copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

moi-most

EnvoTime

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 Smileข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

11/05/2561 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง 

13/02/2561 งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายแยกทางหลวงหมายเลข 1204 บ้านวังแดง อต 2002 ท่อเหลี่ยม คสล. ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง  ม.11  ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 


10/01/2561 
งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อ จัดจ้าง โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส บริเวณนา นายกมล อ้นแดง  ม.8  ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 


02/11/2560 
งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงมีความประสงค์จะ ซื้อเครื่องเรือ 40 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง  รายละเอียด 


18/09/2560 
งค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างฯ