นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

สรุปจำนวนผู้มารับบริการ

การบริการชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ปีงบประมาณ  2564  รายละเอียด


ภาษีป้าย ปีงบประมาณ  2563  รายละเอียด


ภาษีป้าย ปีงบประมาณ  2562  รายละเอียด


ภาษีบำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ  2562  รายละเอียด


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีงบประมาณ 2562  รายละเอียด
This Category is currently empty