นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 7 guests online
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (VISION)

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้


 “ตำบลวังแดงน่าอยู่  มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง”


พันธกิจ(mission)การพัฒนาท้องถิ่น 

 1.การส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  

 2.การส่งเสริมให้เป็นตำบลที่น่าอยู่ 

 3.การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 

 4.การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนสวัสดิการผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างเป็นธรรม

 5.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน

 6.การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค และบริโภคให้มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

 7.การพัฒนาผู้นำชุมชนและบุคลากรของ อบต. ให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน

 8.การพัฒนาและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อความ

ต้องการ

 9.การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในด้านการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้กับประชาชน 

10.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 

11.การส่งเสริมการบริหารจัดการหน่วยงานที่เป็นระบบของ อบต. โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

12.การส่งเสริมการศึกษา นันทนาการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันเหตุการณ์

13.การจัดระบบการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดขยะมูลฝอย    

สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

14.การส่งเสริมการประกอบอาชีพและมีรายได้มั่นคงอย่างยั่งยืนของประชาชน


ยุทธศาสตร์การพัฒนา

 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงทั้งหมด7  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ด้านการพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

 แนวทางการพัฒนา 

 1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน

 2.  การป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหา บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคม 

 3.  การแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือดร้อนของประชาชน

 4.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ในตำบล

 5.  การส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ยากไร้

 6.  การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลวังแดง

 7. การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนคุณธรรม จริยธรรม สถาบันครอบครัวเด็ก และเยาวชน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ไฟฟ้า น้ำประปา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค– บริโภค เพียงพอต่อความต้องการ

 แนวทางการพัฒนา 

 1. การพัฒนาระบบบริการด้านสาธารณูปโภค และด้านสาธารณูปการให้ทั่วถึง

 2.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ด้านการพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารงาน อบต.

 แนวทางการพัฒนา

 1. การพัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

 2. การส่งเสริมพัฒนาผู้นำชุมชนและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สมรรถภาพและคุณภาพในการทำงาน 

 3.การส่งเสริมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  การประชาสัมพันธ์และช่องทางสำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน

 4.บริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

 5. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 6. การส่งเสริมความรู้และการป้องกันการทุจริต 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

 แนวทางการพัฒนา

 1. การส่งเสริมการเรียนรู้ จัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสม และเพียงพอสำหรับประชาชนทุกระดับเพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่ง  การเรียนรู้

 2. การส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น

 3. การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้งานวิจัยเพื่อชุมชน

 4. การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่น

 5. การส่งเสริมให้ความรู้ในการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 แนวทางการพัฒนา

 1.การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 2.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมรายได้ของชุมชน

 แนวทางการพัฒนา

 1. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมอย่างเป็นระบบ

 2.การส่งเสริมพัฒนาการผลิตด้านการเกษตร การปศุสัตว์  การประมงเพื่อเพิ่มมูลค่าและรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 3. การส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของชุมชน

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว  

 แนวทางการพัฒนา

 1. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลายให้มีมาตรฐานในการให้บริการนักท่องเที่ยว 

 2. การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์

 3.การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น
This Category is currently empty