นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการบริหารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

  • คำสั่งคำสั่งมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน download 
  • ประกาศอำนาจหน้าที่ส่ีวนราชการอบตวังแดงน download 
  • พจนานุกรมสมรรถนะ download 

 

ระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

  • ประกาศกำหนดขนาด อบต. download
  • ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ download
  • พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2542 download

แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ /ส่วนราชกา

เอกสารเผยแพร่แผ่นพับประมวลจริยธรรม download 

  • แผ่นพับประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตdownload 
  • แผ่นพับคู่มือการเสริมสร้าง พัฒนาวินัย และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนdownload 

 


This Category is currently empty