นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ผู้เข้าชมในขณะนี้

We have 9 guests online
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2567

20/03/2567 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2567 download 

05/10/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2567 download 


แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2567 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2567 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2567 (แบบ สขร.1) download


ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี


แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2566

12/10/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2566 download 

17/10/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2566 download 

23/08/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2566 download 

24/08/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2566 download 

24/08/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2566 download 

25/08/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2566 download 

25/08/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2566 download 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2566 (แบบ สขร.1) download

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) 
download


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

(1 ต.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566) 
download


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

downloadปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีประกาศผลผู้ชนะ

22 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ม.ค. 2567 ถึง มี.ค. 2567 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 ต.ค. 2566 ถึง ธ.ค. 2566 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 ก.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2566 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 เม.ย. 2566 ถึง มิ.ย. 2566 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ม.ค. 2566 ถึง มี.ค. 2566 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 ต.ค. 2565 ถึง ธ.ค. 2565 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 ก.ค. 2565 ถึง ก.ย. 2565 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 เม.ย. 2565 ถึง มิ.ย. 2565 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ม.ค. 2565 ถึง มี.ค. 2565 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 ต.ค. 2564 ถึง ธ.ค. 2564 download


ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี

This Category is currently empty