copy1 
       นาย สมนึก  จำปา

      นายก อบต.วังแดง

แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของ อบต.วังแดง

เอกสารเผยแพร่

ผลการปฎิบัติงานประจำปี
การประชุมประชาคม
งานกิจการสภาท้องถิ่น
ดัชนีข้อมูลข่าวสาร
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง,แผนการจัดหาพัสดุ
เอกสารงบประมาณ
รายงานการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษี
ภาษีป้าย
แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ
ระเบียบ คำสั่ง อบต.วังแดง
แบบประเมินระบบแท่ง
แบบประเมิน LPA 4ด้าน
แผนพัฒนาสุขภาพกองทุนหลักประกันในระดับท้องถิ่น
จำนวนผู้มารับบริการ
การประชุมประชาคม
คู่มือประชาชน
คู่มือปฏิบัติงานอบตวังแดง
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน

moi-most

Gallery

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596
Categories

Hits: 9
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตําบลวังแดง นําโดยนายสมนึก จําปา นายก อบต.วังแดง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัด อบต.วังแดง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรําลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม พิธีวางพวงมาลา ณ หอประชุมอําเภอตรอน และกิจกรรมจิตอาสา ณ ประปาหมู่บ้าน โรงเรียนบ้านใหม่เยาวชน หมู่ที่ 5 ต.วังแดง 


Hits: 3
อบต.วังแดงเข้าร่วม กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 13
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลวังแดงร่วมติดตั้งป้ายห้ามทิ้งขยะบริเวณ ม 9 จำนวน 3 ป้าย


Hits: 4
“วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” อบต.วังแดงจัดโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เห็นสมควรโดย ร่วมกันจัดกิจกรรมในวันที่ 14 ตุลาคม 2563  ข้าราชการ ลูกจ้าง สังกัด อบต.วังแดงและประชาชน ร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านหัวดาน หมู่ที่ 8 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติ


Hits: 5
ข้าราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังแดง ร่วมกิจกรรน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ดังนี้ 
– ​เวลา 07:30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 
– เวลา 08:15 น. ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม 
– เวลา 18:30 น. ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
โดยมี นายสกุลไชย จูมทอง นายอำเภอตรอน เป็นประธานจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมอำเภอตรอน


Hits: 2
วันที่ 10 ต.ค.63 กองช่าง กองสาธารณสุขฯ และผู้ใหญ่บ้าน ม.9 ลงพื้นที่ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่ ม.9 ดำเนินการฝั่งกลบและจะดำเนินการติดป้ายห้ามทิ้งขย ะเพื่อการแก้ไขปัญหาขยะในชุมชนต่อไป


Hits: 2
วันที่ 9 ต.ค.63 เวลา 09.00น. สำนักปลัด.อบต.วังแดง นำโดยนายสมนึก จำปา นายก อบต.วังแดง เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านวังแดงสหจิตรวิทยาคาร และผู้นำชุมชน ในการวางแผน ปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน


Hits: 2
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 อบต.วังแดงร่วมกับบ้านวังแดงหมู่ 11 ได้แจกวัสดุตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ให้กับกลุ่มเป้ายหมายผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ 1. การทำปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ใบไม้ 2. การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษอาหาร 3. การเลี้ยงไส้เดือนดินเพื่อกำจัดขยะอิทรีย์


Hits: 10
วันที่ 6 ตุลาคม 2563 สำนักปลัด ได้ดำเนินการประดับธงน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บามนาถบพิตร 13 ตุลาคม ณ บริเวณรั้วด้านหน้าสำนักงาน


Hits: 2
เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2563 กองสาธารณสุขฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยคัดเลือกมู่ที่ 11 ตำบลวังแดง เป็นต้นแบบในการนำร่องการจัดโครงการฯ และได้ศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านทุ่งศรี จังหวัดแพร่ โดยมีประชาชนหมู่ 11 ตำบลวังแดงเข้าร่วมกิจกรรม 100 คน


[RM]: Registered Members
[SM]: Special Members

In total there are 570 pictures in the categories.
Total number of hits on all pictures: 1.596

Powered by: PonyGallery ML
Version 2.4.1, BUILD 20070810