นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

งานกิจการสภาท้องถิ่น
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง


บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง

วันพุธที่  15  มกราคม 2564 สมัยสามัญ  สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2564 รายละเอียด

วันพุธที่    7  เมษายน 2564 สมัยสามัญ   สมัยที่  2  ครั้งที่  1/2564 รายละเอียด

วันศุกร์ที่  6  สิงหาคม 2564 สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  1/2564 รายละเอียด

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้งที่  2/2564 รายละเอียด

วันจันทร์ที่   6 กันยายน 2564  สมัยวิสามัญ สมัยที่  1  ครั้งที่  1/2564 รายละเอียด

วันจันทร์ที่  20 กันยายน 2564 สมัยวิสามัญ สมัยที่  1   ครั้งที่  2/2564 รายละเอียด

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงครั้งแรก รายละเอียดThis Category is currently empty