copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

05/04/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติบึงทับกระดานเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 63127483505) ประกาศเชิญชวน   ประกาศราคากลาง 

25/03/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564  ายละเอียด

14/01/2564 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส  ายละเอียด

09/10/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสพร้อมเครื่องยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ายละเอียด 

05/08/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๘ และหมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ (จํานวน ๑๔ สาย) ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ายละเอียด 

30/07/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ถึง มิถุนายน ๒๕๖๓ ายละเอียด 

22/07/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ - ๘ และหมู่ที่ ๑๐ - ๑๒ (จํานวน ๑๔ สาย) ตําบลวังแดง อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณในการจัดจ้างครั้งนี้ ๔,๒๖๑,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพัน บาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๔๗๓,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสน เจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ายละเอียด 


This Category is currently empty