นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง

ประกาศ ระเบียบ คำสั่ง เกี่ยวกับการบริหารส่วนบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 download 

 • คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) และคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแต่ละกอง ปรับปรุง ณ วันท่ี่ 27 กันยายน 2565 download 

 • ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2566 download 

 • เอกสารเผยแพร่ความรู้งานบุคคลครู download 

 • โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 download 

 • คำสั่งมอบหมายหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 download 

 • ประกาศการใช้พลังงานและแนวทางการลดพลังงาน อบต.วังแดง ประจำปี 2565 download 

 • คำสั่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.วังแดง ประจำปี 2565 download 

 • คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) download 

 • คำสั่งแต่งตั้งรองนายก มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้รองนายก download 

 • คำสั่งรักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน download 

 • ประกาศอำนาจหน้าที่ส่วนราชการอบตวังแดงน download 

 • พจนานุกรมสมรรถนะ download 

 

ระเบียบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

 • ประกาศกำหนดขนาด อบต. download
 • ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ download
 • พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2542 download

แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ /ส่วนราชการ

เอกสารเผยแพร่แผ่นพับประมวลจริยธรรม download 

 • แผ่นพับประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตdownload 
 • แผ่นพับคู่มือการเสริมสร้าง พัฒนาวินัย และแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนdownload 

 


This Category is currently empty