นายวินัย  ระนาดเสนาะ
นายกอบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

moi-most

ข้อบัญญัติอบต.วังแดง
28/03/2566 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  รายละเอียด

13/12/2560 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการใช้น้ำประปา พ.ศ. 2560 
 รายละเอียด

27/12/2560 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง พ.ศ. 2560  รายละเอียด


กฎระเบียบกระทรวงพระราชบัญญัติ


 

This Category is currently empty