นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

รายงานการเงิน
อบต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.This Category is currently empty