นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2566

12/10/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2566 download 

17/10/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2566 download 

23/08/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2566 download 

24/08/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2566 download 

24/08/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2566 download 

25/08/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2566 download 

25/08/2566 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2566 download แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2565 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2565 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2565 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2566 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2566 (แบบ สขร.1) download

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี


แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2565

12/01/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

11/01/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

14/09/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 

26/08/2564 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2565 download 


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2564 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2564 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2564 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม 2565 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2565 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2565 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2565 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2565 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2565 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2565 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน 2565 (แบบ สขร.1) download

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี


รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

(1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565) 
download


ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มีประกาศผลผู้ชนะ

22

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 ก.ค. 2566 ถึง ก.ย. 2566 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 เม.ย. 2566 ถึง มิ.ย. 2566 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ม.ค. 2566 ถึง มี.ค. 2566 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 ต.ค. 2565 ถึง ธ.ค. 2565 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 ก.ค. 2565 ถึง ก.ย. 2565 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 เม.ย. 2565 ถึง มิ.ย. 2565 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ม.ค. 2565 ถึง มี.ค. 2565 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 ต.ค. 2564 ถึง ธ.ค. 2564 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่4 ก.ค. 2564 ถึง ก.ย. 2564 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่3 เม.ย. 2564 ถึง มิ.ย. 2564 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่2 ม.ค. 2564 ถึง มี.ค. 2564 download

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่1 ต.ค. 2563 ถึง ธ.ค. 2563 download

ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

- ไม่มี

This Category is currently empty