copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

งานกิจการสภาท้องถิ่น

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

01/01/2563 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2562 และสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 รายละเอียด


วันพุธที่  15  มกราคม 2563 สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันพุธที่  29  มกราคม 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันศุกร์ที่  13  มีนาคม 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันศุกร์ที่  10 เมษายน 2563 สมัยสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันพุธที่  8 กรกฎาคม 2563 สมัยวิสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันจันทร์ที่  3 สิงหาคม 2563 สมัยสามัญ สมัยที่  3   ครั้งที่  1/2563 รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 13  สิงหาคม 2563 สมัยสามัญ สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2563 รายละเอียด


วันจันทร์ที่  14  มกราคม  2562 สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2562  รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่  4  เมษายน 2562 สมัยสามัญ สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2562 รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่  13  มิถุนายน 2562 สมัยวิสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2562 รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 3   ครั้งที่ 1/2562 รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2562 รายละเอียด

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน  2562 สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2   ครั้งที่  1/2562 รายละเอียด

วันศุกร์ที่  13  กันยายน 2562 สมัยวิสามัญ  สมัยที่  2  ครั้งที่  2/2562 รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่  3 ตุลาคม 2562สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  1/2562 รายละเอียด

วันอังคารที่  15  ตุลาคม 2562 สมัยสามัญ  สมัยที่  4  ครั้งที่  2/2562 รายละเอียด

วันอังคารที่  12  พฤศจิกายน 2562 สมัยวิสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2562 รายละเอียด


This Category is currently empty