copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ผลการปฎิบัติงานประจำปี

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2562


ผลการปฎิบัติงานประจำปี 2560  download

๑๐  รางวัลผลงานโดดเด่น  ปี ๒๕๖๐ ของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง     อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี2560  download


This Category is currently empty