นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

แผนอัตรากำลัง

แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ 2564-2566

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2564-2566


แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง2561-2563This Category is currently empty