นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

ข้อบัญญัติอบต.วังแดง
13/12/2560 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2560  รายละเอียด

27/12/2560 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พ.ศ. 2560  รายละเอียด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ประกาศ กอบต.จังหวัดอุตรดิตถ์หรือประกาศ ก.อบต

 ประกาศ ก.อบต. จังหวัดอุตรดิตถ์เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน  รายละเอียด

 ประกาศ ก.อบต. มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือนฯฉบับที่2พ.ศ.2561  รายละเอียด

 ประกาศก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกฯพ.ศ.2561  รายละเอียด

 ประกาศมาตรฐานโครงสร้างส่วนราชการพ.ศ.2562  รายละเอียด

 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นฉบับที่2พ.ศ.2562  รายละเอียด

 ประกาศหลักเกณพ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างฯฉบับที่5พ.ศ.2561  รายละเอียด

 มาตรฐานโครงการสร้างราชการพ.ศ.2563  รายละเอียด

 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครู62  รายละเอียด

 ระเบียบ,กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 กฎกระทรวงเครื่องแต่งกายฉบับ2  รายละเอียด

 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอปท. ปี2562  รายละเอียด
 
 รวมเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  รายละเอียด

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิจ่ายเงินฯ(ฉบับที่4)พ.ศ.2561  รายละเอียด

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่่ายในการเดินทางไปราชการ(เพ่ิมเติมฉบับที่4)พ.ศ.2561  รายละเอียด

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบบที่1พ.ศ.2555  รายละเอียด

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของอปทพ.ศ.2562  รายละเอียด

 ระเบียบงานสารบรรณฉบับที่1พ.ศ.2526  รายละเอียด

 ระเบียบและกฎหมายบริหารงานบุคคล(รวมฉบับที่2)  รายละเอียด

หนังสือสั่งการ

ข้อสังเกตุการตรวจสอบด้านการเงิน  รายละเอียด

แนวทางการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ  รายละเอียด

แนวทางการอบรมศึกษาดูงานต่างประเทศพ.ศ.2562  รายละเอียด

แนวทางดำเนินการกรณีคดีขาดอายุความพ.ศ.2562  รายละเอียด

แบบสัญญาตามพรบจัดซื้อจัดจ้าง  รายละเอียด

หนังสือสั่งการซักซ้อมแนวทางการส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา  รายละเอียดวีดีโอระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน

ข้อสังเกตุการเงินปี63  รายละเอียด

วีดีทัศน์การบรรยายเรื่องกจ้างเหมา