copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 0
เมื่อวันที่15กันยายน2563 กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.วังแดง จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.วังแดง ในปีงบประมาณ2563 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 50 คน ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


Hits: 6
วันที่ 15 กันยายน 2563 กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ ม.9 เพื่อดำเนินการฝั่งกลบต่อไป


Hits: 3
วันที่ 14 กันยายน 2563 นางน้องนุช เสือน้อย หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วังแดง เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อปท. ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 5
ส.อบต.วังแดงเข้าร่วม โครงการอบรม สัมมนา อำนาจหน้าที่ตามกฏหมายจัดตั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นและแนวทางการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณ ระหว่างวันที่ 11-13 กย 2563 ณ ห้องทับทิมสยาม โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท นครสวรรค์


Hits: 1
"โครงการเด็ก-เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจเฝ้าระวังโรคติดต่อโควิด-19 ประจำปี 2563" 12 กันยายน 2563 อบต.วังแดงจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ในการป้องกันตนเองจากโรคโคโรนาไวรัส ณ ห้องประชุมสภา อบต.วังแดง โดย #สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังแดง #กองสวัสดิการสังคม สนับสนุน งปม.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์


Hits: 1
วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. งานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรูณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หมู่ที่ 7 ตำบล. วังแดง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนและดำเนินการแก้ไขต่อไป


Hits: 2
วันนี้ (10 กันยายน 2563) นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2563 มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้ว โดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 นี้.


Hits: 2
วันที่ 10 กันยายน 2563 งานนโยบายและแผน สำนักปลัดฯ ได้จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบรูณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หมู่ที่ 6 , หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 10 และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป


Hits: 6
เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 9 ก.ย.63 ที่ห้องคัทลียา ชั้น 4 โรงแรมฟายเดย์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
นายปฏิญญา ทองนวม รองนายก อบต.วังแดง ได้เข้าร่วมประชุม โครงการศึกษาความเหมาะสมการขยาย คลองลอย จากเขื่อนผาจุก-ศรีสัชนาลัย-สวรรคโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายพิภัช ประจันเขตต์ รอง ผวจ.อุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธิเปิดการประชุมปฐมนิเทศโดยมี นายปิยภัทร สายเมฆ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน นายอำเภอลับแล , ตลอดจนผู้แทนจากกรมชลประทาน , หน่วยงานภาคราชการ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ภาคเอกชน , นักวิชาการ , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ, คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด, สื่อมวลชนจากพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์, จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรมประชุมปรึกษาหารือ


 STRONG (3 pictures)
Hits: 5
วันที่ 3 ก.ย.63 อบต.วังแดง เข้าร่วม โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมโรงแรมต้นทองรีสอร์ท อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตของภาคประชาชนและทุกภาคส่วน ทั้ง 9 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย อำเภอท่าปลา อำเภอน้ำปาด อำเภอทองแสนขัน อำเภอฟากท่า และอำเภอบ้านโคก จำนวนกว่า 100 คน . ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ได้นำสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้ ศึกษา และพัฒนา ร่วมกันต่อต้านทุจริตตั้งแต่เด็ก ส่งเสริมให้โตไปไม่โกง รู้บทลงโทษของผู้กระทำความผิด พร้อมรู้ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต . สำหรับ การจัดตั้งชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อใช้สมาชิกชมรม ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมป้องกันการทุจริตในพื้นที่ หรือรักษาประโยชน์สาธารณะ รวมถึงการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสการทุจริต ถือเป็นการสร้างวัฒนธรรมต้านการทุจริต ให้กับสมาชิกชมรมให้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810