copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

13/02/2561 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1204 บ้านวังแดง อต 2002 ท่อเหลี่ยม คสล. ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง  ม.11  ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 


10/01/2561 
งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส บริเวณนา นายกมล อ้นแดง  ม.8  ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 


02/11/2560 
งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ซื้อเครื่องเรือ 40 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 


18/09/2560 
งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างฯ โครงการก่อสร้างถนนคสล. ม.1-ม.7และม.9-ม.12 จำนวน 20 สาย ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์  ายละเอียด 


21/08/2560 
งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ จ้างเหมาโครงการปรับปรุงคสล.ซอยอู่ประเทือง ศรีสุข หมู่ที่3 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบแปลนที่อบต.วังแดงกำหนด) โดยวิธีตกลงราคา   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 

21/08/2560 องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1-7 และหมู่ที่ 9-12 จำนวน 20 สาย ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน)ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด