copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 4
วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ศพด.อบต.วังแดงจัดประชุมผู้ปกครอง​ ภาคเรียนที่1/2563 ณ​ อาคารเอนกประสงค์​ รพ.สต.วังแดง


Hits: 1
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ปลัด อปท. ผู้อำนวยการกองคลังของ อปท.ในเขตพื้นที่ นางเอื้องชมพู กิจสวน ผู้อำนวยการกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลังและการพัสดุ ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) โดยนายอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก และนายอิทธิพร จิระพัฒนากุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุด เป็นวิทยากร ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 3
องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง ร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุตําบลวังแดง ในระหว่างวันที่ 3 มีนาคม - 25 สิงหาคม 2563 ในสัปดาห์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 จัดอบรมเศรษฐกิจพอเพียง การจัดทําบัญชีครัวเรือน และการทําน้ำยาล้างจานให้กับกลุ่มผู้สูงอายุตําบลวังแดงจํานวน 50 คน


Hits: 13
30/06/2563 กองส่งเสริมการเกษตรจัดเตรียมพื้นที่สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณป้ายสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ


Hits: 5
ตัวแทนคณะกรรมการ ศป.ปส. อบต.วังแดง เข้าร่วมประชุมประชาคมของตำบลวังแดง โครงการตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เริ่มประชุมเวลา 18.00 น. ณ วัดบ้านใหม่โพธิ์เย็น


Hits: 1
ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้ตาม link นี้ http://uttaradit.mnre.go.th/th/news/detail/62770/


Hits: 5
วันที่ 18 มิถุนายน 63 อบต.วังแดงออกบริการร่วมอำเภอตรอน จิตอาสา ร่วมช่วยกันดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อำเภอตรอน และล้างท่อรางระบายน้ำดาดฟ้าแฟลตอำเภอตรอน เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำอุดตันมีขี้นกไม่สามารถระบายน้ำได้ เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนกอีกด้วย


Hits: 3
วันที่ 18 มิถุนายน 63 อบต.วังแดง นำโดยนายปฎิญา ทองนวม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.  โดย ท่าทรายโชคนภา ช่วยสนับสนุนบริจาคทรายให้กับทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


Hits: 3
วันที่ 17 มิถุนายน 63 อบต.วังแดงร่วมผู้นำหมู่บ้านร่วมออกบริการประชาชนล้างท่อรางระบายน้ำที่วังแดงหมู่ 11 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำอุดตันไม่ระบายน้ำ


Hits: 14
วันที่ 17 มิถุนายนเวลา 9.00 น.นายปฎิญา ทองนวม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงพร้อมนักวิชาการตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีเพื่อรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจำปีและรับทราบปัญหาของสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำบ้านใหม่เยาวชน หมู่บ้าน 5 ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810