copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

15/06/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ประมูลจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่   หมู่ที่ 1 - 12  ตำบลวังแดง   อำเภอตรอน   จังหวัดอุตรดิตถ์ (ตามปริมาณงานและตามแบบแปลนที่ อบต.วังแดง กำหนด)  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

15/06/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ จ้างเหมาโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะลานกีฬา ม.4  ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีตกลงราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

01/06/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในพื้นที่ ม.1-ม.12 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

28/03/2560 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนบดอัดลูกรังสายหนองทิดพงษ์ เชื่อม ม.5 บ้านท่า ต.หาดกรวด- ม.8 ต.วังแดง อ.ตรอนจ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีตกลงราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

30/09/2559 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างพื้น คสล.รอบอาคารอเนกประสงค์ อบต.วังแดง พร้อรางระบายน้ำคสล. โดยวิธีตกลงราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

29/09/2559 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างถนนบดอัดลูกรังซอยนางเหลือ พุกรอด ม.10 ต.วังแดง อ.ตรอนจ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีตกลงราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

25/07/2559องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๔ และหมู่ที่ ๖ - ๑๒ (จำนวน ๑๖ สาย) ราคากลางของงานก่อสร้างในประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด   แก้ไขประกาศประมูลจ้าง 

08/07/2559งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ จ้างปรับปรุงอาคารระบบกรองน้ำผิวดิน ระบบประปา อบต.วังแดง บ้านวังหิน หมู่ที่ 4 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีตกลงราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

07/07/2559งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีตกลงราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

11/03/2559งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ประกวด ราคาซื้อประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครนไฮดรอลิค พร้อมกระเช้า ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

15/02/2559  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ลงแม่น้ำจุดชมแพ หมู่ 5  ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 223.00 เมตร หนา 0.15 เมตร  พื้นที่ไม่น้อยกว่า 669.00 ตร.ม. พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง  และป้ายโครงการ  1 ป้าย โดยวิธีตกลงราคา  รายละเอียด 

 08/04/2558  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เชื่อมต่ออาคารที่ทำการ อบต.วังแดง ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตุ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน)  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง   รายละเอียด 

 รายละเอียดผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก  ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจ้าง

 16/03/2558  องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ถึง 12 จำนวน 13 สาย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๖๖,๔๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง   รายละเอียด 

 รายละเอียดผู้ซื้อซอง ผู้ยื่นซอง ผู้ได้รับคัดเลือก  ประกาศรายชื่อผู้ชนะประมูลจ้าง


 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ   2558 download

 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ   2558 download

  แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2560 download

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2559 download 


22สรุปการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ   2559 download


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (แบบ สขร.1) download

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (แบบ สขร.1) download

22สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือน มกราคม 2560 (แบบ สขร.1) download

22สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559- กันยายน 2560 (แบบ สขร.1) download


This Category is currently empty