copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

แผนอัตรากำลัง

แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง2561-2563

แผนอัตรากำลังพนักงาน 2558-2560

แผนอัตรากำลังพนักงาน 2558-2560(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 4 กรณีกำหนดตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ โดยปรับเกลี่ยจากตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)


This Category is currently empty