copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

รายงานการเงิน

รายงานรายรับปี 2561
อบต.วังแดง ตรอน จ.อุตรดิตถ์

หมวดจำนวนเงิน (บาท)
หมวดภาษีอากร23,670,147.11
1.ภาษีจัดเก็บเอง502,635.55
2.ภาษีรัฐบาลจัดสรร  23,167,511.56
หมวดค่าธรรมเนียม446,165.70
1.ใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม   446,165.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน400,886.19
1.รายได้จากทรัพย์สิน  400,886.19
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์198,260.00
1.รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  198,260.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด5,050.00
1.รายได้เบ็ดเตล็ด   5,050.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป43,602,818.06
1.เงินอุดหนุนทั่วไปลดช่องว่างทางการคลัง0.00
2.เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด0.00
3.เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนการดำเนินภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.(กำหนดวัตถุประสงค์)41,969,939.74
4.เงินอุดหนุนที่ไปอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น1,632,878.32
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ0.00
1.เงินอุดหนุนด้านการศึกษา0.00
2.เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น0.00
3.เฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์0.00
4.เฉพาะกิจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย0.00
5.เฉพาะกิจการเคหะแห่งชาติ0.00
6.เฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข0.00
7.เฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง0.00
8.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น0.00
หมวดเงินกู้0.00
1.เงินกู้ (ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. หรือสถาบันการเงิน หรืออื่นๆ)0.00
2.เงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อม0.00
หมวดรายรับอื่นๆ2,722,393.18
1.รายรับอื่นๆ  2,722,393.18
หมวดบัญชีเงินสะสม47,531,677.87
1.ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายมของปีงบประมาณ30,935,476.88
2.ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายมของปีงบประมาณ16,596,200.99

รวมทั้งสิ้น118,577,398.11

ชื่อผู้รายงานข้อมูลนายเมธี แดงกองโค
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด10/10/2561
จำนวนครั้งที่แก้ไข0

รายงานรายจ่ายปี 2561
อบต.วังแดง ตรอน จ.อุตรดิตถ์

หมวดจำนวนเงิน (บาท)
หมวดรายจ่ายงบกลาง16,739,158.28
1.เงินช่วยเหลือค่าทำศพ0.00
2.ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย0.00
3.รายจ่ายตามข้อผูกพัน174,702.00
4.เงินสมทบกองทุนบำเน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บท.)201,500.00
5.เงินสมทบกองทุนประกันสังคม189,826.00
6.เงินสำรองจ่าย0.00
7.เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการประปา0.00
8.เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล0.00
9.อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น16,173,130.28
หมวดรายจ่ายประจำ33,208,081.72
1.เงินเดือน2,743,920.00
2.ค่าจ้างประจำ11,645,210.00
3.ค่าจ้างชั่วคราว0.00
4.ค่าตอบแทน (ก.บท.)136,560.00
5.ค่าใช้สอย5,558,558.38
6.ค่าวัสดุ2,412,964.57
7.ค่าสาธารณูปโภค8,573,710.08
8.เงินอุดหนุน2,137,158.69
9.อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น0.00
หมวดรายจ่ายเพื่อการลงทุน4,639,920.46
1.ค่าครุภัณฑ์537,690.00
2.ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4,102,230.46
3.จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ0.00
4.จ่ายจากเงินสะสม0.00
5.จ่ายจากเงินกู้0.00
6.อื่นๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น0.00

รวมทั้งสิ้น54,587,160.46


ชื่อผู้รายงานข้อมูลนายเมธี แดงกองโค
วันที่แก้ไขข้อมูลล่าสุด10/10/2561
จำนวนครั้งที่แก้ไข0
ข้อมูล ณ 17/10/2561

This Category is currently empty