกป่า
ปริมาณน้ำฝน
       ปริมาณน้ำฝนของตำบลวังแดง ระหว่างปี 2540 ถึง ปี 2545 จะอยู่ในช่วง 957.3 มิลลิเมตร ถึง 1,695.7 มิลลิเมตร ฝนตกมากที่สุดในปี 2542  วัดได้ 1,695.9 มิลลิเมตร จำนวนวันฝนตก 152 วัน ส่วนฝนตกน้อยที่สุดในปี 2541  วัดได้ 957.3 มิลลิเมตร จำนวนวันฝนตก 99 วัน
จำนวนหมู่บ้าน   จำนวน  12  หมู่บ้าน
ประชากร
       ประชากร  รวมทั้งสิ้น     9,252   คน     เป็นชาย   4,492  คน    หญิง 4,760  คน มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย   77 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร
ลักษณะทางเศรษฐกิจ

อาชีพ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพภาคเกษตรกรรม   
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง 
       ปั๊มน้ำมัน    6      แห่ง
       โรงสี         3      แห่ง
สภาพทางสังคม
การศึกษา
      โรงเรียนประถมศึกษา                           6     แห่ง
      โรงเรียนมัธยมศึกษา (ขยายโอกาส)          1      แห่ง
       ศูนย์เด็กเล็ก                                     2      แห่ง
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
       วัด / สำนักสงฆ์    8     แห่ง
สาธารณสุข
       สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน      2    แห่ง
       ร้านอาหารสะอาด รสชาติอร่อย            4    ร้าน
       โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                     3    โรงเรียน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
       สถานีตำรวจ      1    แห่ง
       สถานีดับเพลิง    1    แห่ง
การบริการขั้นพื้นฐาน
การคมนาคม

       มีทางหลวงแผ่นดิน สาย 11  ( อุตรดิตถ์ – พิษณุโลก ) ผ่าน และมีถนนสายรองภายในอำเภอ และตำบล ได้แก่  1166 ( ท่าสัก – ตรอน )            สาย  1204  ( บ้านแก่ง – น้ำพี้ )     และสาย 1104  ( อุตรดิตถ์ – พิชัย  )
การโทรคมนาคม 
      ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข   1     แห่ง
      สถานีโทรคมนาคมอื่น ๆ      1     แห่ง
การไฟฟ้า
      มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
แหล่งน้ำธรรมชาติ
      ลำน้ำ , ลำห้วย      2     แห่ง
      บึง   หนองอื่น ๆ    6     แห่ง
ข้อมูลแหล่งน้ำ
      ฝาย                               3     แห่ง  
      บ่อน้ำตื้น                       78     แห่ง
      บ่อบาดาล                   153     แห่ง   
      คลองระบายน้ำ                 8      แห่ง
      ระบบประปาหมู่บ้าน         12      แห่ง  
      สระเก็บน้ำประจำไร่นา       27      แห่ง
      สูบน้ำด้วยไฟฟ้า               9       แห่ง


This Category is currently empty