copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

สรุปจำนวนผู้มารับบริการ

ภาษีป้าย ปีงบประมาณ  2561  รายละเอียด


ภาษีบำรุงท้องที่ ปีงบประมาณ  2561  รายละเอียด


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปีงบประมาณ 2561  รายละเอียด


This Category is currently empty