copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

07/11/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานอบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

06/11/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องปฐมพยาบาลศพด.อบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

29/10/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 5 ขวบ ศพด.อบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

29/08/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. ซอยบ้านกำนันอดิศักดิ์  ม.5  ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 


This Category is currently empty