copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

31/03/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่2  สายหน้าสหกรณืการเกษตรเมืองตรอน ไปบ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

18/03/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.วังแดง (หลังเก่า) จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลนที่ อบต.วังแดงกำหนด) ายละเอียด 

11/03/2563 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหมู่ที่2  สายหน้าสหกรณืการเกษตรเมืองตรอน ไปบ้านวังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

07/11/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานอบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

06/11/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างห้องปฐมพยาบาลศพด.อบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ ายละเอียด 

29/10/2562 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 5 ขวบ ศพด.อบต.วังแดง ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์

This Category is currently empty