copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

01/04/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

23/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

10/03/2563 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2563 download 

19/01/2561 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 download 


  แบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ก.ค.-ก.ย. ปีงบประมาณ  2561 download


 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 download


22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561- พฤจิกายน 2562 (แบบ สขร.1) download


This Category is currently empty