นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)ปีงบประมาณ2564

  การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) 
                                องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ปีงบประมาณ 2564

 ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์
01. โครงสร้าง
02. ข้อมูลผู้บริหาร
03. อำนาจหน้าที่
04. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒาหน่วยงาน
05. ข้อมูลการติดต่อ
06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07. ข่าวประชาสัมพันธ์
08. Q&A
09. Social Network
 แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน
10. แผนดำเนินงานประจำปี
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13. คู่มือหรือมาตราฐานการปฎิบัติงาน
14. คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E-Service

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
20. รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายปี

 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29. แนวปฎิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
37. การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39. แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีThis Category is currently empty